SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena vill bli en av EU:s innovationshubbar

  DigitalWell Arena har skickat in en intresseanmälan om att bli en EDIH, Europisk Digital Innovationshubb. Spetskompetens inom cybersäkerhet kopplad till innovation av hälsotjänster är det främsta argumentet för att Karlstad och Värmland ska vara en viktig del av en EDIH.

  Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete.

  Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

  Begränsat antal i Sverige

  Vinnova har gjort en förstudie av förutsättningarna för etableringen av EDIH. Maximalt fyra till åtta hubbar kommer att bli aktuella i Sverige, vilket kommer att innebära en geografisk spridning och att nätverk skapas mellan aktörer från olika regioner inom ett visst tematiskt område.

  Det är mot den bakgrunden DigitalWell Arena beslutat att anmäla intresse för att skapa en EDIH inriktad mot cybersäkerhet och hälsa. Främst på grund av den spetskompetens inom ämnet som återfinns på Karlstads universitets avdelning för Datavetenskap och mer specifikt i forskagruppen PriSec (Privacy&Security). Dessutom finns ett tvärvetenskapligt samarbete med, CTF, Centrum för tjänsteforskning, som rör användbarhet och förtroende för integritetsskyddande tekniker.

  Integritetsskydd nyckel för digital hälsa

  I DigitalWell Arenas mission att skapa nya, användardrivna digitala hälsotjänster är frågor kopplade till personlig integritet och cybersäkerhet en nyckelfråga.

  – Vi vill skapa en förflyttning från ett nuläge där brister avseende cybersäkerhet påverkar oss alla och utgör ett hinder, till ett läge där mognadsgraden i företag, organisationer och civila krissystem är hög och utvecklingen av nya hälsotjänster kan ta fart med cybersäkerhet som trygghet, säger Magnus Bårdén, processledare för DigitalWell Arena.

  Det finns också en uttalad strategi om att de europeiska digitala innovationshubbarna bygger vidare på redan pågående nationella satsningar för att få en bättre utväxling. Vinnväxtinitiativ, som DigitalWell Arena, har uttryckligen pekats ut av Vinnova som en möjlig aktör att bygga hubbar kring.

  EU bidrar med finansiering på mellan 1,5 till tre miljoner euro per EDIH under tre år, där medlemsländerna står för en lika stor andel. I DigitalWell Arenas fall skulle de medel som redan finns avsatta kunna växlas upp till maxbeloppet som kan sökas för en EDIH.

  Över 50 svenska intressenter

  Den intresseanmälan som skickades in 27 april är ett första steg på vägen för DigitalWell Arena att bli en EDIH. I maj kommer en matchning att ske, där Vinnova försöker para ihop kompetens från olika nationella aktörer som anmält intresse. DigitalWell Arena söker i första hand samarbete med en aktör med spetskompetens inom AI. Konkurrensen om att bli en nationell EDIH är dock tuff – över 50 aktörer har inkommit med intresseanmälningar.

  Efter att matchningen genomförts kommer en formell utlysning att öppna i slutet av maj. Vinnova väljer därefter i september ut de sökande som de rekommenderar Regeringskansliet att ta med på listan som slutligen skickas vidare till EU-kommissionen.

  Läs mer på Vinnovas sajt

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.