SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Upplev min verklighet

  Hur kan vi, med hjälp av digitala lösningar, få människor att uppleva hur det känns att leva med demens? Nu söker vi bolag som vill vara med och bidra till en lösning.

  VAD?

  Varför?

  UTMANING

  HUR?

  Vad?

  ”Upplev min verklighet” är en innovationsutmaning från Karlstads kommun och DigitalWell Arena. 

  Karlstads kommun undersöker möjligheten att upphandla en digital tjänst som kan få människor att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt, det kan tex vara minnesstörning, hallucinationer, nedsatt förståelse, nedsatt impulskontroll eller nedsatt föreställningsförmåga. 

  Nu samlar vi in information från intresserade bolag för att få en bättre bild över möjliga lösningar, och hur en upphandlingsprocess kring utmaningen kan formas på bästa sätt. DigitalWell Arena kommer lämna ersättning på 5000 kr exkl moms till de bolag som lämnar in seriösa förslag, som bedöms ha potential att bidra till en lösning.

  Utmaningen ingår även som pilotcase i DigitalWell Efterfrågeaccelerator, ett projekt inom DigitalWell Arena.

  Varför?

  Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. Om man även lägger till personer med annan form av kognitiv svikt, exempelvis minnesstörning, hallucinationer, nedsatt förståelse, nedsatt impulskontroll, nedsatt föreställningsförmåga, så blir antalet långt större. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har de rätt till en individanpassad vård och omsorg, vilket innebär att vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet.

  I utbildningar av vårdpersonal idag ges ofta möjlighet att prova på olika situationer eller omständigheter för att lättare kunna sätta sig in i patienternas verklighet, exempelvis hur det är att ha en synnedsättning, eller ta sig runt i en rullstol. Det är inte lika lätt att förstå hur det är att leva med kognitiv svikt, och det är också en patientgrupp som har svårt att kommunicera sina behov. 

   

  Utmaning

  Hur skulle vi, med hjälp av digitala lösningar, kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt på ett sätt som skulle kunna: 

  • fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal? 
  • bidra till bättre förståelse för de berördas situation?
  • innebära att de som tar del av tjänsten får förmågan att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, och bemöta även behoven hos de individer som inte kan uttrycka vad de vill och behöver, och därigenom öka känslan av trygghet och förtroende?
  • skalas upp för att nå fler?

  Lyssna på hur verkligheten kan upplevas för en person med demens

  Hur?

  Vill ert bolag vara med och bidra till en lösning? Spela in en film där ni besvarar följande två frågor. Filmen behöver inte vara av professionell kvalitet – en enkel mobilfilm går jättebra. All kommunikation ska ske på svenska.

  • På en konceptuell nivå – hur skulle ni bidra till att lösa utmaningen? Rita, tex på whiteboard, och förklara. 
  • På vilket sätt skulle ni vilja jobba för att utveckla den här lösningen och har ni erfarenhet av det sedan tidigare?
  Svara även på följande frågor skriftligt via e-Avrop senast den 6 augusti. Där lägger ni även in länken till filmen ni spelat in.  
   
  • Hur bedömer ni svårighetsgraden i att ta fram en sån här lösning och vilka är de största svårigheterna tror ni?
  • Vilken erfarenhet har ni som bolag som är relevant för den här utmaningen? 
  • Hur skulle det utveckla er som bolag att vara med i en upphandlingsprocess för att lösa den här utmaningen?
  • Skulle ni ha kapacitet för, och intresse av, att skala upp lösningen nationellt, efter en eventuell första affär med Karlstads kommun?
  • Vilket stöd ser ni att ni skulle behöva i samband med  utveckling/upphandling/uppskalning?

  Nästa steg i processen blir att bjuda in de bolag som bidragit med lösningsförslag till ett Innovationsforum kring utmaningen, tisdagen den 24 augusti kl 14-15:30, med möjlighet att ställa frågor direkt till berörda verksamheter inom Karlstad kommun.  

  Samtliga frågor hänvisas till e-Avrop.

  Övrig information

  En upphandling kan föregås av en så kallad Request For Information, RFI. En RFI är ett sätt för Karlstads kommun att samla information om möjliga lösningar, leveransförutsättningar och kravställningsmodeller inom ett eller flera områden inför ett eventuellt framtagande av upphandlingsdokument. För bolagen är det alltså ett sätt att att vara proaktiv och att få möjlighet att påverka upphandlingar i god tid innan upphandlingsdokumenten färdigställs

  Syftet med denna RFI är att få fram underlag för ställningstagande om en upphandling ska genomföras och hur den i så fall ska kunna genomföras. 

  Om ni anser att någon del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds ni att ange detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som ni riskerar att åsamkas om uppgifterna röjs. Om uppgifterna begärs ut kommer Karlstads kommun att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni anfört angående sekretess. Karlstads kommun vill dock i detta sammanhang uppmärksamma er på att utrymmet enligt offentlighets- och sekretesslagen för att sekretessbelägga uppgifter som lämnats med anledning av en RFI är begränsat.

  DigitalWell Arena kommer lämna ersättning om 5 000 kr plus mervärdesskatt till de bolag som lämnar seriösa svar på denna förfrågan. Det är DigitalWell Arena i samråd med Karlstad kommun som själva efter eget gottfinnande avgör om ett svar är tillräckligt väl genomarbetat för att erhålla ersättningen.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.