SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Demand Acceleration verktyg för att främja klimatlösningar

  Potentialen för Demand Accceleration testas i en av vår tids ödesfrågor: klimatkrisen. I samarbete med bland andra WWF Sverige och Ignite Sweden är målsättningen att ge offentlig sektor nya upphandlingsmetoder och verktyg för att minska sitt klimatavtryck.

  Demand Acceleration-metodiken har utvecklats i DigitalWell Arena och bygger på att offentlig upphandling kan driva innovation. I princip upphandlas ett innovationsarbete, där samarbete mellan offentlig sektor och bolag är nyckeln för att lösa viktiga behov.

  En grundläggande princip är att de tjänster och produkter som upphandlas ska kunna skalas upp nationellt inom offentlig sektor. Nyttan får alltså inte begränsas till en enskild region eller kommun. Just spridningen av nyttoeffekter har skapat ett stort intresse för hur Demand Accelerator-metodiken kan användas för att främja utveckling och skalning av lösningar med hög klimatnytta.

  Krav på mätbar hållbarhet

  När detta nu testas i ett projekt finansierat av Vinnova ställer det samtidigt nya krav.

  – Förutom att ställa frågan om en lösning är skalbar och bidrar till affärsnytta och verksamhetsutveckling måste vi också fråga hur den hjälper klimatomställningen, säger Lina Svensberg, Innovation Manager i DigitalWell Arena.

  WWF Sverige har fått en nyckelroll i att kartlägga verktyg som kan stimulera och öka klimatnyttan i offentliga upphandlingar, samt hur dessa kan integreras i Demand Accelerator-metodiken. Initialt har cirka 100 olika typer av beslutsstöd identifierats som nu ska analyseras vidare.

  – En intressant fråga är varför de här beslutsstödsverktygen inte används i en större omfattning. Jag är säker på att verktygen har potential att bidra mycket mer, men de behöver också utvecklas en hel del för att fungera riktigt bra. Vi kommer att titta på det behovsgap som finns, säger Örjan Jansson, Global Programme Manager för Climate Innovations på WWF.

  WWF Sverige hoppas hitta nya verktyg för att upphandla de klimatinnovationer som ger bäst effekt. Från vänster: Thomas Wernerheim, Karlstads kommun/Digitalwell Arena, Linus Arnold, Ignite Sweden, Lina Svensberg, DigitalWell Arena, och Örjan Jansson, WWF.

  Den senaste tiden har en rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, varit högaktuell. Den understryker på nytt vikten av att agera snabbt om 1,5-gradersmålet ska nås. Enligt IPCC finns redan kostnadseffektiva lösningar som kan skalas upp för att halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

  Rätt verktyg avgörande för klimatnyttan

  Örjan Jansson anser att förmågan att utvärdera klimatnytta och skapa tydliga beslutsunderlag är avgörande för att införa och skala upp de bästa klimatinnovationerna.  Därför tycker han att kombinationen av bättre beslutsstöd och innovativa upphandlingsmetoder är intressant, vilket också möjliggör mer funktionsbaserade upphandlingar.

  – Det är en jätteviktig del i att åstadkomma större klimatnytta, eftersom det kan ge bolag en större kreativ frihet att komma med bättre lösningar än de upphandlaren själv har kunskap om, vilket är nödvändigt för att nå klimatmålen. Mellan 2030 och 2040 ska vi halvera utsläppen igen, då krävs nya lösningar. Därför behöver offentlig sektor både upphandla och skala upp befintlig teknik, samt inkubera och pilottesta helt ny teknik.

  Stor kontaktyta för kommande uppphandling

  I projektet är också Ignite Sweden en viktig part. De har specialiserat sig på en process, Ignite Public, för att matcha behovsägare inom offentlig sektor med startups. Sammanlagt ingår drygt 3 000 startups i deras nätverk och via Ignite Public har ett 50-tal pilotsamarbeten med startups och offentliga aktörer startats. 

  Det ger en spännande kontaktyta för den upphandling som senare ska genomföras i projektet. Lina Svensberg hoppas hitta en kommun eller region med skarpa intentioner att upphandla klimatnytta på ett nytt sätt.

  – Vi hoppas att det kommer in ett lämpligt case för att testa och utveckla vår metodik – men vi vill också bidra till verklig impact! Det pågår redan spännande diskussioner och vi är öppna för en dialog med fler offentliga aktörer som vill ligga i framkant, säger Lina Svensberg.

   Offentliga affärer gör stort avtryck

  För WWF är det stora avtryck offentlig upphandling står för ett viktigt incitament för att medverka i projektet, vilket i EU motsvarar cirka 15 procent av BNP. Örjan Jansson tycker också att det finns inneboende inslag i Demand Accelerator-metodiken som gör den intressant ur hållbarhetssynpunkt.

  – I min värld handlar det om att förbättra förmågan att upphandla så nyttiga och bra saker som möjligt, det vill säga lösa viktiga behov på mest hållbara sätt. Cirkulära lösningar är exempelvis bra ur den aspekten, men kan vara extra utmanande att upphandla. Demand Accelerator-metodiken kan förhoppningsvis öka möjligheterna att lyckas med det och andra mera komplexa lösningar.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.