SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Nationellt erkännande för inkubator med fokus på offentlig sektor

DigitalWell GovTech Incubator har klarat Vinnovas granskning och fått kvalitetsstämpeln excellent inkubator. Det innebär bland annat att verksamheten blir en del av det nationella inkubatorsprogrammet. Samtidigt sker ett vägval där inkubatorn helt nischas mot affärer med offentlig sektor.

Omstruktureringen innebär starten för Sveriges första dedikerade inkubatorsprogram för GovTech. Verksamheten bryts ut från DigitalWell Ventures accelerator, som sedan starten fungerat både som en inkubator och accelerator. Acceleratorprogrammet blir nu mer renodlat för att stötta de bolag vars digitala hälsotjänster ligger närmast en marknadsintroduktion, där tonvikten bland annat ligger på finansiering och skalning.

DigitalWell GovTech Incubator, inriktas helt mot att stötta bolag som vänder sig till offentlig sektor, och som är i en utvecklingsfas. Enligt Lina Svensberg, Operations Manager för inkubatorn, ställer denna kundgrupp krav som tydligt påverkar bolagens affärsmodeller.

– Det rör sig ofta om långa utvecklings- och valideringsprocesser när man gör affärer med offentlig sektor. Affärslogiken, centrerad kring offentlig upphandling, ställer också andra krav på bolagen.  

Marknad som kan växa i lågkonjunktur

Även om vägen till framgång inom detta segment är mer komplex är den affärsmässigt minst lika intressant, anser Lina Svensberg. Hon tycker också att det i viss mån har saknats kunskap och verktyg kring att göra affärer med det offentliga inom inkubationssfären.

– Jag tror att den här marknaden kommer att bli viktigare framöver. Offentlig sektor behöver i högre grad leda omställningen mot ökad hållbarhet och behöver utöka samarbetet med innovativa företag. För bolagen är detta särskilt intressant i en sämre konjunktur, då offentlig sektor som kund och utvecklingspartner kommer att få ökad betydelse.

Lina Svensberg och några av huvudpersonerna i inkubatorns ekosystem. Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland, som är en nyckelperson för test i verklig miljö. Längst ner till höger Thomas Wernerheim, Ann-Sophie Gustafsson och Per Danielsson, som utgjort en viktig del av arbetet med efterfrågeacceleratorn.

I dagsläget finns sex bolag i inkubatorsprogrammet. Deras tjänster inriktar sig bland annat mot psykisk ohälsa, mödravård och utbildningsinsatser inom vården. Flera har av bolagen har erfarenheter från andra inkubatorer eller acceleratorer, men behöver hantera specifika utmaningar i offentlig sektor – så att deras tjänster blir säljbara och kan göra nytta.

– Det kan till exempel handla om säkerhetsaspekter, nyttokalkyler, tester i verklig miljö eller andra former av interaktion med offentlig sektor. Vi kan aldrig garantera ett test i offentlig sektor inom ramen för programmet, men vi kan förbereda företaget, ge viktig input och genom våra processer säkerställa att deras tjänster har förutsättningar att skapa värde för användarna, och vara säkra och trygga för kunderna, säger Lina Svensberg.

Stöttar båda sidor

Behovet av ökat stöd och samverkan finns även hos offentlig sektor. Lina Svensberg har nyligen lett en unik upphandling med stöd av DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator. Karlstads kommun upphandlade initialt sju bolag för att i samarbete med kommunen skapa en ny, digital tjänst för utbildning av vårdpersonal. Det bolag som slutligen vann upphandlingen, Virotea, är ett av bolagen i DigitalWell GovTech Incubator.

Utan support till båda sidor i innovations- och upphandlingsprocessen hade tjänsten sannolikt aldrig skapats, tror Lina Svensberg.

– Ska offentlig sektor kunna vara innovationsdrivande och lösa viktiga samhällsutmaningar så behöver grundstrukturerna i hur de och bolagen gör affärer förbättras, där efterfrågeacceleratorn är en del.

Kvitto för verksamheten

Statusen som ”excellent inkubator” innebär att DigitalWell GovTech Incubator får tillgång till statlig finansiering i två år. Den genomgripande granskning Vinnova har gjort av processer, stödtjänster, nätverk – och inte minst bolagens kvalitet – ger både energi och bekräftelse, tycker Lina Svensberg:

– Det är ett kvitto på att det vi gör i DigitalWell Arena håller högsta nationella nivå. Det har dessutom varit en utvecklande process att söka till nationella inkubatorsprogrammet – som lyft våra möjligheter att stötta utvecklingen av innovativa och samhällsnyttiga tjänster ytterligare ett snäpp.

Bolagen i DigitalWell GovTech Incubator:

Momentus, Birth By Heart Tech, Lumeno, Inother/Min Diabetes, PhysAct, Virotea

Om GovTech:

Termen GovTech hänvisar till det offentligas användning av framväxande teknologier och digitala produkter och tjänster från startups och små och medelstora företag – i stället för att förlita sig på stora systemintegratörer. Det finns många definitioner av termen GovTech, men de flesta innehåller följande tre element:

  • Offentlig sektor samarbetar med startups och små och medelstora företag
  • Samarbetet ska resultera i upphandlingar av innovativa, tekniska lösningar
  • Syftet med dessa nya produkter och tjänster är att förnya och förbättra offentliga tjänster
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.