SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Test av digital demensutredning visar stora nyttoeffekter

  Testet av Geras Solutions digitala plattform för demensutredningar i Torsby kommun kan visa vägen för framtidens vård. De stora tidsvinster den digitala arbetsmetoden påvisat kan bli avgörande för att en snabbt växande grupp patienter ska få bästa möjliga vård.

  Geras Solutions digitala plattform möjliggör både anamnes, anhörigenkät och ett kognitivt test. Samtliga delar i demensutredningen samlas in via en läsplatta och rättas sedan med stöd av artificiell intelligens, som presenterar informationen på ett lättillgängligt sätt.

  Testet i verklig miljö är ett samarbete mellan Geras Solutions, Region Värmland, Torsby kommun och DigitalWell Arena. Sammanlagt har 65 patienter som hör till Torsby och Likenäs vårdcentraler involverats under den sex månader långa testperioden. Elva procent av patienterna kunde genomföra det kognitiva testet helt på egen hand och ytterligare 43 procent med stöd av personal i demensteamen. För den grupp som inte klarat att göra testet på läsplatta har bland annat svårare kognitiv svikt, synproblem och teknikovana varit några bakomliggande orsaker.

  Stora tidsvinster i vården

  Trots att en relativt liten andel kunnat nyttja det digitala verktyget helt självständigt har betydande tidsvinster kunnat härledas redan i detta skede. Totalt handlar det om en genomsnittlig tidsbesparing om tre timmar per patient, exklusive restider. Dessutom bedöms läkartiden per patient (som inte analyserats i testet) kunna halveras med det digitalt sammanställda underlaget.

  I framtiden antas tidsvinsterna bli ännu större, då ökad teknikvana möjliggör att fler patienter gör testet självständigt och oberoende av vårdens öppettider.

  Carina Stenmark, biträdande projektledare och kognitivsjuksköterska, tillsammans med Grels Naeslund, som är en av de patienter som fått göra det kognitiva testet i digital tappning.

  Enligt Rickard Forsman, vd för Geras Solutions, är nyttoeffekterna större än vad man hittills räknat med och viktiga för den fortsatta spridningen av den digitala arbetsmetoden. I februari lanseras också en uppdaterad version av plattformen med ytterligare anpassningar för att ge förbättrad tillgänglighet.   

  – Piloten i Värmland är otroligt värdefull för att visa vägen för vad som är möjligt med digital teknik. Det är också kul att vi kunnat visa på att det finns så pass stora värden, både för vårdgivare men framför allt för den individuelle patienten och dennes anhöriga. Jag tror att alla som jobbar inom detta vårdområde ser att behoven är stora och med Värmland som gott exempel kommer fler vilja modernisera arbetssätten, säger Rickard Forsman.

  Stort framtida behov

  Samhällets behov av att öka kapaciteten för demensutredningar är stort. Idag har cirka 150 000 personer en demensdiagnos och till 2050 väntas antalet som drabbas av kognitiv sjukdom öka med 200 procent. I dagsläget får många sin diagnos i ett sent skede, och cirka en tredjedel av de som drabbas får över huvud taget aldrig en diagnos.

  Ett starkt incitament för att antalet utredningar kommer att öka är också hoppet om mer effektiva läkemedel. Så sent som i juni godkände FDA, US Food and Drug Administration, det första läkemedlet som anses påverka själva sjukdomsprocessen för Alzheimers.

  ”Detta gör att en tidig diagnos blir nödvändig, egentligen av samma orsak som att tidig cancerdiagnos är helt avgörande för sjukdomens utveckling och dödlighet”, skriver Sven Gustafsson, distriktsläkare i Torsby och projektledare i slutrapporten.

  I Torsby har även upplevelsen av den digitala utredningsmetoden varit positiv bland både personal och patienter. Inte minst har möjligheten att göra testet i hemmiljö, i stället för på minnesmottagningen, upplevts både avstressande och integritetsfrämjande bland patienterna. Personalen lyfter fördelar med att resultatet blir överskådligt och lätt att tolka, men ser också ett behov av ökad kunskap samt anpassningar för att ytterligare öka användarvänligheten.

  Vårdpersonalen viktiga för utvecklingen

  Rickard Forsman delar den uppfattningen och understryker samtidigt personalens betydelse för de insikter som skapats för den fortsatta utvecklingen:

  – Teamen i Torsby och Likenäs är både kunniga och intresserade av att utveckla vården. Jag upplever också att de har stort förtroende i organisationen, vilket gör att piloter som denna kan få stöd och resurser att växa.

  Gett plats i nationell satsning

  Region Värmland har gjort en direktupphandling av Geras Solutions plattform, så att tjänsten fortsatt ska kan användas av demensteamen i Torsby och Likenäs. På sikt är även ambitionen att göra plattformen tillgänglig för samtliga av regionens vårdcentraler.

  Tack vare testet i verklig miljö i Torsby har DigitalWell Arena och Region Värmland också blivit en del av PREDEM – en femårig nationell satsning på precisionsdiagnostik och behandling av demenssjukdomar. DigitalWell Arenas roll blir att hitta fler testmiljöer för digital screening av demens, vilket ska ge kunskap och erfarenheter för en bredare implementering i primärvården.

  Här kan du ta del av en film som tar upp erfarenheter från testet i Torsby kommun och hur det är att leva med en demensdiagnos.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.