SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Unik upphandling ska ge utrymme för innovation i offentlig sektor

  Karlstads kommun upphandlar nu ett utvecklingsarbete för att öka vårdens förståelse för kognitiv svikt. Upphandlingen är den första i samverkan med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator, där flera bolag kan anlitas för att tillsammans med verksamheten forma en digital lösning.

  I dagsläget har cirka 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom, lägger man till andra former av kognitiv svikt blir antalet långt större. För att kunna ge en individanpassad vård och omsorg behöver vården öka förståelsen kring hur det är att leva med kognitiv svikt. Därför söker vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun nu en digital lösning som kan förmedla den upplevelsen i utbildningen av sin personal.

  – I verksamheten är det lätt att det uppstår en situation där man fokuserar på vad som stämmer på ”min kund”. Det är därför lätt att lägga över ansvaret på kunden, där man inte har förstått vad svårigheten är och att det egentligen handlar om de flesta kunder. Med en teknisk lösning vill öka förståelsen genom en upplevelse av kognitiv svikt, så att vi på sikt kan förbättra våra arbetssätt och bättre tillgodose kundernas behov, säger Maria Andersson, kognitionsombud i Karlstads kommun.

  Med en digital lösning som ökar förståelsen för kognitiv svikt vill Karlstads kommun skapa bättre möjligheter att möta kundernas behov. Foto: Karlstads kommun

  Karlstads upphandling är unik på flera sätt. Eftersom tjänsten ännu inte existerar på marknaden är syftet att upphandla ett utvecklingsarbete där flera företag anlitas för att tillsammans med kommunen utveckla en lösning. Metodiken bygger på att driva parallella processer, där företagens samarbete med kommunen ska ge ökade insikter om både behov och möjliga lösningar.

  Ska svara upp mot ett större behov

  Upphandlingen sker i samverkan med DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator. Ett krav på de upphandlingar som kan bli aktuella för efterfrågeacceleratorn är att en potentiell lösning ska vara intressant för offentlig sektor i ett större perspektiv. Det innebär att företagen som deltar i upphandlingen inte bara utvecklar en lösning som är relevant för den beställande kunden, utan som också är skalbar och kan spridas till fler. Rättigheterna för de tjänster och produkter som skapas tillfaller de utvecklande bolagen.

  DigitalWell Arena bistår företagen med olika stödtjänster i utvecklingsarbetet för att öka möjligheterna att effektiva välfärdstjänster når en större marknad.

  – Att skalningsperspektivet finns med från början innebär att den första kunden i offentlig sektor, i det här fallet Karlstad kommun, inte betalar hela kostnaden för utveckling, vidareutveckling, drift och underhåll, utan att den kostnaden kan delas mellan flera kunder på sikt. Om tjänsten kan skalas upp och når en större marknad ökar också möjligheterna att den underhålls och förbättras över tid, vilket gynnar både företaget och kunden, säger Thomas Wernerheim, utvecklingsstrateg i Karlstads kommun.

  Per Danielsson och Thomas Wernerheim hoppas att den nya upphandlingsmetodiken ska ge utrymme för mer innovativa lösningar, som också kan spridas vidare i offentlig sektor.

  Det utökade samarbetet mellan näringslivet och offentlig sektor är den kreativa motorn för att skapa innovativa tjänster baserade på reella behov. Upphandlingsmetodiken är en lika viktig pusselbit för att skapa trygghet och tydliga spelregler för alla parter.

  Byråkrati som kan hindra innovation

  Enligt Per Danielsson, stadsjurist i Karlstads kommun, strandar lätt det offentligas försök i att hitta nya, innovativa lösningar i byråkratin kring själva upphandlingen. Och i de upphandlingar krav ställs på referenskunder blir innovation rent av omöjlig.

  Den metod som nu prövas ska ge större handlingsutrymme att upphandla en tjänst eller produkt man ännu inte kan se framför sig, men som i slutändan bättre löser behovet.

  – Det är viktigt att vi följer lagen så att vi säkerställer att konkurrens tas tillvara och att vi får valuta för våra skattepengar. Samtidigt så anger lagen just det, den beskriver hur vi ska gå till väga när vi gör inköp, inte vad som ska köpas eller hur ett samarbete ska se ut, säger Per Danielsson.

  De kontrakt som initialt kan tilldelas flera företag i utvecklingsprocessen är i Karlstads fall värda 25 000 kronor. Under processens gång utvärderas sedan både lösningarnas och företagens potential, där något eller några företag stegvis väljs ut för att fullfölja utvecklingsarbetet. Att alla företag som deltar i ett tidigt skede får en liten summa, och därmed upphandlas, innebär att de inte kan diskvalificeras i ett senare skede av upphandlingen på grund av sina förkunskaper.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.