SEARCH
Stäng den här sökrutan.

shortlist 2023

Utifrån de nomineringar som kommit in till DigitalWell Award 2023 har DigitalWell Arenas processledning utsett upp till fyra kandidater i varje kategori. Vinnarna koras genom totalpoäng från en jury, bestående av externa representanter från Sveriges innovationssystem, och den allmänna omröstningen.

Innovationsförmåga genom samverkan

#addher
Sogeti

För att skapa innovationer för hela samhället behöver hela samhällets perspektiv vara representerade. Det gör jämställdhet till en viktig del i skapandet av framtidens digitala hälsoinnovationer. Aktören arbetar för att synliggöra Sveriges techkvinnor, den kompetens de besitter, och uppmuntrar fler att göra detsamma. Aktören bidrar också till jämställdhetsarbetet med effekten att fler kvinnor vågar ta plats, både i techbranschen och i roller på alla nivåer. På detta sätt påverkas både nya och befintliga digitala lösningar till att passa fler. I kategorin Innovationsförmåga genom samarbete och skapat av Sogeti, grattis nätverket #addher!
Se nomineringsfilm

Designstudion
Syd-östra sjukvårdsregionen

Denna aktör har förstått att ingen ensam kan lösa utmaningarna som vårt gemensamma hälso- och sjukvårdssystem står inför och har tagit ett aktivt kliv bort från stuprörsmodellen. Genom samarbete och resursdelning har denna aktör hittat en framgångsrik metod för gemensam digital innovationskraft för att leverera nära och jämlik vård. Metoden genererar kontinuerligt nya och utmanande arbetssätt som utvecklas och implementeras på ett ordnad och inkluderande sätt, med stort hjärta och ansvar. Denna aktör visar motiverande att samverkan är möjlig i en utmanande tid. I kategorin Innovationsförmåga genom samarbete, grattis Designstudion och Syd-östra sjukvårdsregionen!
Se nomineringsfilm

Erik Wästlund
Karlstads universitet

I en tidvis stelbent värld med tydliga ramar identifierar denna aktör ständigt nya utmaningar och möjligheter utanför boxen. Med en tydlig förståelse att ny kunskap och framgångsrika innovationer ofta är resultatet av effektivt samarbete mellan olika kompetenser och perspektiv, har aktören visat på en förmåga att bygga broar mellan offentlig sektor och akademi, gång på gång. Genom att föra samman olika aktörer har denna person bidragit till synergier och utveckling av ny kunskap inom flera forskningsfält, inte bara sitt eget. I kategorin Innovationsförmåga genom samarbete, forskare och docent vid Karlstads universitet, grattis Erik Wästlund!
Se nomineringsfilm

Annika Carlson
Vårdavdelning 102 Kirurgi, Centralsjukhuset Karlstad

Att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö kan vara en utmaning för vilken verksamhet som helst, att dessutom lyckas bidra till våra samhällsutmaningar under tiden är värt att uppmärksammas. Denna aktör har genom bra rutiner för kommunikation, tid för reflektion, avlastning från tidskrävande administration och ett ständigt fokus på patientnära vård lyckats skapa en vardag där både personal och patienter trivs. Medarbetarna involveras i kontinuerlig utveckling av verksamheten, och patientperspektivet finns alltid närvarande. Genom samarbete och mod vågar man testa nytt, för att tillsammans med flera aktörer arbeta för att lösa gemensamma utmaningar. I kategorin Innovationsförmåga genom samarbete, grattis Annika Carlson och vårdavdelning 102 på Centralsjukhuset Karlstad!
Se nomineringsfilm

Individens delaktighet

Preventionsmottagningen
Södersjukhuset, SLL Innovation & Experio Lab

Inom all typ av innovation är det av stor vikt att involvera målgruppen för de lösningar man utvecklar. I komplexa och systemförändrande skiften kan det vara en utmaning. Denna aktör är ett lysande exempel på kreativ och engagerande dialog med invånare på en lagom nivå - för genomförbara innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården och framtidens hälsa. Genom att bjuda in invånarna till en framtidsprototyp har framtidens abstrakta delar konkretiserats och därmed gett värdefulla perspektiv på vilken riktning invånarna själva önskar. Som extra bonus konkretiserades ett av de mest omtalade digitala verktygen just nu, artificiell intelligens, och visade på den effekt ett väl nyttjat tekniskt verktyg kan ha i våra liv. I kategorin Individens delaktighet, skapad av Södersjukhuset, SLL Innovation och Experio Lab, grattis Preventionsmottagningen!
Se nomineringsfilm

