SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Verksamhetsberättelse 2023: Digitalwell arena

  hälsoinnovation mer angeläget än någonsin

  Jonas Matthing och Marie Granader leder Vinnväxtinitiativet DigitalWell Arena, med fokus på att stötta digital hälsoinnovation.

  Fem år har nu gått av DigitalWell Arenas tioåriga Vinnväxtinitiativ. Vi är bland de sista innovationsmiljöerna i Vinnovas nästan 20-åriga Vinnväxtprogram, men uppdraget – att åstadkomma systemförändring – är lika viktigt nu som då. Om inte viktigare! 

  Sveriges regioner står inför historiskt stora ekonomiska underskott, och stora varsel annonseras inom hälso- och sjukvården, men inte ens i bättre ekonomiska tider räcker de personella resurserna för att klara våra samhällsutmaningar kopplat till hälsa på sikt.

  Därför är vi hoppfulla över de resultat och effekter som DigitalWell Arenas arbete bidrar till inom: kvalitetssäkring, innovation genom upphandling, inkubation för startups, samt behovsdriven forskningsinfrastruktur. 

  Under året kom ett mycket efterlängtat besked om att vi beviljats finansiering för att, först ut i Sverige, testa kvalitetsramverk för hälsoapplikationer – ett område som är avgörande för att effektivisera kravställning och införande av digital teknik för hälsa. 

  Metodik som lyfts internationellt

  Metodiken Demand Acceleration, där upphandling integreras i innovationsprocesser, lyftes av EU-kommissonen som en Best Practise för knowledge valorisation. Metodiken har även fått stor uppmärksamhet av FN-organet UNECE, och presenterats på flera konferenser. Den första upphandlingen med metodiken genomfördes 2022 i Karlstad kommun och tjänsten som utvecklades har på bara ett år skalats till elva nya, betalande kunder. Kommunen har själva varit drivande i utvecklingen av metodiken och uttrycker att DigitalWell Arena som miljö och plattform bidragit till att öka deras förmåga, från att vara en innovationsstödjare till en innovationsdrivare. 

  DigitalWell Arena introducerade under 2020/2021 en struktur för inkubation och acceleration för startups. Satsningen har över tid utvecklats till fristående verksamheter som under 2023 har knoppats av till en långsiktig ägare, Stiftelsen Inova. Ägarbytet bidrar till hållbara verksamheter med fokus på hälsa och interaktion med offentlig sektor – både regionalt, nationellt och internationellt. 

  Stark forskningsinfrastruktur

  Etableringen av en infrastruktur för digital hälsoinnovation bestående av sex forskargrupper vid Karlstad universitet har stärkt den tvärvetenskapliga forskningen och också bidragit till en ökad grad av både rådgivning och samverkan med offentlig sektor och bolag. Formeringen stärker den tillämpade forskningen och bidrar till både att utveckla evidensen som behövs för den nya digitala tekniken, men också för snabbare spridning av forskningsresultat. 

  Hälsodata nyckel för bättre vård

  DigitalWell Arenas tjänsteportfölj förstärks också ytterligare genom partnerskapet i konsortiet (HDS) Health Data Sweden – en digital Innovationshub. Syftet är att påskynda den digitala mognaden i samhället och förbättra användningen av hälsodata, för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård och bättre hälsa. De kostnadsfria tjänsterna som levereras via HDS riktar sig till små och medelstora företag samt till offentlig sektor i Sverige och Europa. Bara under 2023 har DigitalWell Arena levererat tjänster till ett värde av 3 miljoner inom områdena Demand Acceleration, kvalitetssäkring, samt inkubationsstöd. 

  Nödvändig omställning

  Systemomställningen till ett nytt läge kopplat till våra utmaningar inom hälsa är ett långsiktigt arbete som vi behöver driva tillsammans. Årligen samverkar cirka 400 aktörer inom DigitalWell Arenas ekosystem. Det behöver vi fortsätta med även kommande fem år och hålla siktet inställt på att ta vara på hälsodata och den digitala teknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

  Tillsammans åstadkommer vi resultat för både Sverige och världen! 

