SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Vägledning i staden – upphandling

  Hur kan vi tillgängliggöra stadens utbud även för människor med kognitiva utmaningar? Nu söker vi bolag som vill vara med och bidra till en digital lösning som ger stöd och ökad självständighet.

  VAD?

  Varför?

  UTMANING

  HUR?

  Vad?

  ”Digital lösning för vägledning i staden” är en upphandling av Karlstads kommun. Karlstads kommun avser att upphandla en digital tjänst som kan få människor med kognitiva utmaningar att i större uträckning, självständigt ta del av stadens utbud. Det kan exempelvis handla om kultur, föreningsliv, olika aktiviteter och upplevelser som ger ett rikare liv.

  Varför?

  Antalet personer med nedsatt kognitiv förmåga i olika variationsgrad är idag sannolikt fler än 200 000. Den här gruppen människor förväntas nästan fördubblas fram till 2050, vilket innebär en stor utmaning för samhället.

  Personer med kognitiva utmaningar kan inte alltid ta till sig information, vägledning och stöd på det sätt som den är utformad. De här personerna behöver ofta anpassad information och anpassat stöd för att klara sig på egen hand och få en delaktighet i samhället. Det är en stor grupp människor som påverkas. ”Vägledning i staden” skulle kunna erbjuda de här människorna större trygghet, inkludering och delaktighet i samhället, samtidigt som det också kan bidra till en högre grad av egenförmåga och självständighet. 

  Om vägledningen i högre grad kan ske digitalt frigörs också resurser hos offentlig sektor, dessutom leder det till ökad trygghet och ökat oberoende även hos anhöriga.

   

  Utmaning

  Ny digital teknik har givit oss stora möjligheter att klara oss på egen hand. De skyltar och den vägledning som finns i staden kan kompletteras med eget valda stöd. Kanske en GPS, Google maps eller annat, men det finns personer med kognitiva utmaningar, som inte klarar av ”allmänna” instruktioner och allmän vägledning.

  Dessa personer har inte alltid förmågan att ta emot information eller vägledning och stöd på det viset som vägledningen i staden är utformad. De har inte alltid förmågan att på förhand räkna ut hur man ska ta sig fram, eller vilken koden för uppförande och beteende är, genom att iaktta och dra slutsatser. Genom dessa utmaningar behöves anpassad information och anpassat stöd för att ge dessa personer förutsättningar att klara sig på egen hand och därmed delaktighet i samhället. Kanske kan man erbjuda det med stöd av digital teknik?

  Vår utmaning är:
  Hur kan vi, med hjälp av ett digitalt skalbart verktyg, hjälpa personer med nedsatt kognitiv förmåga att skapa strategier för ökad självständighet, när de rör sig i samhället?

  Tjänsten ska vara tillgänglig för den enskilde så att den i olika situationer har åtkomst till information och därmed självständighet och ge förutsättningar för delaktighet i samhället.

  Lösningen

  Den lösning som det gemensamma utvecklingsprojektet syftar till att ta fram ska bla uppfylla följande syfte:

  Kommunen önskar tillsammans med marknaden utveckla en digital lösning som innebär att personer med kognitiva utmaningar i större uträckning självständigt kan, ta del av stadens utbud. Det kan exempelvis handla om kultur, föreningsliv och olika aktiviteter som ger ett rikare liv. En RFI (Request For Information) har gått ut för att sondera marknadens intresse och kunnande för att möta behovet. Syftet är att få kontakt med innovativa bolag och entreprenörer för att få en bild över möjliga lösningsförslag och bidra till bättre förståelse för de berördas situation.

  Inriktningen är att lösningen ska kunna stödja olika upplevelser, baserade på olika typer av kognitiv svikt. Personer med kognitiva utmaningar som tar del av lösningen ska få en ökad förmåga att delta på samma villkor i samhällets olika aktiviteter och vardags utbud, som övriga medborgare i samhället.

