SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Grattis till alla som blivit nominerade 2022!

DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. Utifrån de nomineringar som kommit in har DigitalWell Arenas Coreteam utsett fyra kandidater i varje kategori.

Patrik Fahlin
Fokus ADHD

Patrik är en person som på ett så charmigt och mottagligt sätt pratar direkt till personen med diagnosen ADHD i syfte att stärka, lyfta och stötta. Många andra aktörer pratar över huvudet och till anhöriga eller levererar informationen på ett sätt som inte är anpassat. Han har verkligen fångat hur man når en person med ADHD genom sin Youtube kanal där han mixar humor med allvar. Patrik kommer kunna göra stor skillnad för unga vuxna som inte förstår varför de inte passar in i samhället och känner sig "värdelösa".

Per Danielsson
Regionjurist, Region Värmland

Per Danielsson har varit den drivande kraften i att utforma upphandlingsprocessen som ligger till grund för den efterfrågeacceleratormetodik som utvecklats i samverkan mellan Karlstads kommun, Vinnova och DigitalWell Arena. Metodiken har gett avtryck på nationell nivå, och används nu som föregångsexempel kring hur offentlig sektor och innovativa bolag kan samverka för att lösa våra samhällsutmaningar och driva innovation. Utan Pers kunskap, erfarenhet och engagemang hade processen inte utvecklats på det innovativa sätt som gjorts, och hans arbete är därför värt all uppmärksamhet.

Rickard Forsman
Geras Solutions, Minnesmottagningen.se

Rickard Forsman har med sitt outsinliga tålamod varit en viktig samverkanspartner när vi testade i verklig miljö digitalt verktyg för utredning vid kognitiva sjukdomar. Med sitt kunnande och förståelse för att navigera inom offentlig sektor för att jobba med innovationsarbete på riktigt. Rickard förstår vikten av att ha ramverk och digital säkerhet på plats lika mycket som att delta tillitsfullt med innovationsfokus med alla i projektet.

Ulrika Vitalis
Socialförvaltningen, Hammarö kommun

Hammarö kommun har som mål att försöka minska digitalt utanförskap hos äldre. Att ta hjälp av kommunens Digitala fixare är kostnadsfritt för alla äldre i kommunen som är minst 75 år eller har särskilda behov. Du kan få hjälp med i princip allt inom ramarna för digitala tjänster & teknisk utrustning, såsom t.ex. ringa och hantera en mobiltelefon, hur du kan surfa och hitta viktig information på internet, eller hur man kan handla hem varor på nätet.

Melinda Persson
Diri Safety Solutions

En hängiven entreprenör som kombinerar sitt yrkeskunnande med innovation i syfte att rädda liv och öka säkerheten inom riskfyllda verksamheter.

Deversify

Deversify arbetar nytänkande med förebyggande hälsa genom mätning av ketos, analyser och konsultationer för bättre kosthållning och leverne. Detta möjliggör personanpasssad hälsovård och förebyggande lösningar istället för retroaktiva medicineringar. Som ett well-tech företag på frammarsch tillhör Deversify den begynnande nya utveckling vi idag ser kopplat till individbaserad, förebyggande well-tech där företaget ständigt arbetar med nyskapande utveckling på en marknad i förändring.

Catharina Nilsson
Laboratoriemedicin & Akutmottagningen i Arvika

I Region Värmland finns en grupp av kvalitetssamordnare som tillsammans med akuten i Arvika har arbetat fram en prototyp för att minska riskerna med att göra fel vid provtagning. Laboratoriet kan inte analysera eller undersöka alla prover som kommer in till oss, hur gärna vi än vill. Idén är att vårdpersonal får ett diskussionsunderlag över vilka risker som finns på deras enhet och meningen är att väcka idéer till ett förändrat arbetssätt. Underlaget får de genom att svara på en enkät som genererar en direktanalys presenterad i en grafisk bild. Det är bara vårdpersonalen på plats som vet hur de ska hitta ett säkrare arbetssätt. Med ett smart digitalt verktyg blir detta ett effektivt sätt att minska risker för preanalytiska fel vid provtagning. De har sett att alla har allt att vinna på en korrekt provtagning. Vård- och labbpersonal kan utnyttja arbetstiden till rätt saker vilket sparar resurser. Patienten får rätt diagnos, rätt behandling och effektiv vårdtid. Sättet att använda verktyget vill kvalitetssamordnarna gärna sprida till andra typer av verksamheter inom Region Värmland och andra regioner och kommuner i Sverige.