  Fyra inspirerande siffror från DigitalWell Arena under 2023:

  • 89 miljoner kronor i attraherat kapital till aktörerna vårt ekosystem
  • 67 aktörer som fått stöd, 42 bolag och 25 offentliga organisationer
  • 22 genomförda tester av nya produkter och tjänster
  • 20 vetenskapliga publikationer tack vare våra forskningsmiljöer

  Skrolla gärna vidare för att läsa mer ingående om vad som hänt inom våra fyra prioriterade verksamhetsområden!

  Kvalitetssäkring

  DigitalWell Arena har länge lyft behovet av gemensamma standarder för kvalitetssäkring av digitala hälsoapplikationer. Under 2023 initierades ett projekt för att ta dessa ambitioner vidare. Syftet är att i förlängningen införa enhetliga kvalitetskrav så att hälsotjänsterna kan användas säkert av både privatpersoner och den offentliga sektorn.

  För närvarande finns det cirka 270 000 hälsotjänster tillgängliga för nedladdning inom EU, men bristen på enhetliga kvalitetskrav gör det svårt för användarna att avgöra vilka som är säkra och effektiva.

  Det innebär utmaningar för den offentliga sektorn, både vid upphandling och rekommendation av dessa tjänster. Samtidigt skapar det även begränsningar för företagen, som inte kan överblicka vilka möjligheter deras tjänster har att nå en större marknad.

  – Företagen saknar ofta specifikationer eller minimikrav att utveckla mot. Det innebär att de drar sig för att investera i en ny lösning. Dessutom är tröskeln för att komma i användning lika hög för en livsstilsapplikation för avslappning, eller stegräkning, som en medicinteknisk applikation som syftar till att övervaka, eller behandla en sjukdom, säger Marie Granander, Project Manager för DigitalWell Arena.

  Tre företag visar vägen

  Under projektet kommer NordDEC, ett nordiskt kvalitetsramverk, att testas på tre svenska hälsotjänster. Företagen som deltar i denna satsning är Imagine Care, Probits, Everon. Målet är att främja kunskapsutbyte och öka förståelsen för hur nya digitala hälsotjänster kan göras mer tillgängliga genom att tillämpa överenskomna standarder.

  Projektet för att skapa en enhetlig bedömning av hälsotjänster pågår till augusti 2024 och är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvården i Region Värmland, Equalis, RISE, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Swedish Medtech, RISE, E-hälsoinstitutet och DigitalWell Arena.

  Utbildning som lockat deltagare från hela landet

  En viktig del för att bidra till utvecklingen av hälsoapplikationer är också att öka den digitala mognaden inom offentlig sektor, bland annat genom utbildning. Under 2023 avslutades den andra upplagan av YH-utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”. Sammanlagt har de två utbildningsomgångarna lockat nästan 50 deltagare från 20 kommuner och två regioner. Deltagarna har kommit från en stor variation av verksamheter, från akutsjukvård till socialtjänst. Målsättningen är att kunna erbjuda nya utbildningsplatser under 2024.

  Den andra kullens ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn”. YH-utbildningen har arrangerats av Yrkeshögskolan i Arvika i samarbete med DigitalWell Arena, Arvika Näringslivscentrum, Arvika kommun, Karlstads kommun, Hammarö kommun och Region Värmland.

  innovation genom upphandling

  Med avstamp i Karlstad har DigitalWell Arena skapat en ny metod för att upphandla innovation i offentlig sektor. Under 2023 har Demand Acceleration-metodiken rullats ut på en internationell spelplan – samtidigt som en rad nya upphandlingsprocesser initierats.

  2022 såg den allra första tjänst som skapats enligt metodiken för Demand Acceleration dagens ljus. I Karlstad hade vård- och omsorgsenheten länge letat efter ett bättre sätt att utbilda vårdpersonal i att möta kunder med kognitiv svikt, en samlingsdiagnos som bland annat omfattar demens.

