SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Grattis till alla som blivit nominerade 2023!

DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Utifrån de nomineringar som kommit in kommer DigitalWell Arenas Processledning utse upp till fyra kandidater i varje kategori.

Designstudion
Syd-östra sjukvårdsregionen

Designstudion är ett projekt mellan tre regioner som övervunnit regionala barriärer för samverkan. Där delande av resurser bidragit till gemensam digital innovationskraft som levererar nära och lika vård till sina respektive regioner. Nya och utmanande arbetssätt tas fram och implementeras på ett ordnat och inkluderande sätt - med stort hjärta och ansvar. Designstudion är en motivationsbärare för övriga Sveriges regioner, som visar att samverkan är möjlig i en utmanande tid. Josefin Laago, Anna Norrenge, Johanna Höppe Persson samt Joakim Ekberg är därför ett självklart val till nominering.

Yasin Mohamed
Zimify

Yasin Mohamed är CTO och medgrundare av Zimify Group AB. Han har varit en oerhört viktig person i Zimifys historia, och är en av anledningarna till varför det har gått så bra för företaget. Hans unika förmåga att lösa problem, och kreativa sätt att hitta lösningar, är något varje företag drömmer om att ha. Yasin är inte heller den person som är van att hamna i rampljuset, eller vanligtvis den som förstår vilken impact han har för sin omgivning. Alla tycker om att jobba med honom och han är en stark förebild för många andra. Jag tycker Yasin är en värdig vinnare och jag är oerhört tacksam att ha fått jobba med honom under så många år. Jag lär mig varje dag från honom, och jag hoppas att många andra kommer att göra det i framtiden. Därför vill jag ta tillfället i akt att nominera honom till årets Digitalwell Award.

Mia Andersson & Magdalena Swierczek
Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Kommun

För att de med sitt kunnande, sitt engagemang och sin långa erfarenhet möjliggjorde att Karlstads första upphandling genomförd med efterfrågeaccelerationsmetodik blev en framgång.

Stjärnhuset Trygghetsboende
Karlstads kommun

Stjärnhusets trygghetsboende arbetar aktivt med att skapa självständighet för sina boende, och en bra arbetsmiljö för sin personal. Genom att använda sig av tjänstedesign involverades både personal och boende för att utveckla en app som kompletterar befintligt trygghetslarm. Appen är enkel att använda för de boende och innehåller information om bl.a. dagens mat och personal. De boende har även möjlighet att ringa videosamtal till både personal och närstående genom appen. Målet med appen är att öka de boendes självständighet, samt förbättra för personal då andelen s.k. ”onödiga” larm minskas. Tack vare verksamhetens mod och förmåga till nytänkande har de genom digitalisering skapat en bättre tillvaro för både boende och personal.

Henrik Pallin
Nätvanor

Henrik Pallin är expert på ungas nätvanor, och utbildar unga som vuxna i hur de kan förhålla sig till sociala medier på ett sunt, källkritiskt och säkert sätt. Sociala medier är en källa till psykisk ohälsa bland unga vuxna. Med sina föreläsningar fokuserar Henrik på att utbilda i integritet, källkritik, etik, att vara trygg online och kampen om skärmtiden - vilket på ett proaktivt sätt kan bidra till bättre hälsa för unga. Föreläsningarna baseras på den senaste forskningen och aktuella riktlinjer. Henrik är en av landets populäraste föreläsare för skolelever. Jag vill därför nominera Henrik till kategorin individens delaktighet.

Anders Liling
Anders Liling Holding

Anders Liling och hans team har på ett träffsäkert sätt utforskat hur startups kan mäta vilket värde deras innovationer tillför vården, och utifrån det se hur de kan nyttja dessa insikter i hur de tar betalt för sin tjänst. Uppdraget har genomförs tillsammans med två startups, institutet för hälsoekonomi samt kunder.

HealPlay

HealPlay bidrar till att användare rör på sig, och fullföljer FAR i högre grad, genom sin digitala lösning där fysioterapeuten får data på hur patienten fullföljer sitt FAR-program.