Liselott Sellstedt
Appen Region Värmland
Region IT, Verksamhetsstöd, Region Värmland

Appen Region Värmland möjliggör videosamtal mellan vården och patienten. I början av 2020 projektledde Liselott Sellstedt införandet av en digital ungdomsmottagning. När pandemin slog till med full kraft fick projektet uppdraget att skala upp så att hela hälso- och sjukvården skulle kunna genomföra videosamtal med patienter. Lösningen kom på plats bokstavligen talat över en natt av hårt arbete och möjliggjorde videosamtal för samtliga mottagningar inom vården. Appen är i drift i hela regionen och används både inom öppenvård och slutenvård. Hittills har 19 000 videosamtal genomförts sedan starten. Utvärderingar som både personal och patienter får fylla i visar mycket hög nöjdhet med tjänsten. Appen Region Värmland har möjliggjort att delar av vården kan upprätthållas och genomföras trots pandemi. Detta genom att många besök kan omvandlas till videosamtal där patienten slipper långa resor för ett kort samtal. Vårdpersonalen upplever att möten blir effektivare. Att minska resandet är också positivt för miljön genom att utsläpp av fossila bränslen minskar. Dessutom utvecklas vården så att alla resurser nyttjas så effektivt det bara går.

Emil Joelsson & Anders Lenz
Avd för digital utveckling & innovation (Diginn) & Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen (GVF), Karlstads kommun

Under 2020-2021 fick vi på GVF och Diginn stöd av DigitalWell att genomföra innovationscaset Min skoldag, där vi genom tjänstedesign och kvalitativa intervjuer med gymnasieelever, vårdnadshavare, pedagoger och elevhälsa ville få fram vad eleverna egentligen behövde för att nå en högre måluppfyllelse och må bättre i skolan. Resultatet blev ca 100 insikter och smärtor, varav 10 valdes ut och skickades vidare till Handelshögskolans informatikstudenter, som under Marie-Therese Christianssons ledning fick ta fram Proof of conceptrapporter med processkartor över nuläge och börläge. Vi håller nu på att realisera de bästa förslagen vilket kommer innebära flera nya digitala tjänster och nya appar till våra vårdnadshavare, en rad informationsförbättringar till våra blivande och befintliga gymnasieelever, insatser för att öka den digitala kompetensen hos våra pedagoger och digitala resurser för att ge elevhälsan större möjligheter att stötta våra elever. Min skoldag har varit väldigt givande och vi kommer självklart fortsätta vårt arbete och har redan börjat planera nästa steg som kommer vara inriktat mot vuxenutbildningens SFI inom Karlstads kommun.

Sebastian Tay-Hannebo
Region Värmland

Sebastian har visat att det är möjligt att innovera sådant som tidigare ansetts omöjligt. Mixtrafik är ett sätt att öppna upp för allmänheten att köpa resa på de skolbussar som tidigare bara funnits till för barn som går i grundskolan. Genom tjänsteutveckling och nyttjandet av data har Sebastian tagit lead i att det är praktiskt genomförbart för kollektivtrafiken att minska trösklar. Detta för att använda befintliga resurser mer ändamålsenligt och bidra till en mer levande och friskare landsbygd. Mixtrafik är ett laborativt initiativ och i sig ingen färdig tjänst, men den skapar optioner för en framtida plattformsstyrd kollektivtrafik där resenärerna både är producenter och konsumenter av kollektivtrafik. Sebastian förtjänar att vinna för att han representerar en positiv approach till att våga testa nya saker och samtidigt är ödmjuk inför uppgiften att vi behöver testa oss fram lite i taget, utan att för den sakens skull hamna i långbänk. Hälsoaspekten av mixtrafik är utökad mobilitet på landsbygden som gör den mer levande. Det bidrar till att trösklarna för att bo nära vatten och natur minskar. De psykosociala aspekterna av att resa tillsammans med andra i sin hembygd istället för själv i en egen bil är också ett intressant perspektiv.

