SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad pionjärer i efterfrågeaccelerator

  I DigitalWell Arenas nya efterfrågeaccelerator har Karlstad kommun en nyckelroll. I arbetet med att skapa en behovsdriven utveckling av digitala välfärdstjänster blir Karlstad pionjärer.

  Karlstad tillför som projektpartner personella resurser kring bland annat juridik, upphandling och tjänsteutveckling, som kan komma företagen till nytta. Givetvis är också kommunens egna behov och utmaningar centralt för engagemanget i efterfrågeacceleratorn.

  Grunden för efterfrågeacceleratorn är att identifiera verkliga behov i offentlig sektor, som kan agera tillväxtmotor för utvecklingen av digitala välfärdstjänster tillsammans med innovativa bolag. I de behovsstyrda case som efterfrågeacceleratorn driver kommer bolagen och offentlig sektor att erbjudas stöd för att tillsammans utveckla, testa och utvärdera lösningar.

  Bättre stöd för företagen

  – På vård- och omsorgsförvaltningen har vi med framgång provat på att vara kunskapsstöd till företag som vill utveckla digitala tjänster. Den samverkan vi tror blir möjlig genom projektet med att utveckla en efterfrågeaccelerator blir en påbyggnad av detta. Vi hoppas att vi kan blir ännu bättre på att bidra till att företag kan utveckla produkter och tjänster utifrån våra målgruppers behov av stöd och hjälp. De krav vi ställer kan vara stöd för företaget i sin utveckling, och de kunskaper vi kan få i hur vi kan utveckla vår kravställning kan bidra till att vi både blir bättre beställare och kan arbeta mer effektivt, säger Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun.

  Hon anser att det viktigaste är att samverkan kan ge fler företag möjlighet att utveckla produkter och tjänster som kommer Karlstadborna till nytta. Om de dessutom kan göras tillgängliga på konsumentmarknaden innebär det att möjligheterna för Karlstadsborna att vara självständiga ökar, vilket skulle vara väldigt positivt.

  Stöd för ökad självständighet

  Förutom att ny välfärdsteknik kan förbättra servicen till kommuninnevånarna finns också i botten en utmaning att få det offentligas resurser att räcka i framtiden.

  – Vi vet att offentlig sektor måste ställa om och bredda utbudet och alternativen av service till medborgarna. Det kommer att vara svårt att rekrytera nya medarbetare på sikt, helt enkelt på grund av hur befolkningspyramiden kommer att se ut. Välfärdsteknik och digitala tjänster kan komplettera och berika offentlig sektors service till medborgare. Vi vet dessutom att många som har behov av stöd och hjälp vill klara sig på egen hand, kunna vara så självständiga som möjligt. Det kan vi till viss del erbjuda idag, men vi behöver fler och nya välfärdstekniska produkter och digitala tjänster, så att vi kan anpassa vår service där det behövs, säger Marie Johansson.

  Får hjälp att hitta befintliga lösningar

  Thomas Wernerheim kommer tillsammans med Ann-Sophie Gustafsson att delta som utvecklingsledare för Karlstad kommun i projektet. Enligt honom saknas i viss mån också strukturer för att överblicka existerande lösningar för kommunens behov. Här kan efterfrågeacceleratorns förberedelsefas och omvärldsbevakning fylla en viktig funktion vid sidan av utveckling av nya tjänster.

  – Det saknas en megafon för att nå ut i det här ekosystemet. Det kan vara så att det redan finns lösningar, men nu bygger mycket på våra informella strukturer och kontakter så vi har svårt att hitta dem. Det handlar om att optimera tillfredställandet av behov och skapa så mycket värde som möjligt för våra användare, säger Thomas Wernerheim.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.