SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Unga nås inte när digitala psykologbesök ökar i primärvården

  Antalet digitala psykologkontakter ökar snabbt i primärvården. I en rapport till Folkhälsomyndigheten lyfter dock Vinnova att många av tjänsterna inte når ungdomar under 18 år.

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vinnova är en av 23 andra myndigheter som bidrar med individuella analyser till strategin.

  Vinnovas rapport baseras på fyra olika analysområden, ett av dem berör Innovationer inom digitala tjänster för psykisk hälsa. Generellt konstateras att användningen av digitala tjänster ökat snabbt sedan 2018, då privata vårdgivare började erbjuda offentligt finansierade videosamtal eller chat med psykologer i primärvården.

  Snabb tillväxt av digitala besök

  Analys av data från tre regioner visar att antalet digitala besök hos psykologer ökat från 2 500 i månaden till 40 000, från början av 2019 till slutet av 2020. Intervjuer med företrädare för vårdgivarna visar också på en utveckling från renodlade videomöten till webbaserad kognitiv beteendeterapi baserat på hemuppgifter som genomförs i appar.

  Enligt Mårten Blix och Amanda Dahlström-Rudin, som gjort analysen på uppdrag av Vinnovas uppdrag, finns flera förklaringar till den snabbt ökade konsumtionen. Den viktigaste faktorn är att tjänsterna är relativt nya, där en parallell kan dras med till utvecklingen av digitala vårdbesök hos läkare. Andra faktorer som påverkar kan också vara en undanträngning av fysiska besök under Corona, och att det stigma som kan följa med att besöka en psykiatrimottagning minskar när mötet sker digitalt.

  Deras bedömning är också att de nya tjänsterna faktiskt ökat kapaciteten i psykiatrin, då varje enskild psykolog verkar kunna hantera fler patienter när möten sker digitalt.

  Unga nås inte av tjänsterna

  I sin analys pekar Vinnova på ett antal aspekter som bör beaktas för att stärka förutsättningarna för innovation inom digitala tjänster för psykisk hälsa. Det handlar bland annat om att den data som skapas genom den digitala vården är underutnyttjad. SKR samlar data kring utgifter och diagnoser, men Vinnova anser att det i dag saknas en helhetsbild av både utvecklingen och kvaliteten.

  En annan viktig aspekt är att det nuvarande utbudet av digitala psykologbesök till stor del exkluderar barn och ungdomar, då de flesta tjänsterna riktar sig till personer över 18 år.

  Marie Niljung är vd för Livskämpar AB, som nyligen lanserat appen Lumeno. Appen är en digital följeslagare för ökad psykisk hälsa och suicidprevention, där unga är en huvudmålgrupp. Utvecklingen av tjänsten har stöttats av både DigitalWell Arena och Vinnova.

  – Ska vi rädda de unga, och tillgodose deras behov, behöver vi göra saker nu. Innovation är att göra för mig. Vi behöver även se till att de har samma tillgång till tjänster för att öka sin hälsa, som de över 18 år. Fördelen med Lumeno är att den inte har någon åldersgräns utan kan vara stödet/verktyget oavsett ålder, säger Marie Nilljung.

  Söker stöd av forskningen

  Vinnova efterlyser även ett större fokus på förebyggande insatser, för att identifiera goda exempel som kan spridas och komma fler till nytta. Marie Niljung tror och hoppas att Lumeno kan bli ett sådant exempel – gärna med stöd av en studie:

  – Vi vet, genom den feedback som ges direkt i appen och den återkoppling jag fått personligen att Lumeno gör skillnad. Det är tillräckligt för mig, men det skulle vara intressant att följa upp ur ett forskningsperspektiv också.

  Läs Vinnovas rapport i sin helhet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.