Sticky Beat

Sticky Beat har varit med och skapat Lumeno - en livsviktig app som räddar liv och minskar lidanden. Med magiska krafter lyckas de skapa en digital följeslagare som utgår från individen. Teknik och människor i den bästa kombinationen. Utan personerna på Sticky Beat skulle inte den fantastiska boken Handbok för livskämpar blivit Lumeno! Evigt tacksam för detta samarbete!

Digitala fixaren
Socialförvaltningen, Hammarö kommun

Digitala fixaren är pusselbiten som en redan tekniskt driven kommun vågade satsa på 2021 och som som handlar om att vara nära äldre personer inom kommunen och hjälpa dem att använda digitala verktyg. Den digitala fixaren, åker runt till och hjälper personer som är 75 år eller äldre, och löser olika sorters digitala problem. Det kan vara alltifrån inköpsstöd, att förklara, och visa hur telefoner, skrivare, tv och andra enheter kan hanteras, till att hjälpa till med att installera BankID och ladda ned vaccinationsbevis. En värdefull investering för kommunen utifrån omställningen till god och nära vård och det ligger i det kommunala uppdraget att motverka utanförskap. Men det handlar också om att upprätthålla vad som kommit att kallas för daglig digital motion, DDM, och att försöka motionera hjärnan precis som kroppen ska motioneras.

Marie Niljung
Föreningen Livskämpar

Vi vill nominera Föreningen Livskämpar med Marie Niljung i spetsen som inte bara utvecklat appen Lumeno tillsammans med innovationsbyrån Sticky Beat i sitt och kollegornas företag Livskämpar AB, utan genom föreningen Livskämpar också ökar möjligheten för appen att både spridas till fler och fortsätta vidareutvecklas. Lumeno är en digital följeslagare byggd utifrån kunskaper och erfarenheter i Handboken för Livskämpar, innehållande verktyg för psykisk hälsa som hjälper människor med psykisk ohälsa under de mörka stunderna i livet genom att hämta kraft från de ljusa. Appen ersätter inte vård, men kan ses som ett komplement till det, något att hålla fast vid i vardagen som distraherar från mörka tankar och påminner om de ljusa stunderna i livet. Lumeno har idag laddats ned gratis av ca 3400 användare som också har möjlighet att vara delaktiga i appens vidareutveckling genom en feedback funktion direkt i appen. Workshops ihop med unga som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa bedrivs kontinuerligt och fungerar både som underlag till nya funktioner och verktyg i appen samtidigt som de är rika erfarenhetsutbyten för deltagarna.

Sara Emsevik
Tillitsbyrån

Sara Emsevik har en lång erfarenhet av att jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Genom sitt engagemang och arbete på Tillitsbyrån (Grums kommun) driver hon denna fråga aktivt genom flera projekt. Hon ser styrkan i att jobba över organisationsgränser och provar gärna nya tillvägagångssätt i detta arbete. Sara har engagerat både företag och andra offentliga aktörer i detta pågående arbete, med syftet att stärka ungas tillit till sig själva och jobba hälsofrämjande för sin framtid. En drivande kraft med stort hjärta för våra barn och unga.

Birgitta Hjerpe
Region-IT, IT Verksamhetsstöd, Region Värmland

Smittspårningsverktyget är en egentuvecklad webbapplikation för smittspårning inom Region Värmland. Målet med smittspårningsverktyget har varit att bidra till en översikt över aktuella index-personer och deras hushållskontakter samt kunna fördela arbetet utifrån smittspridningen i länet och effektivisera smittspårningsarbetet av covid-19 i regionen. Det uppstod ett stort behov av att effektivisera arbetet med smittspårning då trycket på smittspårningen ökade radikalt under hösten 2020. Att smittspåra via papper kändes oerhört ineffektivt och var både tids- och resurskrävande. Det var svårt att få en översikt över smittoläget i regionen. Region Värmland behövde ett verktyg där alla ärenden fanns samlade och som fungerade effektivt även vid mycket hög belastning. För den enskilda drabbade individen behövdes ett sätt att snabbt kunna ge information om förhållningsregler. Enda sättet att kunna hantera ett ärende säkert och effektivt var att digitalisera arbetet i ett gemensamt verktyg. Handläggningstiden för en smittspårning förkortas och kvaliteten i smittspårningsarbetet ökar. Målet för smittspårning är att kunna bryta en smittkedja så tidigt som möjligt då tiden är avgörande. Folkhälsomyndigheten bedömer att Region Värmlands egenutvecklade webbapplikation kan anpassas till och införas i andra regioner.