Martin Larsson
Habbie HealthTech

Vill nominera Martin Larsson på Habbie HealthTech AB till DigitalWell Award för hans banbrytande arbete med att utveckla Habbies innovativa digitala plattform för rehabilitering tillsammans med användarna, som både förbättrar individens hälsa och effektiviserar vården. Genom att fokusera på digital rehabilitering och motiverande träning stärker Martin Larsson och teamet bakom Habbie individers möjlighet att förbättra sin egen hälsa med hjälp av data och digital teknik. Habbies plattform är speciellt utformad för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning. Den är utvecklad i samverkan med användare, kommuner och forskning, vilket skapar en unik och användarcentrerad upplevelse. Habbie kommer att göra en verklig skillnad för många människor i framtiden. Martin Larssons arbete med att stärka individens delaktighet i sin egen hälsa tillsammans med sina kollegor i Habbie är ett föredömligt initiativ som verkligen förtjänar erkännande inom kategorin för Individens delaktighet!

Anders Lenz
Karlstads kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstad har kombinerat data ifrån Värmlands gymnasieantagning med välgrundade framgångsfaktorer ifrån Skolverket. Kombinationen av betygsvärden från årskurs 9 och elevens valda program är den mest avgörande faktorn för om eleven ska lyckas ta examen. Därigenom har man hittat ett sätt att proaktivt och via visualiseringsverktyg ta fram vilka program och skolor som redan från skolstart behöver ta höjd för extra stöd inom olika kurser och ämnen. Det proaktiva förhållningssättet möjliggör att rektorer och mentorer upp till ett halvår i förväg kan förberedas via insatser och planeringsstöd. Syftet är att alla elever som börjar gymnasiet i Karlstad ska få en lyckad skolstart, få bra stöd från början och minska stress och psykisk ohälsa. Arbetssättet med proaktiv dataanalys skulle dessutom enkelt kunna spridas vidare till alla kommuner inom samverkansområdet Värmland, men även till många andra kommuner i Sverige.

Michel Laji
Karolinska Institutet

Vår innovation kommer handlar om borrelia. Borreliaincidenterna och utbredningen ökar i Sverige och Europa till följd av bland annat klimatförändringarna. Idag sköts de "enkla" fallen hos vårdcentralen och svårare på akuten. Det är ofta svårt att veta när och var man som patient ska söka. Detta belastar vården och orsakar stress hos patienten pga långa väntetider och stark stress. Vår lösning handlar om att identifiera ett hudutslag relaterat till borrelia och med hjälp av ett "Clinical Decision" program hänvisa patienten rätt. Initialt endast genom kamerans mätfunktion samt "Clinical Decision" program, men senare genom AI igenkänning.

Ivan Perlesi
Virotea

Ivan Perlesi har på ett fantastiskt sätt dragit nytta av efterfrågeaccelerationsprocessen som en hävstång, för att utveckla och skala en helt ny VR-tjänst. Han har lyhört lyssnat in verksamhetens behov, och samtidigt hela tiden haft blicken mot den större marknaden, och utvecklat både en tjänst och en affär. 

Hållbarhetsgruppen
Elvenite

Elvenites Hållbarhetsgrupp har genom hållbarhetsutmaningen, som genomförs på Elvenite två gånger per år, visat prov på innovation och inspiration kopplat till rörelse och hälsosamma initiativ i vardagen. Hållbarhetsutmaningen innebär att under en månad ligger fokus på aktiviteter som ska uppmuntra medarbetarna att göra hälsosamma val, och på ett enkelt sätt bockar man av genomförda aktiviteter i en app. I slutet av månaden genomförs en sammanställning med analys och de som samlat flest poäng vinner ett gemensamt pris där vinnarna firar tillsammans. I utmaningen testas allt från sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsinitiativ. Utfallet har varit mycket positivt och de flesta medarbetare (>85%) deltar och gör sitt bästa, och genom förändrade vanor bidrar vi alla till en bättre värld. Hållbarhetsgruppen ansvarar för att planera, genomföra och följa upp utmaningen och inför varje utmaning jobbar gruppen fram nya initiativ och aktiviteter. Hållbarhetsgruppen består av representanter, från hela verksamheten, som brinner för hälsofrämjande åtgärder. I gruppen ingår Kristoffer, Maja, Julia, Lisa och Simon. Det går att läsa mer om detta i Elvenites hållbarhetsrapport.

Digital Psykologi
Psykologpartners

Psykologpartners affärsområde Digital Psykologi har gjort en betydande insats för att främja delaktighet i vården, och stärka människors möjligheter att ta kontroll över sin egen hälsa, med hjälp av digital psykologisk behandling. Psykologpartners har arbetat med att utveckla och implementera internetbaserad KBT i vården sedan början av 2010, och över 40 000 patienter har tagit del av deras program inriktade mot ångest, oro, sömn, stress, depression och adhd. Utöver samarbete med en majoritet av Sveriges regioner för att tillhandahålla dessa program, har Psykologpartners även varit med och skapat stöd och behandlingsprogram åt andra. Genom att arbeta fram innovativa och digitala former för att förmedla psykologisk behandling kan människor få tillgång till högkvalitativ vård och stöd på ett smidigt sätt.

