Arrow left icon Tillbaka till Digitalwellarena
Background pattern Pagination arrow left

Avslut

Syfte med avslutsfasen

Den sista och avslutande fasen markerar testets avslut och summeringen av testets resultat i en slutrapport för spridning.

Dokumentation och rapportering

Slutrapport

Syftet med slutrapporteringen är att samla in, sammanställa och analysera resultatet av testet i sin helhet. Slutrapporten ska vara beskrivande och kunna ge läsaren förståelse för testets syfte och genomförande oberoende om hen deltagit i testet eller ej.

Slutrapporten bygger på projektplanen. Dokumentationen som skett under genomförandefasen utgör underlaget för slutrapporten och det är därför viktigt att börja forma slutrapporten redan under genomförandefasen då du har det aktuellt.

Slutrapporten blir efter överenskommelse en offentlig handling.

Spridning av testresultat

Ett test är ett experiment som utifrån sammanhanget bidrar till ett lärande. Det lärandet behöver tas tillvara för att sprida lärdomar både i den egna organisationen och till andra.

Roller och ansvar

Uppföljning av deltagare

För att skapa en lärande och utvecklande kultur är det värdefullt att ge deltagarna möjlighet att utvärdera hur det har varit att delta i projektet. Skapa enkelt en digital enkät som skickas ut innan sista styrgruppsmötet till deltagarna.

Frågor av intresse att utvärdera kan vara:

  • Har du fått den information du behövt för att kunna delta och ta beslut utifrån din roll i testprojektet?
  • Har ramverket – dokumentmallar och checklista, som ingår i Test i verklig miljö varit till nytta för dig utifrån din roll i projektet?
  • Har statusrapporteringen (totalt x st.) gjort att du känner dig informerad och trygg i dina beslut utifrån din roll i projektet?
  • Kan du rekommendera andra att delta i, eller genomföra Test i verklig miljö av tjänst, eller produkt?
  • Har du reflektioner eller tips som kan göra Test i verklig miljö bättre? Beskriv.

Avslutet

Testet är avslutat när:

När testprojektet är avslutat är det projektägarens ansvar att ta hand om slutrapporten för verksamhetens räkning. Detsamma gäller de lärdomar och erfarenheter som dokumenterats. Därefter värderar projektägaren om och hur verksamheten går vidare. Ett nytt fördjupande testprojekt, en upphandling eller ett medvetet val att inte gå vidare med tjänsten? För företagets räkning är det bolagsledningens ansvar att ta hand om slutrapporten och dess resultat.

Checklista

Läs mer om genomförda tester

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.