Magnus Lindström
Nordic Medtest

Nordic Medtest är Ineras test- och utvecklingsbolag. Inom DigitalWell Arena har Nordic Medtest haft en mycket viktig roll för att utveckla trygga och säkra tjänster för test som bidrar till validering av företagens digitala hälsotjänster. Genom stödtjänsten Genomlysning analyseras en produkt eller tjänst utifrån användbarhet, interoperabilitet, lagar och förordningar samt informationssäkerhet. Stödtjänsten har blivit en nyckelfaktor inför test i verklig miljö för ökad trygghet hos testande organisation och användare.

Friskvården i Värmland

Friskvården har genom mod och osvikligt engagemang i många decennier bidragit till Värmländsk hälsa. De vågar testa nytt och engagerar sig för alla medborgares hälsa. Friskvården finns bara i Värmland och är något vi skall vara stolta över och värna. Genom samarbete och engagemang har de bidragit både till innovationsförmåga genom samarbete men också till tjänsteutveckling och kommersialisering.

Care to Translate

Bidrar till en mer jämlik vård för alla invånare - oberoende av språk, samtidigt som lösningen sänker kostnader för samhället och ökar nyttor som frigjord tid för vårdpersonal och en säkrare vård för patienter.

Carl Hast & André Szeles
Region Värmland

För deras arbete som processtöd i Jämlik Barnhälsa. Med nya arbetssätt , såsom system mapping, undersöks vilken uppsättning faktorer, interaktioner och relationer som bidrar till, eller kan bidra till, ett möjligt resultat eller utfall. Vilket omfattar en fördjupad analys och synliggörande av grundorsaker som finns i hälsans bestämningsfaktorer. Region Värmland har i samarbete med Karlstad Universitet och Qbim AB under mars testat metoden regionala datasprints. Detta är en metod för att skapa brett förankrade kunskaps- och beslutsunderlag och samtidigt verka för en mer demokratisk digitalisering av den offentliga sektorn.

Birger Petterson Wiik
Arvika näringslivscenter

Arvika Näringslivscenter har genom YH-utbildningen Digitaliseringsledare för välfärdssektorn breddat sitt utbildningsutbud till för dem ett nytt område. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom kommunal och regional vård- och omsorg, med syftet att på ett konkret sätt stärka den digitala kompetensen, visa på möjligheterna med digitala hälsotjänster ur såväl, användnings- som säkerhets- och lagstiftningsperspektiv, samt testa digitala hälsotjänster för att redan under utbildningen integrera den nya kunskapen i det praktiska dagliga arbetet tillsammans med den egna verksamheten.

Therese Sundström
Innothr

Vi vill nominera Therese Sundström på Innothr AB. En driven entreprenör som med egna erfarenheter och kunskaper av Diabetes typ 1 bedrivit en innovationsprocess tillsammans med innovationsbyrån Sticky Beat, och deltagare/familjer i samma situation som hennes egen, för att utveckla appen Min Diabetes. Appen ska fungera som ett verktyg för att skapa mer trygghet och därmed underlätta vardagen för familjer som har behov av mer kontroll och trygghet för sina diabetessjuka barn under både skoldagen och på fritiden. Appen har som syfte att skräddarsy relevant information för det unika barnets diabetes och dess omgivning, göra den informationen mer lättillgänglig, samt underlätta kommunikation mellan berörda kring barnet. Den ökade tryggheten som appen kan möjliggöra kan minska stressen hos föräldrarna och därigenom skapas större möjligheter för de drabbade barnen att bygga upp sin självständighet. Appen ska bidra till att skapa samma förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential att utvecklas som individer. Appen kommer att mäta kvalitativa värden och visa hur individen mår. De kvantitativa värdena finns det redan teknik som mäter och tillsammans kommer dessa tekniker skapa helt nya förutsättningar för familjer som har barn med Diabetes typ 1.