Modda Sörmland
Region Sörmland

Region Sörmland har genom satsningen Modda Sörmland skapat ett unikt science center som kombinerar fysisk och digital verksamhet under ett gemensamt paraply. Det erbjuder explorativa miljöer för främst barn och unga, och miljöerna är allt från KomTek verksamhet, VR bibliotek, museum och akademiska centers. Genom att tillgängliggöra såväl fysiska som digitala upplevelser i en open source-miljö, gör de det enkelt för såväl barn som deras lärare att skapa nyfikenhet och kreativitet kring modern digital teknik och dess möjligheter. Detta stärker och skapar förutsättningar för framtidens digitala kompetensförsörjning och vi hoppas Modda Sörmland sprider sig som en löpeld!

Mikael Karlsson
Avanto Care

Nominerar Avanto Care till DigitalWell Award inom området Data & Digital Teknik för deras betydande bidrag till en hälsosammare framtid genom effektivare datahantering inom äldreomsorgen. Genom deras innovativa välfärdsplattform, Avanto 360, kombinerar Avanto Care yrkeskompetens och erfarenhet med data och information, för att ge yrkesverksamma inom äldreomsorgen förutsättningar för ett nytt, datadrivet och proaktivt arbetssätt. Deras öppna och oberoende plattform möjliggör integration med befintliga leverantörer och stöttar insamling, hantering och analysering av data på ett säkert sätt. Avanto Care erbjuder vägledning i implementering och verksamhetsutveckling, samt säkerställer effekthemtagning för sina kunder. Plattformen vidareutvecklas kontinuerligt i takt med omvärldens förändringar, och kunder får ta del av utvecklingen utan extra integrations- eller utvecklingskostnader. Avanto Cares satsning på en säker och effektiv datahantering inom äldreomsorgen stärker individens nyttjande av sin egen data och bidrar till att förverkliga visionen om ett framtida mer effektivt och hållbart hälsosamhälle!

Anders Forsberg
Digital Lots,
Kristinehamns kommun

Genom att lotsa och hjälpa till med allt som rör teknik bidrar han till att minska det digitala utanförskapet inom utsatta grupper. Han gör både hembesök och har träffpunkter där han tar emot bokningar. Digital inkludering för alla som är över 65 år i Kristinehamns kommun!

Medituner

AsthmaTuner har tagit fram ett helt digitalt astmaflöde, som ger patienten en egen behandlingsplan och egenvård genom hemspirometri och diagnostik, då astma kräver frekventa återbesök. Genom AsthmaTuner kan patienten minska antalet fysiska besök och ta dem på distans. AsthmaTuner ingår i läkemedelsförmånen och skrivs ut till barn och ungdomar med okontrollerad astma. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen och orsakar många återkommande uppföljningsbesök i vården. De tar nu nästa steg och har tillsammans med Anders Liling Holding med flera avsatt tid och resurser för att utforska värdebaserad prismodell, för att utforska och ta reda på framtida prismodeller för hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att nya prismodeller ska kunna ge en fortsatt lönsamhet och utveckling av hållbara hälsotjänster. Initiativet stärker kunskapsutbytet mellan akademi och företag. Om satsningen faller väl ut så kommer det att underlätta för många andra företag vad gäller finansiering och skalning av digitala hälsotjänster.

Melinda Persson
DIRI Safety Solutions

Genom sin erfarenhetsbaserade idé, att digitalisera säkerhetsarbete, så räddar Melinda och hennes medarbetare liv - samtidigt som de effektiviserar industriverksamheter.

3age

Det grundläggande problemet vi försöker lösa är den ojämlika tillgången till högkvalitativ sjukvård för alla. Dessutom kan befintliga sjukvårdssystem inte hålla jämna steg med dagens dynamik, särskilt inom områden som digitalisering och personliggörande inom hälsosektorn, där det finns brister.