Stjärnhusets Tryggetsboende
Karlstads kommun

Denna aktör har genom mod och nytänkande skapat en bättre tillvaro för både personal och boende. De arbetar aktivt för att utveckla de boendes självständighet och medarbetarnas arbetsmiljö. Aktören involverar båda grupperna i utvecklingsarbetet och bjuder också in anhöriga i dialogen. Här används digitala hjälpmedel i första hand, för högre integritet, så händer kan finnas tillgängliga där händer behövs och gör störst nytta. Därigenom har arbetsbelastningen minskat och de boende får större kontroll i sin vardag, samtidigt som resurser frigörs till att skapa en stimulerande vardag. Arbetssättet bidrar också till att öka vanan vid digitala verktyg och därmed till att minska det digitala utanförskapet. I kategorin Individens delaktighet, grattis Stjärnhusets Trygghetsboende och Karlstads kommun!
Se nomineringsfilm

AsthmaTuner
MediTuner

Kroniska sjukdomar innebär många gånger frekventa vårdbesök vilket påverkar vardagen hos de drabbade på fler sätt än bara medicinskt. Denna aktör har skapat en lösning som både minskar behovet av fysiska vårdbesök och i högre grad involverar patienten i sin egen vård. Lösningen har ett personcentrerat och proaktivt förhållningssätt som bidrar till nära vård. Samtidigt stöttar den vårdpersonal på precis det sätt ett digitalt verktyg ska göra - genom att frigöra tid till patienterna och underlätta arbetet. Aktören fortsätter också att bidra till vår gemensamma samhällsutmaning genom att nu utforska värdebaserade prismodeller tillsammans med flera aktörer, ett initiativ som bidrar till att trampa upp stigar för framtidens hållbara hälsotjänster. I kategorin Individens delaktighet, skapad av MediTuner, grattis AsthmaTuner!
Se nomineringsfilm

Anders Forsberg
Digital lots, Kristinehamns kommun

Allt eftersom digitaliseringen sprids över samhället övergår fler och fler tjänster till att vara enbart digitala. Samtidigt finns det grupper i samhället som har utmaningar i att ta till sig och hänga med i den digitala tekniken. Denna aktör har skapat en samhällstjänst för att på ett stärkande sätt lotsa personer med funktionsnedsättning eller hög ålder genom de digitala lagren. Aktören bidrar på ett konkret, tillgängligt och individfokuserat sätt till att minska det digitala utanförskapet och skapa tillgång till de många fördelar digitala verktyg kan erbjuda i vardagen. I kategorin Individens delaktighet, Kristinehamns kommuns digitala lots, grattis Anders Forsberg!
Se nomineringsfilm

Data & digital teknik

Martin Larsson
Habbie HealthTech

Genom användandet av digital teknik erbjuder den här lösningen ytterligare stöd och handledning för personer som är i behov av fysisk träning för att öka sin hälsa. Aktören har tillsammans med vårdgivare, patienter och forskning utvecklat en helt användarcentrerad upplevelse - för både individ och vårdgivare. Den ger vårdgivaren en överblick som möjliggör kontinuerlig anpassning och uppföljning för varje användare. Lösningen motiverar användaren och bidrar därmed till såväl högre följsamhet av behandlingsplanen som individens egenförmåga. I kategorin Data och digital teknik, grattis Martin Larsson och Habbie!
Se nomineringsfilm

Lotta Borg Skoglund
Letterlife

Historiskt har mycket forskning uteslutande genomförts på män, vilket på somliga områden lett till ett kunskapsglapp kring hur diagnoser tar sig uttryck hos kvinnor. Forskning om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD är ett sådant exempel. Forskningen arbetar för fullt med att ta ikapp det glappet, men under tiden går kvinnor odiagnosticerade genomsnittligen fem år längre än män. Det resulterar i onödigt lidande. Denna aktör har länge arbetat för att lyfta frågan och sprida kunskap, och tar nu nästa steg i att stärka individens egenvård. Med hjälp av visualiserad hälsodata, forskning och precisionshälsa i fantastisk samklang, bidrar denna aktör till att inkludera kvinnor i sin egen vård - för att hitta vad som verkligen fungerar för varje kvinna. I kategorin Data och digital teknik, grattis Lotta Borg Skoglund och Letterlife!
Se nomineringsfilm

Mikael Karlsson & Jens Larsson
Avanto Care

Många delar av hälso- och sjukvården genererar stora mängder data, men data gör nytta först när den analyseras. Denna aktör har utvecklat en innovativ, digital plattform som kombinerar personalens yrkeskompetens och erfarenhet med säker och effektiv hantering av data. De möjliggör ett nytt och proaktivt arbetssätt inom äldreomsorgen som bidrar till förhindrande av vårdskador, frigörande av resurser och att stärka individens nyttjande av sin egen hälsodata. Genom att kontinuerligt och behovsdrivet utveckla plattformen, och stödja kunderna i implementering och verksamhetsutveckling, säkerställer aktören att lösningen har önskad effekt. I kategorin Data och digital teknik, grattis Mikael Karlsson, Jens Larsson och Avanto Care!
Se nomineringsfilm