  • Lösningen ska kunna skapa en mer begriplig vardag för de berörda individerna, samt en ökad förmåga att bemöta behoven hos de individer som inte förmår uttrycka vad de vill eller behöver.
  • Lösningen ska vara fullt fungerade och kunna tillämpas efter det att utvecklingsprojektet är avslutat.
  • Lösningen ska kunna skalas upp och vidareutvecklas i små steg.

  Lyssna: Så kan olika situationer upplevas för en person med kognitiv svikt

  Hur?

  Utvecklingsarbetet kommer, innan en potentiell lösning  kan färdigställas, att innehålla tre olika specifika faser:

  1. Konceptfas
  2. Prototypfas
  3. Utvecklingsfas

  De leverantörer som tilldelas kontrakt, i enlighet med i upphandlingsdokumenten, går vidare till första fasen, konceptfasen. 

  Under de två första faserna; konceptfasen, prototypfasen sker samarbete mellan flera leverantörer på marknaden tillsammans med kommunen.

  I sista fasen, utvecklingsfasen är inriktningen att etablera samarbete med en slutlig samarbetspart/leverantör enlig metodiken i efterfrågeacceleratorn; DigitalWell Demand Accelerator | DigitalWell Arena.

  Kommunen beslutar självständigt om och vilka leverantörer i projektet ska gå vidare till nästa fas. Detta kan ses som optioner som kommunen kan utlösa efter att upphandlingen är slutförd.

  Beslutet om att gå vidare från konceptfasen till prototypfas respektive utvecklingsfas eller inte, kommer baseras på Kommunens bedömning. Denna bedömning görs baserat på; lösningens värde/möjlighet att skapa effekt samt leverantörens förmåga att vidareutveckla och skala lösningen på marknaden.

  Leverantörens arbete under de olika faserna ersätts med fasta belopp i enlighet med vad som anges i Utkast till utvecklingsavtal.

  För Karlstads kommun är det centralt att den framtagna lösningen blir ekonomiskt hållbar över tid. Processen syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för utvecklingsarbetet att leda till kommersiellt skalbara lösningar, bland annat genom att intressera och involvera fler kommuner i utvecklingsarbetet.

  Utvärdering av leverantörer

  I första anbudsprövningen ska leverantören bland annat inkomma med en film. Den behöver ej vara proffskvalitet, en inspelning med mobiltelefon är tillräckligt.

  Innehållet ska fokusera på frågeställningar nedan, och vara maximalt 10 minuter långt. Lösning i nedanstående text hänvisar till efterfrågad digital lösning för vägledning i staden.

  1. Hur bedömer ni utmaningen i att ta fram en sån här lösning och vilka är de största utmaningarna tror ni?
  2. Vilken erfarenhet har ni som bolag som är relevant för den här utmaningen?
  3. Hur skulle det utveckla er som bolag att vara med i en upphandlingsprocess för att lösa den här utmaningen?
  4. Vilket stöd ser ni att ni skulle behöva i samband med utveckling/upphandling/uppskalning?
  I nästa skede kommer även en fördjupad utvärdering ske, som bland annat visar leverantörens vision, strategi och mål för att delta i utvecklingsarbetet och hur leverantören önskar tillgängliggöra en lösning som löser det efterfrågade behovet.

  Sista anbudsdag är 4 oktober 2023.
  Samtliga frågor hänvisas till e-Avrop

  Övrig information

   

  Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja någon information som en part mottagit från den andra parten och som är av sådan art att den är att betrakta som den andra partens affärshemlighet. Utföraren är dock införstådd med och accepterar att Kommunens åtagande enligt detta avsnitt är begränsat till svensk lags (och i synnerhet offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)) möjligheter att hemlighålla information. Om Kommunen lämnar ut information med stöd av föregående mening ska dock leverantören, i den mån det är möjligt med beaktande av bland annat de tidsfrister som följer av gällande svensk lag, samråda med utföraren rörande utlämnande av information. Oaktat det föregående har part rätt att lämna ut sådan information som anges ovan till tredje part i den mån det skäligen krävs för parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet.

  Den totala ersättningen för leverantörens arbete under konceptfasen ersätts med 25 000 kr i fast arvode. Ingen ytterligare ersättning utgår till Leverantören för arbetet under denna fas.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.