Ann-Charlotte Kästel
Projektledare OPT, Region Värmland

Region Värmland digitaliserar OPT
Region Värmlands projekt Organiserad PSA-testning (OPT) har införlivat tidigare projektbaserad prostatatestning i klinisk praxis genom automatisering och digitalisering av samtliga processer med effektivisering ur både hälsoekonomisk, verksamhetsmässig och patientrelaterad synvinkel, inkluderande en avlastning från primärvården för hela denna löpande testningsprocess. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen med cirka 2400 dödsfall varje år i Sverige. Flera studier, bland annat Göteborgsstudien, har visat att man dramatiskt kan minska död i prostatacancer genom att deltaga i regelbunden PSA-testning för tidig upptäckt och behandling av prostatacancer. Värmland har sedan länge haft en låg diagnostik av prostatacancer och bland de högsta dödstalen i Sverige. Då OPT-verksamheten till stora delar har bedrivits manuellt önskade verksamheten att med hjälp av olika IT-stöd öka automationsgraden i OPT. Detta har förverkligats av Region-IT som har digitaliserat OPT-processen att systematiskt och återkommande informera män om PSA-testning med ett starkt IT-baserat system, automatiserade e-brevsutskick, automatiserade e-brevssvar, centraliserad handläggning, samt IT-lösning i Cosmic för hantering av både Stockholm3-testet och MR för att bidra till att nå dessa mål. Syftet är att i alla delar minimera resursåtgången genom ett för patienten standardiserat, säkert och individualiserat flöde baserat på aktuell kunskap. Projektets tydliga nytta och verksamhetens engagemang har varit en stor bidragande effekt till att projektet har lyckats så bra. Verksamheten har nu ett bra verktyg att följa upp och kalla till screening. Urologen har arbetat fram en screeningprocess och Region-IT har utvecklat verktyg och nyttjat befintliga tjänster för att få till ett bra IT-stöd. Projektet är också pionjärer för regionen när det gäller utskick till Digital brevlåda. Detta projekt är ett bra exempel på hur vi kan jobba på bredden och åstadkomma goda resultat.

Socialförvaltningen
Hammarö kommun

På äldreboendet Djupängen använder sig de äldre av flera olika digitala innovationer, som gör deras vardag trevlig och inspirerande. Exempel är Casino, spela digital bowling eller ta en cykeltur på parcyklar med el.

#addher
Sogeti

#addher drivs av Sogeti och koncernen Capgemini. Dess mål är att få Sveriges techkvinnor att ta plats, i alla roller, synliggöra dem och att attrahera fler kvinnor till branschen. Nätverket har vuxit lavinartat och är sedan några år tillbaka ett av Sveriges största nätverk för kvinnor i techbranschen, med ca 7000 medlemmar på 18 orter. Nätverket uppmuntrar alla i branschen att synliggöra sina kvinnliga kollegor, samt visar upp den kompetens som kvinnor inom branschen besitter. Genom #addher awards, som genomfördes hösten 2022, belystes starka kvinnor inom branschen extra mycket. Ett viktigt initiativ som vill involvera hela sin bransch för samhällets skull, och som är väl värd att nomineras till DigitalWell Award för sitt bidrag med fler perspektiv in i nya och befintliga digitala lösningar!

Preventionsmottagningen
Södersjukhuset, SLL Innovation & Experio Lab

Preventionsmottagningen är ett lysande exempel på kreativ, engagerande dialog med invånare om möjliga innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården samt framtidens hälsa.

Kajsa Olsson Persson
VistaFeet

Kajsa har på ett föredömligt sätt, med stor vilja och entusiasm, lyckats ta fram ett evidensbaserat, CE-märkt, medicintekniskt hjälpmedel, med utgångspunkt från sin mammas forskning inom fothälsa för diabetiker ”PedesHome”. Den möjliggör för diabetiker att på ett enkelt sätt mäta temperaturskillnader i sina fötter på daglig basis, för att i tid upptäcka inflammation vilket i sin tur är första tecknet på ett begynnande fotsår. PedesHome lanseras 230323 i samarbete med Storstockholms Diabetesförening och Campro.

Erik Wästlund
Karlstads universitet

Erik har konsekvent identifierat nya möjligheter och utmaningar, och har inte varit rädd för att tänka utanför boxen. Han förstår att framgångsrika innovationer ofta är resultatet av effektivt samarbete mellan individer med olika kompetenser och perspektiv. Erik har också visat att han kan bygga broar mellan olika organisationer, sektorer och discipliner. Genom att etablera samarbeten och partnerskap har han lyckats skapa synergier och dra nytta av varje organisations och individs unika styrkor. Dessa samarbeten har varit avgörande för att uppnå framgång inom flera innovativa projekt och samarbeten.