Anders Lenz
Karlstads kommun

Ingen kan förutspå framtiden, men genom att analysera data kan man komma relativt nära. Denna aktör har genom att kombinera analysering av data och välgrundade framgångsfaktorer skapat ett proaktivt visualiseringsverktyg för att rikta stödresurser rätt i skolans värld. Det ger rektorer och mentorer upp till ett halvårs framförhållning att förbereda insatser och planeringsstöd. Syftet bakom initiativet är att alla elever som börjar gymnasiet i kommunen ska få en lyckad skolstart med bra stöd, minskad stress och psykisk ohälsa. Det nya proaktiva arbetssättet skapar bättre förutsättningar för både de unga och verksamheterna, och kan enkelt spridas till fler kommuner. I kategorin Data och digital teknik, grattis Anders Lenz och Karlstads kommun!
Se nomineringsfilm

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Anders Liling
Anders Liling Holding

Denna aktör har tillsammans med sitt team på ett träffsäkert sätt utforskat hur startups kan mäta vilket värde deras innovationer tillför hälso- och sjukvården. Utifrån resultatet utforskas det hur insikterna kan nyttjas för att skapa nya affärsmodeller, för att öka förutsättningarna till långsiktig finansiering, lönsamhet och skalning av digitala hälsoinnovationer. Inom initiativet har aktören samarbetat med flera andra aktörer, och denne stärker aktivt kunskapsutbytet mellan akademi, företag och offentlig sektor. Aktören bidrar på detta sätt till utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer. I kategorin Tjänsteutveckling och kommersialisering, grattis Anders Liling!
Se nomineringsfilm

Ivan Perlesi
Virotea

Med mod gick denna aktör in som en av parterna i pilotgenomförandet av en helt ny metodik. Genom att lyhört lyssna in verksamhetens behov och dra nytta av processen som en hävstång, hela tiden med blicken utåt mot en större marknad, har denna aktör utvecklat både en hållbar tjänst och en affär. Den utvecklade tjänsten bidrar i sig till högre förståelse för, och kunskap om, de upplevelser människor med kognitiv svikt genomlever mitt i vardagen. Att på ett affärsmässigt hållbart sätt skapa en lösning som bidrar med konkret värde till både kunden och dennes målgrupp förtjänar att uppmärksammas. I kategorin Tjänsteutveckling och kommersialisering, grattis Ivan Perlesi och Virotea!
Se nomineringsfilm

Helene Strandkvist
MeWe&You

Uppskattningsvis befinner sig en miljard kvinnor i någon av klimakteriets tre faser, och 80% av dem upplever symptom som påverkar deras dagliga liv, familj och karriär negativt. Denna aktör upplevde själv hur generella råd inte tog henne dit hon ville, och började utforska vad hon kunde göra själv. I nära samarbete med kvinnor som upplever övergångs- eller klimakteriebesvär har denna digitala hälsotjänst utvecklats. Genom en anpassad hälsotracker och personaliserade aktiviteter, baserade på vetenskapligt stöd från flera discipliner, erbjuder tjänsten information och stöd som ökar egenförmågan hos dessa kvinnor. På så sätt bidrar aktören till högre välbefinnande och ökad emotionell, fysisk och mental hälsa hos användarna. I kategorin Tjänsteutveckling och kommersialisering, grattis Helene Strandqvist och MeWe&You!
Se nomineringsfilm

Fredrik Söder
Health Integrator

Endast tre procent av vårdens resurser går idag till förebyggande hälsoinsatser, samtidigt finns flera utmaningar för att skifta från reaktiv vård till proaktiv hälsa. Med livsstilsförändringar kan 80% av alla kroniska sjukdomar förebyggas. Denna nytänkande aktör bidrar framgångsrikt till att aktivera individer i att främja den egna hälsan, innan behovet av vård uppstår. De bidrar med sitt preventiva arbete, via digitala lösningar som underlättar beteendeförändring, till både minskat lidande och minskade vårdköer. Aktören har dessutom varit del i utvecklandet av en unik finansieringsmodell, hälsoobligationer, som också bidrar till skiftet med mer fokus på proaktiv hälsa. I kategorin Tjänsteutveckling och kommersialisering, grattis Fredrik Söder och Health Integrator!
Se nomineringsfilm

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.