  Lösningen blev en helt ny VR-tjänst, där personalen i ett antal scenarion kan uppleva vardagens utmaningar ur kundernas perspektiv. Då ingen lösning fanns att tillgå på marknaden skapades en ny tjänst, där sju innovativa bolag upphandlades för samverka med kommunens egen verksamhet.

  Förenar offentlig upphandling och innovation

  Demand Acceleration-metodiken innebär att upphandling integreras i innovationsprocesser. Flera olika företag upphandlas för att delta, där både företagens förmåga att skapa en lösning som möter verksamhetens behov och förmåga att sprida lösningen på marknaden bedöms. Företagen som bedöms ha potential fortsätter stegvis i processen. I Karlstads upphandling var det Viroteas lösning som gick hela vägen, sedan tjänsten implementerades har den sålts vidare till ytterligare 11 kommuner och vårdgivare.

  Just skalbarheten är en bärande princip för Demand Acceleration, där bra lösningar enkelt ska kunna nå en större offentlig marknad. Under 2023 kan man dessutom säga att idén om skalbarhet även applicerats på metodiken som sådan.

  Växande antal upphandlingar – inom flera sektorer

  Tre kommuner har under året initierat nya upphandlingar med stöd av Demand Acceleration, Hammarö, Helsingborg och Karlstad, som gör sin andra upphandling. I både Hammarös och Helsingborgs fall adresseras dessutom utmaningar utanför den direkta hälsosfären – hållbarhet och kommunal service. Helsingborg kan säga vara den aktör som hittills prövat metodiken i det mest utmanande sammanhanget, där ambitionen är att hitta nya metoder för att halvera koldioxidutsläppen från stadens offentliga konsumtion. 

  Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset har DigitalWell Arena även utvecklat ett nyskapande format för innovationssprintar, särskilt anpassade för vårdens behov. Formatet bygger på principerna för Demand Acceleration. Först i tur för att testa det nya formatet står SABH, Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet.

  Flera satsningar på att sprida kinskap om metodiken

  Ett riktat projekt har dessutom genomförts där ett tiotal nya aktörer utbildats i att processleda upphandlingar, vilket minskar risken för flaskhalsar. Bland de innovationsmiljöer som deltog kan exempelvis nämnas Peak Innovation, Leap for Life, Linköping Science Park, Norrköping Science Park, Sahlgrenska Science Park och Borås Science Park.

  Som ett led i att sprida kunskap om Demand Acceleration-metodiken har de första versionerna av en handbok skapats och publicerats inom DigitalWell Arena. Materialet lyder under en så kallad ”creative commons-licens”, vilket innebär att det är tillgängligt att använda och bygga vidare på. 

  Internationell uppmärksamhet

  Intresset för att med stöd av offentlig upphandling driva efterfrågan på innovativa lösningar som bidrar till att lösa samhällsutmaningar har inte stannat inom Sveriges gränser. DigitalWell Arena har vid ett antal tillfällen givits möjlighet att berätta om metodikens potential i olika internationella sammanhang, bland annat av UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa). EU har under året dessutom lyft Demand Acceleration som ett exempel på ”Best Practice” på sin Knowledge Valorisation Platform.

  Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare i Karlstad kommun, berättar om sina erfarenheter kring Demand Acceleration för representanter från olika innovationsmiljöer och offentlig sektor.

  inkubation för startups

  Innovativa bolag är en katalysator för att kunna utveckla nya, digitala hälsoinnovationer som kan lösa samhällets utmaningar. En nyckelfråga för DigitalWell Arena är att bidra till att underlätta och utöka samarbetet mellan startups och offentlig sektor.

  Under året har DigitalWell Arena på olika sätt stöttat drygt 40 bolag i att utveckla sina idéer och skala upp sin verksamhet. De senaste åren har en stor del av detta arbete kanaliserats till DigitalWell Ventures acceleratorprogram, som växt fram inom DigitalWell Arena.  Acceleratorns fokus ligger på bolag som är redo att skala upp sina tjänster och produkter.