Birgitta Persdotter
FoU Välfärd, Karlstads universitet

Birgitta visar med VAVES®️ möjligheterna med att samla data inom socialtjänstens område och bygga ny kunskap. Initiativet kommer med stor sannolikhet att både på kort och lång sikt bidra till en socialtjänst med bättre och mer jämlika insatser.

Björn Alexandersson
Receptbedömningsteamet, Vårdcentralen Eda

Nytänkandet för Receptbedömningsteamet, Vårdcentralen Eda gäller sättet att bedöma och förskriva läkemedel. Björn startat upp "Receptbedömningsteam", där de varje vecka går igenom ett utvalt läkemedel i team med läkare, sköterska och farmaceut. På så sätt kvalitetssäkrar de att rätt patient har rätt läkemedel och samtidigt ser över läkemedelsförskrivning som i förlängningen gynnar hela regionen ekonomiskt. Bakgrunden till idén är flera olika faktorer, dels att Vårdcentralen Eda överskrid läkemedelsbudgeten, dels att titta på ett avvikande förskrivningsmönster och enhetsprofil. Rätt läkemedel till rätt patient och att vi väger in miljöaspekten genom att skriv ut en mindre mängd läkemedel. Så en dag så kom idén om receptbedömningsteam. Björn valde ut 10 läkemedel eller läkemedelsgrupper som ska tittas närmare på. Började i mitten av oktober 2020 och såg en effekt omgående, från mitten av december 2020 så är även farmaceut från läkemedelsenheten inkluderad i teamet. Nu deltar läkare, sköterska och farmaceut. Bedöm>Behåll>Byt ut>Sätt ut är vår paroll. Björn och hans team hoppas på att kunna förankra och sprida detta arbetssätt. Sedan innovationen startade med en kostnadsbesparing på totalt 399 000 kr.

Farzaneh Karegar
Datavetenskap, Karlstads universitet

Farzaneh Karegar nomineras för sin forskning inom användarvänlig differentiell integritet för analys av e-hälsa. Personers samtycke till att dela känsliga medicinska uppgifter för analys är avgörande för olika framsteg inom digital hälsa och leder till bättre hälsotillstånd och livskvalitet för individer. Behandling av medicinska uppgifter kan dock medföra allvarliga risker och konsekvenser för personlig integritet och säkerhet. Under de senaste åren har flera metoder för analys av e-hälsodata utvecklats som bevarar integriteten. I synnerhet har differentiell integritet blivit en viktig metod för att skydda integriteten för data som används för analyser. Trots den senaste tidens ökade användning saknas dock nästan helt kunskap kring de mänskliga aspekterna av differentiell integritet. En användarvänlig transparens om funktionaliteten hos de underliggande differentiellt privata mekanismerna skulle kunna hjälpa användarna att skapa korrekta mentala modeller för hur deras uppgifter skyddas och därigenom underlätta deras beslut om att dela med sig av sina medicinska uppgifter för dataanalyser. Farzaneh Karegars forskning har bidragit med viktig kunskap inom detta område då hon analyserat lämpligheten av metaforer för att förmedla de viktigaste skyddsfunktionerna för differentiellt privata dataanalyser till individer i olika scenarier för e-hälsa. Delar av arbetet har genomförts inom EU:s H2020-projekt PAPAYA. Resultaten från 30 intervjuer med vanliga användare visar att det finns ett stort intresse för användbar transparens av databehandling och integritetsskydd, vilket bidrar till användarnas förtroende för systemet och motiverar dem att dela sina uppgifter. De utvalda metaforerna kunde väl förmedla några av integritetsfunktionerna i dataskyddet till de flesta av användarna, men ledde också till flera missuppfattningar och bekräftade ytterligare utmaningar, som måste åtgärdas för att säkerställa användarvänlig transparens och förtroende hos användare av e-hälsovård. Farzaneh Karegars forskningsresultat har redan väckt stort internationellt intresse - hon har bland annat blivit antagen som Fellow vid Harvard University för ett gemensamt forskningssamarbete om användarvänlig differentiell integritet i sommar.

Nature Station

Med den värmländska skogen digitalt gestaltad i det innovativa digitala friskvårdsrummet Nature station, oberoende av fysisk plats eller tid på dygnet.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.