SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Nya team ska utbildas i att leda demand acceleration

Nu ska fler aktörer få kunskap i att processleda offentliga upphandlingar genom efterfrågeacceleration. DigitalWell Arena kommer att utbilda en handfull team under våren – där målet är att skala upp användningen av metodiken.

Grundantagandet bakom Demand Acceleration är att offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att driva innovation. I processen jobbar den offentlig verksamheten tillsammans med innovativa företag för att utveckla tjänster som löser olösta behov, med målet att lösningarna både ska möta användarnas behov och kunna skalas upp på en marknad. I praktiken upphandlas ett innovationsarbete – inte en färdig produkt eller tjänst. Den offentliga verksamheten får nyttjanderätt till den produkt eller tjänst som blir resultatet av innovationsarbetet.

Första upphandling av Karlstads kommun

Karlstads kommun har både varit projektpartner och kund när metodiken för första gången testats i praktiken. Från årsskiftet började Karlstad använda ett helt nytt VR-verktyg, som utbildar vård- och omsorgspersonal i hur man bemöter brukare med demens och andra former av kognitiv svikt.

I processen upphandlades och bidrog sammanlagt sju olika företag, innan Virotea fick kontraktet för att utveckla den slutliga tjänsten.

Skalbarhet av tjänster central princip

En bärande princip för efterfrågeacceleration bygger på skalbarhet. Det innebär att de tjänster och produkter som utvecklas ska ha en marknadspotential och kunna spridas vidare till andra kunder. 

En handfull intermediärer kommer nu att utbildas av DigitalWell Arenas team i hur man processleder enligt metodiken. Syftet är att möjliggöra en ekonomiskt hållbar skalning, så att fler upphandlingar kan genomföras enligt Demand Acceleration-metodiken.

– Vi vill leva som vi lär och utforska om det går att få andra att använda metodiken. Vi kommer att utbilda i grundprinciperna och analysen bakom arbetssättet, och hur man skapar förutsättningar för att omsätta dem i praktiskt arbete säger Neshe Tuna, som leder DigitalWell Demand Accelerators utbildningssatsning.

Neshe Tuna och Lina Svensberg ser fram att sprida kunskap om efterfrågeacceleration till nya aktörer, som också kan skapa nya insikter.

Satsningen ”Train the trainer” finansieras av Vinnova. De team som deltar i utbildningen kommer att hämtas från olika innovationsmiljöer, och flera intressenter har redan hört av sig och uttryckt intresse för att lära sig att processleda enligt metodiken.

I flera fall finns även offentliga verksamheter som vill testa metodiken, tillsammans med sin lokala innovationsmiljö, och i de fallen kan man bilda ett gemensamt team, med både processledare och potentiell behovsägare, för att lära sig processen tillsammans.

Vill få erfarenheter från fler case

Det faktum att principerna för efterfrågeacceleration hittills bara testats en gång utgör en stor möjlighet för de team som medverkar i utbildningen att utveckla metodiken, anser Lina Svensberg, Process Manager för DigitalWell Demand Accelerator:

– Eftersom det bara finns en upphandling så blir lätt analysen beroende av det, och vi vill inte helt kopiera processen från det första caset. Det här ett sätt att jobba vidare med analysen och hur vi konceptualiserar den. Jag är jättenyfiken och intresserad av vad interaktionen med andra team kan ge.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.