SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digitalt kompetenslyft ska öka vårdens innovationskraft

  Compare erbjuder genom "Level Up" ett digitalt kompetenslyft för 300 chefer inom vård, hälsa och omsorg. Syftet är att ge dem verktyg att driva digital transformation i sina verksamheter, som både höjer produktiviteten och leder till förbättrade tjänster.

  Den digitala omställning Covid-19 har skapat inom vård- och omsorgssektorn har ökat trycket på förändrade arbetssätt och digitalisering. Enligt en rapport från PTS, Post- och telestyrelsen, har utvecklingen även satt fokus på de skilda förutsättningar som finns både mellan olika verksamheter och regioner, där de som redan innan pandemin låg längre fram i sin digitala omställning har klarat sig bättre.

  Detta har också väckt frågor kring vilken digital kompetens som krävs för anställda i ledande roller inom vård- och omsorgssektorn. En höjd kompetens ska stärka chefernas ställning på arbetsmarknaden och tilltron till den egna förmågan inom digitalisering och innovation, vilket gör att de kan se nya möjligheter och bättre svara upp mot kraven på att driva en transformation.

  – En viktig poäng med digitala verktyg och nya arbetsmetoder är att kunna frigöra resurser och erbjuda brukarna en bättre och mer individanpassad vård. En utbildning som ger konkret stöd för chefer i att driva den här utvecklingen behövs verkligen, säger Cecilia Kindahl, biträdande avdelningschef på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun, och en del av utbildningens styrgrupp.

  Baskompetens nödvändig för transformation

  En nyckelfaktor är också att personalen kan hantera och utveckla digitala verktyg och arbetsmetoder i en snabbt föränderlig miljö, där operativa chefer har en viktig roll i att skapa förutsättningar. Enligt PTS krävs en viss baskompetens inom vård- och omsorgssektorn för att kunna nyttja digitaliseringens potential, enbart tillgång till digitala lösningar är inte tillräckligt. Förmågan till transformation är avgörande för att skapa en bättre produktivitet och förbättrade tjänster inom offentlig sektor.

  Jenny Thalin, projektledare för Compares satsning ”Level Up”, tror att utbildningens individ- och modulanpassade upplägg ska ge kunskaper som kan omsättas direkt i verksamheten.

  Compares satsning ”Level Up” finansieras av Europeiska socialfonden och extra tonvikt läggs på kvinnor, som kommer att få tillgång till 200 av de 300 utbildningsplatserna. Yrken som kräver gymnasieutbildning riskerar att bli automatiserade i nio gånger högre utsträckning, jämfört med yrken som kräver mer än tre års högskolestudier. Enligt SCB:s statistik är 85 procent av vård- och omsorgspersonalen som har en utbildning på gymnasienivå just kvinnor, vilka ofta är underrepresenterade i satsning inom teknik, digitalisering och innovation.

  Modulbaserat lärande efter kunskapsnivå

  De kompetenshöjande insatserna ska kunna anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå. En grundläggande filosofi är att ökade breddkunskaper kring innovation och digitalisering också banar väg för mer spetsiga initiativ och bygger kapacitet för innovation.

  – Det är viktigt att utbildningen erbjuder något för alla, eftersom vi ser att vi har olika kompetensnivåer när det gäller teknik och digitalisering. Genom att skapa ett koncept som bygger på moduler lämnar vi till deltagarna själva att välja de pusselbitar som passar bäst, säger Jenny Thalin, Innovation Manager på Compare.

  Utbildningsinsatserna kommer att påbörjas under hösten 2022 i digitalt format. Upplägget är baserat på ett flexibelt schema som är möjligt att förena med ordinarie arbete. Det skapar också möjlighet för deltagarna att omsätta sina nya kunskaper i praktiken, så att de kommer till direkt nytta i verksamheten. Genom en modern lärandeplattform kommer utbildningen också att skapa förutsättningar för nätverksbyggande mellan deltagarna, som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och fördjupat lärande.  

  HIOS stöd i nationell behovsanalys

  Under våren pågår en analysfas för att samla kunskap om det nationella behovet i vård- och omsorgssektorn, där bland andra Health Innovation of Sweden (HIOS) är en samarbetspart. HIOS är en digital innovationshubb vars roll är att stödja utveckling, implementering, utbildning och skapa förtroende för nya digitala hälsotjänster. Nätverket består av universitet, regionala innovationshubbar och det nationella forskningsinstitutet RISE.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.