Arrow left icon Tillbaka till Digitalwellarena
Background pattern Pagination arrow right

Metodstöd för test i verklig miljö

Vad är Test i verklig miljö?

Test i verklig miljö är en strukturerad process och ett metodstöd för att testa en tjänst, eller produkt i verklig miljö, det vill säga där den är tänk att användas och med riktiga användare som utgör målgruppen för tjänsten eller produkten.

Att testa görs i syfte att ta fram kvalitetsrelaterad information om en tjänst eller produkt åt intressenter. Det är centralt för utveckling och nyttjande av digitala hälsotjänster utifrån behov. Kunskaper kring test och genomförandet av testaktiviteter är därmed en förutsättning för innovation och transformation.

1

Varför testa i verklig miljö?

Offentlig sektor behöver vara drivande i att hitta nya arbetssätt, ta tillvara på möjligheterna med data och tech/digital teknik, innovativa företags kunskaper, samt individens egenförmåga betydligt mer för att klara framtidens stora hälsoutmaningar. Interaktion skapar insikter och “Test i verklig miljö” utgör en form av interaktion där verkliga behov möter konkreta lösningar under strukturerade former.

Check icon

Genom att tillgängliggöra verkliga miljöer för test bidrar det till att fler innovationer kan bli verklighet och att framtidens hälsotjänster utvecklas.

Check icon

Företagen får feedback och kan utveckla sina lösningar så att de möter behoven och kan skapa värde.

Grundläggande principer

Processen för “Test i verklig miljö” utgår från ett antal grundläggande principer som alla bidrar till att testresultatet kan användas för fortsatt arbete eller beslut:

Check icon

Interaktion skapar insikter.

Check icon

Innovation kräver utrymme att experimentera.

Check icon

Samskapande och konkurrens går att kombinera.

Check icon

Det går att ta mindre risk när vi vet mindre – och större risk när vi vet mer.

Angränsningar

Metodstödet säkerställer att testet genomförs på ett säkert och strukturerat sätt och tar hänsyn till faktorer som lagar som ofta kan upplevas som hinder och stöttar i beslutsprocesser. Exempelvis:

Check icon

Informationssäkerhet

Check icon

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Check icon

Medicintekniska direktiv

Check icon

Patientsäkerhet

Check icon

Tillgänglighet (och universell utformnings sju principer)

Check icon

Krav på evidens

Tillämpning

Metodstödet kan tillämpas i ett befintligt projekt, en process eller ett utvecklings- och förbättringsarbete där test kan vara ett delmoment.

Processen

Processen fokuserar på själva testet och de aspekter som du behöver ta hänsyn till. Metodstödet ger struktur till dina test och skapar en trygghet för alla som deltar eller agerar som intressenter för testresultatet, exempelvis beslutsfattare. Innan en test kan genomföras behöver behov identifieras och matchas med lösning. Arbetet kring behov och matchning beskrivs endast övergripande i detta metodstöd och tas inte upp djupare i denna process. “Test i verklig miljö” består av tre faser – förberedelse, genomförande och avslut. För varje fas finns:

Check icon

En guide som stöttar dig genom processen

Check icon

En checklista så att inget glöms bort

Check icon

Mallar som hjälper dig att planera och dokumentera arbetet samt sprida resultatet.

Läs mer om genomförda tester

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.