Lotta Borg Skoglund
Letterlife

Genom att adressera, och arbeta för att minska, den ojämställdhet som finns i forskning och vård kopplat till en av de största neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, ADHD, gör de samhället en tjänst. Detta är ett arbete som Lotta drivit i många år. Nu tar de ett steg till när de ser till att individen blir inkluderad i sin egen vård och med hjälp data blir vården dessutom individualiserad. Hälsodata, forskning och precisionshälsa i fantastisk samklang, det är varför Lotta och Letterlife förtjänar att nomineras till DigitalWell Award!

Helene Strandqvist
MeWe&You

Vill nominera Helene Strandqvist, grundare av och VD för MeWe&You, till DigitalWell Award Tjänsteutveckling & Kommersialisering för deras innovativa och hållbara hälsotjänst. Den hjälper kvinnor i klimakteriet att ha en hälsosammare och lyckligare vardag. Med deras anpassade hälsotracker och personaliserade aktiviteter, som är baserade på vetenskapligt stöd från multidisciplinära experter, ökar MeWe&You kvinnors emotionella, fysiska och mentala hälsa i klimakteriet. Detta är en nödvändig tjänst för de nästan 1 miljard kvinnor i klimakteriet, varav 80% upplever symtom som påverkar deras dagliga liv, familj och karriär negativt. Tjänsten är utvecklad i nära samarbete med kvinnor. MeWe&You ger prisvärd och tillgänglig tillgång till information och hjälp för kvinnor i klimakteriet och kommer att påverka många framöver!

Louise Wrange
Voice Diagnostics

Vill nominera Louise Wrange, VD för Voice Diagnostics, till DigitalWell Award Innovationsförmåga genom samarbete, för deras framgångsrika arbete med att utveckla en digital röstträningsprodukt och röstbiomarkörer genom samarbete mellan forskare och specialister från olika områden. Voice Diagnostics startade 2018 som ett forskningssamarbete vid Lunds universitet, och har sedan dess arbetat tillsammans med experter inom talspråkspatologi, öron-, näsa- och halssjukdomar och matematisk statistik. Genom att kombinera röstövervakning med artificiell intelligens har de lyckats skapa en unik digital tjänst som hjälper människor att nå och bibehålla en sundare röst. Louise Wranges ledarskap och initiativ inom Voice Diagnostics demonstrerar hur samarbete mellan olika aktörer kan leda till innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom hälsa och välfärd. Det är ett föredömligt exempel på hur samarbete kan gynna en kultur av innovation och göra en verklig skillnad för människors välbefinnande.

Annika Carlson
Vårdavdelning 102 Kirurgi, Centralsjukhuset Karlstad

Annika jobbar som avdelningschef på Vårdavdelning 102 Kirurgi på Centralsjukhuset Karlstad, och har under många år arbetat med patientnärmre vård och tidigare fått Suntarbetslivspriset för sin goda arbetsmiljö. De utgår från patientperspektivet och personal som ska arbeta med Annika och hennes team måste verkligen tycka om att vara nära patienterna. Annika jobbar med system där medarbetare skriver ner sådant de vill förändra på en post-it lapp som sätts upp i personalrummet. Att jobba med innovation och nya digitala lösningar är något som Annika och hennes medarbetare är intresserade av, och är inte främmande att testa och utvärdera. De står nu i färd att vilja testa appen SeeWound från DermaCut, ett digitalt hjälpmedel för att bedöma hur väl ett sår läker, vilket gör vårdprocesser snabbare, billigare och enklare. Annika Carlson vill genom samarbete och mod våga testa nya innovativa, digitala hälsotjänster med sina medarbetare. Hon skapar en miljö där flera aktörer försöker, genom test, lösa gemensamma utmaningar - där det finns ett behov av att just utgå från patientperspektivet. Att se vinster i att patienten, med precis uppföljning, kan vara mer delaktig och inspireras av sårläkningen är en stor fördel.

Fredrik Söder
Health Integrator

Jag vill nominera Fredrik Söder på Health Integrator i Stockholm. Health Integrator är ett nationellt hälsoprogram som 1) jobbar preventivt och 2) via digitala lösningar med att 3) aktivera ”användare” i syfte att minska deras vårdbehov, och därmed i förlängningen vårdköer. De använder en unik affärsmodell (kallad social impact bond, ungefär sociala välfärdskontrakt) och har lyckats få till denna finansieringslösning på ett sätt som gör att människor kan ta över ansvaret för sin egen vårdsituation och därmed avlasta vården. Hälsoprogrammet är utrustat med vanliga digitala lösningar som underlättar beteendeförändring. Jag vill nominera dem för deras nytänkande inom områdena jag ovan specificerat.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.