  Initialt täckte DigitalWell Ventures samtidigt behov för bolag i tidigare faser, och 2022 lyftes denna verksamhet ut i ett separat inkubatorsprogram, DigitalWell Incubator. Verksamheten har blivit utsett av Vinnova som en av Sveriges excellenta inkubatorer, med stöd från Nationella inkubatorsprogrammet. En uttalad målsättning har varit att öka bolagens kunskaper för att göra affärer med offentlig sektor – vilket är en förutsättning för att digitala hälsoapplikationer ska nå en större marknad och bidra till bättre hälsa.

  Inova tar över ägandet av inkubatorn

  Under 2023 har inkubationsprogrammet återförenats med accelerationsprogrammet i DigitalWell Ventures regi. Båda verksamheterna ägs numer av Inova, en stiftelse som drivs av Region Värmland, Karlstads universitet och Karlstads kommun. Inovas uppdrag ligger i att stötta utvecklingsprojekt, forskningsanknytande verksamhet samt projekt som främjar länets utveckling. Inova förvaltar sedan tidigare dessutom Sting Bioeconomy, vilket innebär att stiftelsen nu förfogar över två spetsacceleratorer inom två av Region Värmlands prioriterade områden för smart specialisering: digital hälsoinnovation och bioekonomi.

  Sammanhållen kedja ger brett stöd till bolag

  Ur DigitalWell Arenas perspektiv innebär sammanslagningen att behovskedjan för startups inom digital hälsoinnovation hålls samman. Från tidig innovationssupport till innovatörer och bolag i tidiga faser (pre-inkubation), till marknadsvalidering mot offentlig sektor (inkubation) och insatser för att skala tjänsterna på marknaden och kapitalanskaffning (acceleration).

  – Vi är stolta över den startupmiljö vi har varit med att bygga upp, samtidigt är vårt oberoende gentemot bolag viktigt för en innovationsplattform som DigitalWell Arena. Därför passar det bra med Inova som en långsiktig ägare av dessa verksamheter, säger Jonas Matthing, Operations Manager för DigitalWell Arena.

  De åtta bolagen i DigitalWell Ventures sjätte cohort firade ”examen” genom att pitcha inför investerare i Oslo på Demo Day i december. 

  De nya tjänster som utvecklas bidrar till större möjligheter för offentlig sektor att hitta nya lösningar för viktiga behov. Ett exempel är det värmländska bolaget Habbie, vars digitala tjänster för rehab och habilitering redan nyttjas av en handfull kommuner – från Eda i västra Värmland till Reykjavik på Island. Sammanlagt har bolag från åtta olika länder deltagit i DigitalWell Ventures acceleratorprogram, vilket också tydliggör de gränsöverskridande utmaningar som finns inom hälsa.

  Har attraherat över 40 miljoner till bolagen

  DigitalWell Arenas samlade ekosystem genererar också bättre förutsättningar för innovativa bolag att förverkliga sin potential, men också förstå behoven inom offentlig sektor. Under 2023 har det 30-tal bolag som hittills genomgått DigitalWell Ventures acceleratorprogram attraherat kapital till ett värde av 41 miljoner kronor. Under året har dessutom åtta helt nya tjänster skapats, samt ett antal prototyper som används av testanvändare.

  En knäckfråga, som redan nämnts, är bolagens förmåga att förstå förutsättningarna för att göra affärer med offentlig sektor. DigitalWell Arena har därför i samarbete med DigitalWell Incubator under 2023 genomfört en förstudie som närmare undersöker vilket stöd det svenska inkubationssystemet i dagsläget erbjuder startups ur detta perspektiv. Det korta svaret är att många inkubatorer och acceleratorer saknar denna kompetens – vilket ytterst kan leda till att bolag avråds från att nischa sig mot offentliga kunder. Långa och otydliga beslutsvägar, kulturskillnader och svårigheter kring finansiering är några av de skäl som lyfts av inkubationssystemet som grund för problematiken.

