SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena värd för internationell konferens om AI i vården

  AI är kanske den teknologi som ger störst hopp om en effektivare och mer individbaserad vård. Samtidigt rymmer de etiska aspekterna stora utmaningar. Båda perspektiven var i högsta grad närvarande när DigitalWell Arena stod som värd för ämnet på en av Norges största AI-konferenser.

  AIM North 2022 är ett av Norges största AI-event. Konferensen är en av få som har ett pentahelix-perspektiv, vilket innebär att man samlar både offentlig sektor, akademi, näringsliv, investerare och civilsamhälle.

  DigitalWell Arena stod under AIM North 2022 värd för en Break Out-session som fokuserade på AI inom hälso- och sjukvården. Talarna täckte in en mängd olika aspekter kring hur AI redan nu kan bidra inom vården, men också vilka utmaningar som behöver övervinnas för att dra nytta av teknologin på ett etiskt och hållbart sätt.

  Viktigt stöd i kampen mot Covid

  Den talare som kanske gjort störst avtryck under den senaste tiden är Arnoldo Frigessi, professor i statistik vid på Oslos universitet. Under pandemin har han varit en centralgestalt i Norges kamp mot Covid-19. Arnold Frigessi har varit med och utvecklat statistiska prediktionsmodeller som kan förutspå utvecklingen av smittspridning tre veckor framåt i tiden. Under pandemin har algoritmen/modellen utvecklats att bli alltmer precis och träffsäker, vilket inneburit att sjukvården bättre har kunnat anpassa sin kapacitet och samtidigt gett myndigheter möjlighet att fatta mer välgrundade beslut kring skyddsåtgärder.

  Marie Granander tillsammans med Robert Jenssen på AIM North.

  Ytterligare en forskare knuten till Oslo Universitet, Ishita Barua, gav också en prognos inom vilka områden vi kan ha störst hopp om att AI kan bidra till en bättre vård. Det handlar om förbättrade arbetsflöden, kliniskt beslutsstöd, utveckling av nya läkemedel och monitorering. Under förra året fanns cirka 130 algoritmer som har godkänts för användning inom sjukvården, för att nå längre lyfte Ishita Barua behovet av att ännu bättre kunna hantera utmaningar rörande etiska frågeställningar och risker kopplade till brister i algoritmerna.

  Behov av transparens och förklaring

  Robert Jenssen, direktör för SFI Visual Intelligence, tryckte inom detta område på behovet av en XAI –  Explainable AI – för att göra teknologin transparent. Han illustrerade bland annat problematiken med ett exempel på hur en AI tränats att identifiera hästar på bild, där det visade sig att fotografens namn var mest avgörande för tolkningen. En likande utmaning uppstod när en AI visade sig tolka från vilket sjukhus röntgenbilder hade skickats, snarare än att göra en medicinsk bedömning.

  Marie Granander, Process Manager på DigitalWell Arena, modererade föreläsningarna och tyckte dagen bjöd många intressanta perspektiv:

  – AI, Big Data, Machine Learning och andra framtidsinriktade teknologier kommer att ha en avgörande betydelse för hur vi klarar av framtidens välfärd. Precisionsdata som bättre kan diagnostisera varje individs behov har stora förutsättningar att förbättra vården, samtidigt som automatiserade flöden och beslutsstöd kan ge effektiviseringar. Den etiska aspekten är dock en nyckel för att vi ska kunna införa ny teknik, där förståelsen och förtroendet har central betydelse, säger Marie Granander.

  Samtliga talare på DigitalWell Arenas
  Break Out-session vid AIM North:

  • Ishita Barua, Oslo University Hospital
  • Arnoldo Frigessi, University of Oslo
  • Maria-Liisa Bruckert, SQIN
  • Robert Jenssen, SFI Visual Intelligence
  • Ingrid Vasiliu Feltes , Softhread
  • Marie Granander, DigitalWell Arena

  Här hittar du mer information om talarna 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.