SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Upplev min verklighet – upphandling

  Nu söker vi innovativa företag som kan få människor att med hjälp av digital teknik uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt.  

  VAD?

  Varför?

  UTMANING

  HUR?

  Utmaning

  Hur skulle vi, med hjälp av digital skalbar teknik, kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med olika typer av kognitiv svikt, på ett sätt som skulle kunna: 

  • Fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal, där flera personer kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt. 
  • Bidra till bättre förståelse för de berördas situation. 
  • Kunna stödja olika upplevelser, baserade på olika typer av kognitiv svikt. 
  • Skalas upp och vidareutvecklas i små steg.

  Den digitala tjänsten skulle innebära att de som tar del av den får en ökad förmåga att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, samt en ökad förmåga att bemöta behoven hos de individer som inte förmår uttrycka vad de vill eller behöver. Därigenom ökas och stärks känslan av trygghet och förtroendet för omsorgspersonalen hos de berörda.  

  Varför?

  Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. Om man även lägger till personer med annan form av kognitiv svikt, exempelvis minnesstörning, hallucinationer, nedsatt förståelse, nedsatt impulskontroll och nedsatt föreställningsförmåga så bli antalet långt större. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har de drabbade rätt till en individanpassad vård och omsorg, vilket innebär att vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. 

  I utbildningar av vårdpersonal idag ges ofta möjlighet att prova på olika situationer eller omständigheter för att lättare kunna sätta sig in i patienternas verklighet, exempelvis hur det är att ha en synnedsättning eller ta sig runt i en rullstol. Det är dock inte lika lätt att förstå hur det är att leva med kognitiv svikt, samtidigt som det också är en patientgrupp som har svårt att uttrycka sina behov. 

  Denna avsaknad av upplevelsestöd inom kognitiv svikt vill vi nu åtgärda med hjälp av digital skalbar teknik och genom denna innovationsutmaning ”Upplev min verklighet”.  

   

  Vår filosofi

  För att lösningen på utmaningen ”Upplev min verklighet” ska bli framgångsrik är vår filosofi att lösningen behöver:

  • Utgå från ett reellt upplevt behov från offentlig sektor.
  • Utvecklas tillsammans av företag och offentlig sektor.
  • Tas fram genom ett agilt arbetssätt, vilket ger förutsättningar för en bättre lösning på kortare tid.
  • Inledas med en integrerad behovsanalys, initialt med flera företag, då vi ser att test av flera möjliga lösningskoncept triggar ytterligare insikter kring behovet
  • Samfinansieras av företag och offentlig sektor, där behovsägaren (dvs offentlig sektor) inte bär hela kostnaden för utveckling, vidareutveckling och drift av en tjänsten, utan enbart sin del, vilket förutsätter att lösningen skalas upp och kan säljas till flera. 

  Vi tror att dessa utgångspunkter skapar goda förutsättningar för skalning av lösningen och på sikt en lönsam och kommersiellt hållbar produkt eller tjänst, där alla rättigheter till lösningen ägs av det utvecklande bolaget. 

  Vad?

  Karlstad kommun upphandlar ett utvecklingsarbete där målet är att genom en interaktiv och iterativ process, initialt med flera företag, ta fram en digital tjänst som får omsorgspersonal att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt. Intentionen är att utveckla en skalbar digital lösning, där alla rättigheter ägs av det utvecklande företaget, så att företaget därefter kan skala upp lösningen.  

  Karlstad kommun är öppen för att tilldela flera företag initiala utvecklingskontrakt, för att kunna påbörja parallella utvecklingsprocesser och därigenom också få en ökad förståelse för verksamhetens behov, där urval av lösningar kommer ske under utvecklingsperioden. 

  Både bolagens, och lösningarnas potential kommer kontinuerligt att utvärderas under utvecklingsarbetets gång, för att välja vilket/vilka bolag som kommer att medverka i den fortsatta utvecklingsprocessen.

  De företag som tilldelas utvecklingskontrakt får under kontraktsperioden också möjlighet att ta del av utbudet i DigitalWell Innovationssupport och DigitalWell Ventures, för att stärka tjänstens, och bolagets, skalningspotential. 

  Upphandlingen är en del av DigitalWell Efterfrågeaccelerator

  Lyssna på hur verkligheten kan upplevas för en person med demens

  Lyssna på hur verkligheten kan upplevas för en person med kognitiva svårigheter och funktionsnedsättning

  Lyssna på hur verkligheten kan upplevas för en person som lever med stöd enligt LSS

  Hur?

  För att delta i upphandlingen av utvecklingsarbetet med Karlstad kommun behöver ni som företag spela in en film där ni besvarar ett antal frågor.  Filmen behöver inte vara av professionell kvalitet – en mobilfilm går alldeles utmärkt. 

  Kring bolaget:
   
  • Hur bedömer ni svårighetsgraden i att ta fram en sån här lösning och vilka är de största svårigheterna tror ni?
  • Vilken erfarenhet har ni som bolag som är relevant för den här utmaningen? 
  • Hur skulle det utveckla er som bolag att vara med i en upphandlingsprocess för att lösa den här utmaningen?
  • Skulle ni ha kapacitet för, och intresse av, att skala upp lösningen nationellt, efter en eventuell första affär med Karlstads kommun?
  • Vilket stöd ser ni att ni skulle behöva i samband med  utveckling/upphandling/uppskalning?

  Kring lösningen:

  • På en konceptuell nivå – hur skulle ni kunna lösa eller bidra till en lösning/-ar av utmaningen? Rita och förklara.
  • Har ni kunskap om lösning/-ar som helt eller delvis löser utmaningen?  
   Om inte heltäckande – beskriv hur ni kommer arbeta med att lösa problemet.  
  • Hur bedömer ni svårighetsgraden i att ta fram en lösning/-ar och vilka tror ni är dom största svårigheterna.
  • Visa genom en idéskiss hur ni tänker att er lösning/-ar fungerar för att lösa behoven och de uppsatta kraven. 

  Övrig information

  Om ni anser att någon del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds ni att ange detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som ni riskerar att åsamkas om uppgifterna röjs. Om uppgifterna begärs ut kommer Karlstads kommun att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni anfört angående sekretess. Karlstads kommun vill dock i detta sammanhang uppmärksamma er på att utrymmet enligt offentlighets- och sekretesslagen för att sekretessbelägga uppgifter som lämnats med anledning av en RFI är begränsat.

  Alla leverantörer som lämnar anbud, som uppfyller kvalificeringskraven, erhåller ett kontrakt som avser en första utvecklingsfas där ersättning utgår på 25 000 sek exkl moms, per anbud. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.