  Arenor för utökat samarbete

  DigitalWell Arena bidrar samtidigt redan på en rad sätt för att minska gapet mellan innovativa bolag och offentlig sektor. Exempelvis genom återkommande digitala mötesforum, såsom Innovationsbevakning för offentlig sektor, Innovationsforum och HealthTech 101, för att skapa kontaktytor mellan parterna. 

  Ytterligare åtgärder är satsningen på Demand Acceleration (se ovan) som möjliggör för offentlig sektor att upphandla innovation och i samarbete med flera bolag skapa helt nya tjänster. Även satsningen på en gemensam process för kvalitetssäkring gynnar både bolag och offentlig sektor – där tydliga ramar kan skapa en större marknad, i stället för att varje enskild kund gör en egen kravställning.

  behovsdriven forskning

  Behovsdriven forskning utgör ett av fyra prioriterade verksamhetsområden inom DigitalWell Arena. Basen för denna forskning finns vid Karlstads universitet – där sex forskargrupper samarbetar kring digital hälsoinnovation.

  Satsningen vid Karlstads universitet går under namnet ”Arenaprojektet”, vars syfte är att öppna för både tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskargrupperna samt med externa aktörer. Arbetsformen för ”Arenaprojektet” diskuteras nu som en modell för hur Värmland kan organisera forskningen inom regionens övriga sex prioriterade områden för smart specialisering.

  Under året har arbetet vid Karlstads universitet resulterat i ett 20-tal vetenskapliga publikationer och studier. Ett exempel är en studie som bedrivs av forskarna vid Omvårdnad kring hur en hälsoapplikation kan stötta kvinnor i slutskedet av graviditeten. En annan, som bedrivs vid avdelningen för Datavetenskap, undersöker hur 6G-teknik kan bidra till att förbättra kommunikationen vid akutvård.

  Nationell satsning förenar forskning och praktik

  Ett stort nationellt arbete, utanför DigitalWell Arenas direkta närhet, involverar också forskare vid Fou Välfärd Värmland. Pilotprojektet har skapat ett stort intresset hos kommuner för att rapportera in data som kan öka både tillförlitligheten och jämställdheten inom den sociala barn- och ungdomsvården. Datan kommer att analyseras av forskare, där resultatet sedan återförs till socialtjänsten för att ge direkt nytta i verksamheten, vilket är ett delvis nytt sätt för akademi och praktik att samarbeta inom socialtjänsten.

  Forskargrupperna som ingår i ”Arenaprojektet” är:

  • Centrum för genusforskning
  • Centrum för tjänsteforskning (CTF)
  • Centrum för barn och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU)
  • Datavetenskap
  • FoU Välfärd Värmland
  • Omvårdnad

  Ett första test i verklig miljö av Geras Solutions digitala verktyg för demensutredning genomfördes i Torsby kommun i ett samarbete mellan Region Värmland och DigitalWell Arena under 2021. Nu tas arbetet vidare i en studie där sex värmländska vårdcentraler ingår.

  Nationell satsning på framtidens demensvård

  Förutom vid Karlstads universitet finns flera andra viktiga förankringspunkter gentemot forskningen. DigitalWell Arena är exempelvis en av parterna i PREDEM, en nationell samverkan för tidig detektion och prevention av demens under ledning av Karolinska Institutet. Inom ramen för denna satsning har en klinisk forskningsstudie inletts vid sex vårdcentraler i Region Värmland. Syftet är att undersöka om ett digitalt verktyg för demensutredning kan fungera lika bra, eller bättre, som de kognitiva test som utförs med papper och penna.

  Innovationshubb med fokus på hälsodata

  Ytterligare en viktig forskningsmiljö återfinns i anslutning till Health Data Sweden (HDS) – en av EU:s digitala innovationshubbar. HDS koordineras av KTH och syfte är att öka både användningen och tillgängligheten av hälsodata. Under 2023 har även Karlstads universitet anslutit som en av innovationshubbens samarbetsparter.

  Kontakt

  Jonas Matthing

  Operations Manager
  jonas.matthing@compare.se

  Marie Granander

  Project Manager
  marie.granander@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.