SEARCH
Stäng den här sökrutan.

shortlist-deltagare 2022

Utifrån de nomineringar som kommit in till DigitalWell Award 2022 har DigitalWell Arenas Coreteam utsett fyra kandidater i varje kategori. Vinnarna koras genom totalpoäng från en extern jury, bestående av representanter från nationella innovationsorganisationer i Sverige, och den allmänna omröstningen.

Innovationsförmåga genom samverkan

Per Danielsson
Regionjurist, Region Värmland

Med kunskap, erfarenhet och stort engagemang har denna person varit en drivande kraft i utformningen av en helt ny metodik inom upphandling. Metodiken innebär en ny typ av samverkan mellan offentlig sektor och innovativa företag, för att tillsammans lösa samhällsutmaningar och driva innovation. Efterfrågeacceleratorn som metodik används nu som föregångsexempel på nationell nivå. Stort grattis till nomineringen Per Danielsson!
Se nomineringsfilm

Marie Niljung
Föreningen Livskämpar

Den nominerade arbetar ihärdigt med sin mission på flera fronter och med många bäckar små, och en och annan å, gör arbetet skillnad både kort- och långsiktigt. Personen hämtar kraft i det mörka och bygger en ljusare framtid tillsammans med andra, för andra. I arbetet vävs användarna in, både genom feedback och workshops, så att appen Lumeno kan visa vägen genom mörkret. Stort grattis till nomineringen, Marie Niljung och Föreningen Livskämpar!
Se nomineringsfilm

Sara Emsevik
Tillitsbyrån

Genom sitt engagemang och arbete med denna satsning driver personen aktivt frågan om barn och ungas psykiska hälsa genom flera projekt. Hon ser styrkan i att jobba över organisationsgränser, provar gärna nya tillvägagångssätt i detta arbete och har engagerat både företag och andra offentliga aktörer. Genom Tillitsbyrån stärker hon ungas hälsa och tillit till sig själva. Hon utgör en drivande kraft med stort hjärta för våra barn och unga. Stort grattis till nomineringen, Sara Emsevik på Tillitsbyrån!
Se nomineringsfilm

Birgitta Hjerpe
Region-IT, Region Värmland

Under pandemins kraftigt ökade arbetsbelastning mobiliserades resurser för att effektivisera processen kring smittspårning. Ett gemensamt Smittspårningsverktyg skapade förutsättningar att bryta smittkedjor så tidigt som möjligt. Den egenutvecklade webbapplikationen fungerar väl även vid hög belastning och bidrar till kortare handläggningstider samt ökad kvalitet i smittspårningsarbetet. Verktyget bedöms av Folkhälsomyndigheten kunna anpassas och införas i andra regioner. Stort grattis till nomineringen, Birgitta Hjerpe och Region-IT på Region Värmland!
Se nomineringsfilm

Individens delaktighet

Patrik Fahlin
Fokus ADHD

Majoriteten av det material som finns om ADHD idag är omfattande och på hög nivå. Det här initiativet skapar information riktad till personer med diagnosen, anpassat efter de svårigheter ADHD för med sig. I en mix av humor och allvar lyfts både för- och nackdelar med diagnosen och allt som kommer med den, för att stärka, lyfta och stötta. Här skapas förståelse och acceptans för och med personer som känner att de inte riktigt passar in. Stort grattis till nomineringen Patrik Fahlin och Fokus ADHD!
Se nomineringsfilm

Ulrika Vitalis & Robin Backman Torpegård
Socialförvaltningen, Hammarö Kommun

Att hantera digital teknik kan vara en utmaning. I gruppen personer över 75 år eller med särskilda behov kan tekniken vara svår att handskas med på egen hand. Det påverkar individens självständighet och tillgänglighet till vardagliga samhällstjänster. Genom att stötta dessa grupper i användningen av digital teknik minskas det digitala utanförskapet, samtidigt som det bidrar till god och nära vård. Med den bakgrunden är tjänsten Digital fixare väl värd att lyfta. Stort grattis till nomineringen Ulrika Vitalis, Robin Backman Torpegård och Socialförvaltningen på Hammarö Kommun!
Se nomineringsfilm

Liselott Sellstedt
Region-IT, Region Värmland

När coronapandemin slog till i Sverige hade en digital ungdomsmottagning nyligen införts i Region Värmland. Över en natt skalade man upp denna tjänst så att den blev tillgänglig i samtliga av regionens vårdmottagningar, vilket möjliggjorde digitala vårdmöten genom videosamtal. Appen Region Värmland bidrog till att upprätthålla stora delar av vården under pandemin och fortsätter nu att bidra till minskat resande och effektivare resursanvändning. Stort grattis till nomineringen, Liselott Sellstedt på Region-IT, Region Värmland!
Se nomineringsfilm

