SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  iot-teknik ger data som kan bidra till ökad elevhälsa

  På en högstadieskola i Arvika samlas nu data om lärandemiljön via IoT-teknik. Förhoppningen är att den ska ge upphov till både nya arbetsmetoder och tjänster som skapar en mer hälsosam skolmiljö.

  Syftet med projektet ”IoT i skolan för var och en” är att tillämpningen av IoT-teknik ska kunna bidra till metoder för att stärka elevers hälsa, och därmed öka lärandet. Arvika kommun är huvudman för den tvååriga satsningen och i projektet deltar även DigitalWell Arena, Karlstads universitet, Swegon, Serneke och Scaaler IoT-Labs.

  Efter en projektstart där pandemin gjorde byggnaden otillgänglig för test sitter nu ett antal sensorer på plats i Minnebergskolan. Just nu bidrar fyra företag (Sensative, Akkr8, Seven Twenty degrees och Swegon) till att samla in data om den fysiska skolmiljön. Det rör sig exempelvis om luftkvalitet, temperatur och vilka lokaler som är tomma eller upptagna.

  – Vi samlar på oss en massa data för att kunna styra vårt inomhusklimat på ett bra sätt. Men vi samlar också på oss data som vi tror som andra kan ha nytta av, men som vi inte riktigt vet hur vi ska använda, säger Carl-Ola Danielsson, utvecklingschef på Swegon i Arvika.

  Kombinerad data kan ge nya insikter

  Datan har i en del fall en direkt koppling till hälsa, men genom att kombinera olika typer av data skulle man också kunna få helt nya insikter. Exempelvis hur luftkvalitet eller buller påverkar elevernas studieresultat. I ett första steg är projektets mål att skapa en gemensam plattform för olika aktörer som ger erfarenheter att bygga vidare på. På sikt är förhoppningen att den data som samlas in ska ge skolan nya insikter för det hälsofrämjande arbetet, samtidigt som den också kan utgöra en grund för entreprenörer att utveckla nya tjänster.

  Carl-Ola Danielsson, Swegon, i samtal med Erik Wästlund, CTF, som koordinerar forskningen i projektet. I bakgrunden en av de sensorer som nu samlar data om i skolan. 

  En bild från den SuperWISE som är installerad på Minnebergsskolan. Swegon mäter temperaturer och närvaro i alla salar och vissa utvalda salar är även kompletterade med luftkvalitetsgivare, vilket ger info om CO2 och volatila organiska föreningar. All data samlas i molnet och kan hämtas ut genom ett API som en grund för den som vill bygga applikationer.

  Parallellt med att företag bjudits in till testmiljön genomför forskare på CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, enkätundersökningar med både skolpersonal och elever. Svaren ska bidra till att ge en djupare förståelse kring vad som kännetecknar en bra och hälsosam skolmiljö, som är anpassad för lärande.

  Vill veta mer om rörelsemönster

  En utmaning som skolledningen redan identifierat handlar exempelvis om trängsel. Här skulle data kunna vara en del i att utveckla nya metoder och arbetssätt för att förbättra arbets- och studiemiljön.

  – Det handlar om hur elever rör sig i byggnaderna, när de kommer till matsalen och var och när det uppstår trängsel? Just trängsel kan också vara en källa till potentiella konflikter och stress, säger Christian Persman, projektledare för IoT-projektet och utvecklingsledare för Arvikas skolor.

  Andreas Svensson, en av arkitekterna bakom Minnebergskolan, samspråkar med projektledarna Christian Persman och Marika Martin.

  Om projektet

  Projektet ”IoT i skolan för var och en” finansieras av Vinnova och pågår under hela 2022. Företag som är intresserade av att testa IoT-teknik i skolan är fortsatt välkomna att höra av sig.
  Här hittar du mer information. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.