karlstads universitet_digitalwellarena

karlstads universitet

Karlstads universitet har en aktiv och drivande roll inom digitalisering av välfärdstjänster som är ett prioriterad område i den värmländska forsknings- och innovationsstrategin. Fyra forskargrupper är involverade i Digitalwell Arena – Datavetenskap (DV), Centrum för tjänsteforskning (CTF), forskning inom Omvårdnad (OMV) och Centrum för genusforskning (CGF).  Utöver dessa forskargrupper bidrar även Grants and Innovation Office (GIO) vid Karlstads universitet

Varför är vi med?

Vi vill bidra till att möta de stora samhällsutmaningar som vården står inför
Vi vill utveckla vår forsknings- och utbildningsverksamhet
Vi vill stärka kontakten och kopplingen med näringslivet och offentlig sektor
Vi vill bidra till att attraktionskraften för Värmland som region ökar

Fyra forskargrupper

Datavetenskap (DV)

En internationellt ledande forskningsgrupp med ca 60 forskare med ett stort antal europeiska projekt (Horizon 2020) inom sina prioriterade hu­vudområden; datasäkerhet, datakommunikation och programutveckling. Genom grän­söverskridande forskning mellan de tre forskningsområdena samt gemensamma pro­jekt med externa parter från både akademi, industri och offentlig sektor bidrar DV till morgondagens teknik och samhälle. Läs mer här

Centrum för tjänsteforskning (CTF)

Består av ca 70 forskare som bedriver internationell spetsforskning. Tyngdpunkten för CTF ligger på värdeskapande processer för användare, upplevelser av organisationers erbjudanden, innovation och adoption av nya erbjudanden, management och serviceekosystem.
Med värdeskapande processer avser CTF de effekter som uppstår i mötet mellan en organisation och en användare i form av kund, medborgare eller patient. Läs mer här

Omvårdnad (OMV)

Forskning inom Omvårdnad (OMV) har fokus på modeller och innovationer för sä­ker vård och inriktas såväl mot enskildas som närståendes upplevelser och erfaren­heter. Interventioner utvecklas med vårdtagarnas och närståendes behov och preferen­ser för stöd i nära samverkan med hälso- och sjukvården. Läs mer här

Centrum för genusforskning (CGF)

CGF har fokus på genus, hälsa och teknologi och är en del av det internation­ella forskningskollegiet GEXcel som är ett världsledande forskningscentra inom ge­nusforskningen och speciellt med fokus på genus- och jämställdhetsintegrering. Läs mer här

Grants and Innovation Office (GIO)

GIO har som uppdrag att fungera som ett stöd i frågor om forsknings- och innovationssamarbeten mellan universitetet och företag, organisationer och myndigheter. Läs mer här

Utöver utvecklingen inom forskningen via ovanstående grupper så är målsättningen att utbildnings­programmen, på både grund- och avancerad nivå, som knyter an till dessa forskningsmiljöer kommer att utvecklas i takt med forskningsverksamheten. Det kommer även att innebära att nya och utvecklade uppdragsutbildningar kommer att kunna erbjudas till näringsliv och of­fentlig sektor.

Håkan Spjuth

Avdelningschef
+46 (0)70-683 10 40
hakan.spjuth@kau.se

Aktuellt

Nyhet
Nyhet

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.