Therese Sundström
Innothr

Bland digitala tjänster inom diabetesvården inriktade mot kvantitativa värden såg denna entreprenör ett behov av ett kvalitativt komplement. Med stort driv och egna erfarenheter som grund drevs en innovationsprocess tillsammans med användarna för att skapa appen Min diabetes. Ett verktyg för att skapa ökad trygghet och självständighet för barn med diabetes typ 1 och personer i deras närhet. Genom skräddarsydd information och fokus på det psykiska måendet skapar appen nya förutsättningar för familjer och barn. Stort grattis till nomineringen, Therese Sundström och Innothr!
Se nomineringsfilm

Data & digital teknik

Care to translate

Denna digitala översättningstjänst, anpassad för vårdsituationer, hjälper vårdpersonal att kommunicera med patienter oberoende av språk. Minskade språkbarriärer bidrar till mer jämlik vård, sänker kostnader för samhället och bidrar till konkret nytta genom säkrare vård för patienter och frigjord tid för vårdpersonal. Tjänsten används nu såväl i Region Värmland och spritt i Sverige som i andra länder. Stort grattis till nomineringen, Care to translate!
Se nomineringsfilm

Birgitta Persdotter
FoU Välfärd, Karlstads universitet

När det kommer till samhällets skyddsnät är det av stor vikt att främja objektivitet, och där kan data vara ett verktyg. Detta initiativ undersöker en modell för individbaserad och systematisk uppföljning med forskningsstöd, en processinnovation som ger en unik möjlighet för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Initiativet VAVES® kommer med stor sannolikhet bidra på både kort och lång sikt till en socialtjänst med bättre och mer jämlika insatser. Stort grattis till nomineringen, Birgitta Persdotter, FoU Välfärd vid Karlstads universitet!
Se nomineringsfilm

Catharina Nilsson
Kvalitetssystemsamordnare, Region Värmland

Laboratorieanalyser kan ibland inte genomföras på grund av preanalytiska fel. Genom att nyttja den kompetens varje avdelning besitter har detta initiativ, vid Arvikas akutmottagning och laboratoriemedicin, bidragit till minskat antal fel och effektivare vårdtid. Genom att besvara ett antal frågor kan personalen automatiskt få en visualiserad analys, som stöttar dem att hitta förbättringsområden för säkrare arbetssätt med färre fel. Förhoppningen är att sprida verktyget både i Region Värmland och nationellt. Stort grattis till nomineringen Catharina Nilsson, kvalitetssystemsamordnare på Region Värmland!
Se nomineringsfilm

Farzaneh Karegar
Datavetenskap, Karlstads universitet

I framtidens hälsoinnovationer spelar användardata en stor roll. Bevarandet av individens integritet är dock av största vikt. I Sverige avstår en av fem användare digitala samhällstjänster av oro för säkerheten. En metod för säker analys är differentiell integritet, men det förutsätter att användare känner sig säkra nog att dela med sig av sin data. Denna forskare har undersökt hur man med användarvänlig transparens, genom metaforer, kan hjälpa användare att skapa korrekta mentala modeller för hur datan skyddas, och därigenom underlätta beslutet att dela med sig. Stort grattis till nomineringen, Farzaneh Karegar, datavetenskap vid Karlstads universitet!
Se nomineringsfilm

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Sebastian Tay-Hannebo
Region Värmland

"Med ödmjukhet för organisatoriska strukturer representerar den nominerade en positiv inställning till att testa nya saker, och visar aktivt vägen mot nya tankesätt. Personen har tagit initiativ till en tjänst för bättre nyttjande av befintliga resurser. Det ger positiva effekter på både miljö och tillgänglighet till natur och landsbygd. Tjänsten Mixtrafik låter allmänheten resa med skoltrafik, ett laborativt initiativ som visar på möjligheter till en framtida plattformsstyrd kollektivtrafiktjänst. Stort grattis till nomineringen, Sebastian Tay-Hannebo på Region Värmland!"
Se nomineringsfilm

Magnus Lindström
Nordic Medtest

I utvecklingen av säkra digitala hälsoinnovationer har denna aktör en betydande roll. Genom att testa och validera produkter och tjänster skapas transparens kring nya lösningar, så att fler vågar testa nytt. Stödtjänsten Genomlysning, som analyserar användbarhet, interoperabilitet, lagar och förordningar samt informationssäkerhet, har därmed blivit en nyckelfaktor för trygghet hos testande organisationer och användare. Inom tjänsteutveckling och kommersialisering av framtidens hälsoinnovationer levereras här verkligt värde. Stort grattis till nomineringen Nordic Medtest, under ledning av Magnus Lindström!
Se nomineringsfilm

Friskvården i Värmland

I flera decennier har den här organisationen, som är ensam i sitt slag i Sverige, bidragit till värmländska medborgares hälsa med mod och orubbligt engagemang. De arbetar kontinuerligt med att utveckla och digitalisera sin verksamhet. Där de sett behov har de själva tagit tag i tjänsteutvecklingen, och tillsammans med andra aktörer skapat värde för värmlänningarna. Stort grattis till nomineringen Friskvården i Värmland!
Se nomineringsfilm

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.