SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Vägledning i staden

  Hur kan vi tillgängliggöra stadens utbud även för människor med kognitiva utmaningar? Nu söker vi bolag som vill vara med och bidra till en digital lösning som ger stöd och ökad självständighet.

  VAD?

  Varför?

  UTMANING

  HUR?

  Vad?

  ”Vägledning i staden” är en innovationsutmaning från Karlstads kommun och DigitalWell Arena. Karlstads kommun undersöker möjligheten att upphandla en digital tjänst som kan få människor med kognitiva utmaningar att i större uträckning, självständigt ta del av stadens utbud. Det kan exempelvis handla om kultur, föreningsliv, olika aktiviteter och upplevelser som ger ett rikare liv.

  Nu samlar vi in information från intresserade bolag för att få en bättre bild över möjliga lösningar.

   

  Varför?

  Antalet personer med nedsatt kognitiv förmåga i olika variationsgrad är idag sannolikt fler än 200 000. Den här gruppen människor förväntas nästan fördubblas fram till 2050, vilket innebär en stor utmaning för samhället.

  Personer med kognitiva utmaningar kan inte alltid ta till sig information, vägledning och stöd på det sätt som den är utformad. De här personerna behöver ofta anpassad information och anpassat stöd för att klara sig på egen hand och få en delaktighet i samhället. Det är en stor grupp människor som påverkas. ”Vägledning i staden” skulle kunna erbjuda de här människorna större trygghet, inkludering och delaktighet i samhället, samtidigt som det också kan bidra till en högre grad av egenförmåga och självständighet. 

  Om vägledningen i högre grad kan ske digitalt frigörs också resurser hos offentlig sektor, dessutom leder det till ökad trygghet och ökat oberoende även hos anhöriga.

   

  Utmaning

  Personer med kognitiva utmaningar, det kan vara personer inom autismspectrat, personer med demensproblematik, personer med förvärvad hjärnskada eller personer som av annan orsak har ett annat sätt att tolka eller ta till sig information på.

  • Vi vet att många personer inom den här målgruppen inte tar del av det samhället erbjuder. Det kan handla om att man inte vet hur man ska göra, vilket skapar en osäkerhet som gör att man inte vill utsätta sig för den stress och oförutsägbarhet som det innebär.
  • Personer inom målgruppen fungerar ofta bättre om man får informationen visuellt. Det betyder att man ser informationen, och att informationen finns kvar så att man kan titta på den om och om igen med samma budskap.
  • Visuell information kan vara skriven, det kan vara ett foto, en bild på ett objekt, mm. Genom bedömningar av personens förmåga att ta till sig information och instruktioner kommer man fram till vad som fungerar för varje individ.
   Det är viktigt att tänka på att samma person kan behöva olika typer av visuella instruktioner beroende på intresse och motivation, likaså hur många moment som kan ingå i en uppgift eller i en aktivitet som ska utföras.
  • Digital teknik har gett oss stora möjligheter att klara oss på egen hand. Skyltar och vägledning som finns i staden kan kompletteras med eget valt stöd, som en GPS, Google maps eller annat. En del personer med kognitiva utmaningar klarar inte av allmänna instruktioner och allmän vägledning. För de här personerna behöver vi anpassa information till det sätt personen bäst tar till sig information på, dvs vi måste säkerställa att vi pratar samma språk.

  Lyssna: Så kan olika situationer upplevas för en person med kognitiv svikt

  Hur?

  Vill ert bolag vara med och bidra till en lösning? Spela in en film där ni besvarar följande två frågor. Filmen behöver inte vara av professionell kvalitet – en enkel mobilfilm går jättebra. All kommunikation ska ske på svenska.

  • På en konceptuell nivå – hur skulle ni bidra till att lösa utmaningen? Rita, tex på whiteboard, och förklara.
  • På vilket sätt skulle ni vilja jobba för att utveckla den här lösningen och har ni erfarenhet av det sedan tidigare?

  Svara även på följande frågor skriftligt via e-Avrop senast 2023-06-15. Där lägger ni även in länken till filmen ni spelat in. 

  • Hur bedömer ni svårighetsgraden i att ta fram en sådan här lösning och vilka är de största svårigheterna tror ni?
  • Vilken erfarenhet har ni som bolag som är relevant för den här utmaningen?
  • Hur skulle det utveckla er som bolag att vara med i en upphandlingsprocess för att lösa den här utmaningen?
  • Skulle ni ha kapacitet för, och intresse av, att skala upp lösningen nationellt, efter en eventuell första affär med Karlstads kommun?
  • Hur hanterar en potentiell lösning olika krav och aspekter kring informationssäkerhet?
  • Vilket stöd ser ni att ni skulle behöva i samband med utveckling/upphandling/skalning?

  Nästa steg i processen blir att bjuda in de bolag som bidragit med lösningsförslag till ett Innovationsforum kring utmaningen, onsdagen den 26 maj kl. 10:00-11:30. Där ges möjlighet att ställa frågor direkt till berörda verksamheter inom Karlstads kommun.
  (Länk till anmälan längst ner på sidan.)

  Vi kommer jobba enligt efterfrågeaccelerationsmetodik. För er som bolag innebär det bland annat att ni kommer jobba tillsammans med verksamhet och användare från Karlstads kommun i en process där även andra bolag kan ingå för att utforma en värdeskapande lösning.

  För Karlstads kommun är det centralt att den framtagna lösningen blir hållbar över tid. Vi kommer därför på olika sätt att stödja er som bolag för att säkra en kommersiellt skalbar lösning på marknaden. Bland annat genom att erbjuda stöd via DigitalWell GovTech Inkubator, men också genom att intressera och involvera fler kommuner i utvecklingsarbetet.

  Samtliga frågor hänvisas till e-Avrop

  Övrig information

  En upphandling kan föregås av en så kallad Request For Information, RFI. En RFI är ett sätt för Karlstads kommun att samla information om möjliga lösningar, leveransförutsättningar och kravställningsmodeller inom ett eller flera områden inför ett eventuellt framtagande av upphandlingsdokument. För bolagen är det alltså ett sätt att att vara proaktiv och att få möjlighet att påverka upphandlingar i god tid innan upphandlingsdokumenten färdigställs

  Syftet med denna RFI är att få fram underlag för ställningstagande om en upphandling ska genomföras och hur den i så fall ska kunna genomföras. 

  Om ni anser att någon del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds ni att ange detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som ni riskerar att åsamkas om uppgifterna röjs. Om uppgifterna begärs ut kommer Karlstads kommun att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni anfört angående sekretess. Karlstads kommun vill dock i detta sammanhang uppmärksamma er på att utrymmet enligt offentlighets- och sekretesslagen för att sekretessbelägga uppgifter som lämnats med anledning av en RFI är begränsat.

  Ingen ekonomisk ersättning utgår för att enbart besvara denna RFI.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.