Arrow left icon Tillbaka till Digitalwellarena
Background pattern Pagination arrow left Pagination arrow right

Behov och matchning

Syfte

Under behovs- och matchningsarbetet läggs grunden för att kunna besvara frågorna VAD som ska testas, HUR det ska testas och VEM som ska genomföra testet?

Identifiering av behov

Det finns många syften med att testa, därför är det viktigt att identifiera det verkliga behovet och syftet med testet. Inom vilket område ska testet ske? Är det ett utforskande test – till exempel en omvärldsanalys, eller för att skapa nya insikter eller lärande? Det kan även vara ett utvärderande test – till exempel för att utreda om X ger högre effekt, eller en högre kvalitet inför ett beslut om att gå in i en upphandlingsprocess. Det kan även handla om ett första steg inför att implementera och sprida tjänsten, eller produkten i flera verksamheter.

Behov kan identifieras på flera sätt. Utifrån politiska mål, planer för digitalisering, avvikelsehantering, utvärderingar och dokumentation i verksamheten eller genom löpande systematiskt kvalitetsarbete som ger underlag till behov av utveckling.

För att verifiera behovet behövs också en behovsägare som skapar intern förankring på både operativ och ledningsnivå.

Matchning

Ett behov som identifieras matchas med en, eller flera lösningar att testa, samt med den verksamhet där testet ska genomföras. Matchningen är ett förankrings- och tillitsarbete som styrs av organisationens komplexitet och mognadsgrad tillsammans med företagets förväntan på testet.

Arbetet med behov och matchning kan ta olika lång tid beroende på utgångsläget i förhållande till förväntat test. Just därför beskrivs inte detta område mer i detta metodstöd.

Checklista

Checklista kommer inom kort.

Läs mer om olika case

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.