SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Unik upphandling i hamn – Virotea skapar virtuell vårdutbildning

Den allra första upphandlingen i DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator är i hamn. För Karlstads kommun innebär det att man får tillgång till ett nytt, virtuellt utbildningsverktyg som kan öka personalens förståelse vid utmanande situationer i vården.

Till slut var det Viroteas koncept som bäst motsvarade vård- och omsorgsenhetens behov. Syftet med upphandlingen är att skapa en ny, digital tjänst som ökar vårdpersonalens förståelse för kognitiv svikt inom LSS och äldreomsorgen. Kognitiv svikt är ett samlingsbegrepp för symptombilder som innebär en sänkning av den kognitiva förmågan, där exempelvis demens ingår.

– Den stora skillnaden blir att personalen slipper föreställa sig det vi pratar om, utan får en verklig och mer konkret upplevelse. Vi har fått med det vi önskat, och det är en typ av upplevelse man får gåshud av, säger Maria Andersson, kognitionsombud i Karlstads kommun, som tillsammans med kollegan Magdalena Swierczek representerat verksamhetens behov i upphandlingen.

De anser att Viroteas digitala tjänst också ger möjlighet att skapa en mer likvärdig kunskapsnivå.

– Den här tjänsten innebär att vi kan jobba metodbaserat och inte personstyrt, det måste fungera likvärdigt oavsett vilken person som kommer till arbetsplatsen, säger Magdalena Swierczek.

Magdalena Swierczek och Maria Andersson tror att den nya tjänsten kommer att öka förståelsen för kundernas behov.

Viroteas tjänst visualiserar genom VR (Virtual Reality) olika vardagssituationer där det kan vara svårt att förstå kundernas perspektiv. Den virtuella upplevelsen påverkar personalen både genom syn och hörselintryck. Exempelvis via en inre röst, vardagsljud som tilltar i styrka eller att synfältet färgas eller blir suddigt. Sammantaget skapas en upplevelse som både desorienterar och ger en känsla av obehag.

Ger pedagogisk vägledning

De filmscenarion som visas följs av en pedagogisk del som utformats av vård- och omsorgsenheten, där personalen får kunskap om hur man på bästa sätt bemöter kunden. Det handlar exempelvis om att hantera situationer kopplade till vanföreställningar, tidsuppfattning eller där en viss miljö skapar utmaningar.

– Den här upplevelsen ska bidra till stark empati, ökad förståelse och ett bättre bemötande – kompletterat med den pedagogiska kunskapen, säger Ivan Perlesi, vd på Virotea, som understryker att det inte exakt går att veta hur kunderna upplever verkligheten.

Han har själv mångårig erfarenhet av att jobba inom LSS, och vet att det kan vara svårt att avläsa kunderna utan en djupare förståelse.

– Det kan handla om småsaker där du tror att du gör rätt, men ändå får en tallrik i huvudet. Jag hade aldrig sett det här behovet om jag inte hade jobbat inom LSS, de filmscenarion vi visar har jag upplevt dagligen.

Virotea har tidigare skapat VR-tjänster som bidrar till en meningsfull vardag för kunderna, exempelvis guidade rundvandringar. Ivan Perlesi tycker att det gett viktiga insikter även för den nya tjänsten.

Sju bolag involverade i innovationsprocessen

Initialt upphandlades sju bolag för att delta innovationsprocessen. Bolagen har därefter fått möta representanter från vård- och omsorgsenheten och teamet runt efterfrågeacceleratorn för att närmare presentera sina konceptförslag. Tre bolag valdes sedan ut för att fortsätta utvecklingsarbetet, innan det slutgiltiga valet föll på Viroteas koncept.

En förutsättning för de upphandlingar som kan bli aktuella för DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator är att en det finns en marknadspotential kopplat till behovet. Det innebär att de tjänster och produkter som utvecklas behöver vara skalbara och kan spridas till fler kunder. Företagen har därför fått stöd från DigitalWell GovTech Incubator, bland annat med att utveckla sina affärsmodeller och knyta kontakt med andra kommuner för att lära känna marknaden. 

Upplägg som ska gynna pilotkunder

Syftet är att både gynna företagen, som får en större marknad, och den första kunden i offentlig sektor, som inte ensam behöver bära utvecklingskostnaden. Redan nu har flera andra kunder visat intresse för Viroteas tjänst, som kommer att finnas tillgänglig i höst.

– Tjänsten hade definitivt blivit dyrare om vi hade utvecklat den exklusivt för Karlstads kommun. I en vanlig upphandling är frågan oftast vad kostar det och vad vi kan leverera. I det här fallet visste ingen från dag ett exakt vad det skulle bli, utan det har vi utvecklat tillsammans med kommunen. Det minimerar risken att man köper något som i slutändan inte alls blir det man tänkt sig, säger Ivan Perlesi.

Han ser samtidigt ett stort värde bara i att delta processen, och Virotea skulle ha fortsatt utvecklingen tjänsten även om de inte fått det slutliga avtalet. Det faktum att samtliga bolag som deltagit i innovationsprocessen har fått en viss ersättning tycker Ivan Perlesi också har stor betydelse.

– Pengarna visar ett tecken på engagemang, att beställaren är seriös och att det inte bara handlar om en inspirationsprocess.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.