Upplev min verklighet – upphandling

Nu söker vi innovativa företag som kan få människor att med hjälp av digital teknik uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt.  

VAD?

Varför?

UTMANING

HUR?

Utmaning

Hur skulle vi, med hjälp av digital skalbar teknik, kunna få människor att uppleva hur det känns att leva med olika typer av kognitiv svikt, på ett sätt som skulle kunna: 

 • fungera som en del i utbildning/vidareutbildning för personal, där flera personer kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt 
 • bidra till bättre förståelse för de berördas situation 
 • kunna stödja olika upplevelser, baserade på olika typer av kognitiv svikt 
 • skalas upp och vidareutvecklas i små steg 

Den digitala tjänsten skulle innebära att de som tar del av den får en ökad förmåga att göra vardagen mer begriplig för de berörda individerna, samt en ökad förmåga att bemöta behoven hos de individer som inte förmår uttrycka vad de vill eller behöver. Därigenom ökas och stärks känslan av trygghet och förtroendet för omsorgspersonalen hos de berörda.  

Varför?

Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom. Det innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050. Om man även lägger till personer med annan form av kognitiv svikt, exempelvis minnesstörning, hallucinationer, nedsatt förståelse, nedsatt impulskontroll och nedsatt föreställningsförmåga så bli antalet långt större. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har de drabbade rätt till en individanpassad vård och omsorg, vilket innebär att vården och omsorgen ska ges med respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-3-1.pdf  

I utbildningar av vårdpersonal idag ges ofta möjlighet att prova på olika situationer eller omständigheter för att lättare kunna sätta sig in i patienternas verklighet, exempelvis hur det är att ha en synnedsättning eller ta sig runt i en rullstol. Det är dock inte lika lätt att förstå hur det är att leva med kognitiv svikt, samtidigt som det också är en patientgrupp som har svårt att uttrycka sina behov. 

Denna avsaknad av upplevelsestöd inom kognitiv svikt vill vi nu åtgärda med hjälp av digital skalbar teknik och genom denna innovationsutmaning ”Upplev min verklighet”.  

Vår filosofi

För att lösningen på utmaningen ”Upplev min verklighet” ska bli framgångsrik är vår filosofi att lösningen behöver… 

 • utgå från ett reellt upplevt behov från offentlig sektor 
 • utvecklas tillsammans av företag och offentlig sektor  
 • tas fram genom ett agilt arbetssätt, vilket ger förutsättningar för en bättre lösning på kortare tid 
 • inledas med en integrerad behovsanalys, med initialt flera företag 
 • samfinansieras av företag och offentlig sektor, där behovsägaren (dvs offentlig sektor) inte bär hela kostnaden för utveckling, vidareutveckling och drift av en skalbar tjänst, utan enbart sin del. 

Vi tror att dessa utgångspunkter skapar goda förutsättningar för skalning av lösningen och på sikt en lönsam och kommersiellt hållbar produkt, där IP-rättigheterna till 100 procent landar hos företaget. 

Lyssna på hur verkligheten kan upplevas för en person med demens

Vad?

Karlstad kommun upphandlar ett utvecklingsarbete där målet är att genom en interaktiv och iterativ process, initialt med flera företag, ta fram en digital tjänst som får omsorgspersonal att uppleva hur det känns att leva med kognitiv svikt. Intentionen är att utveckla en skalbar digital tjänst, där all IP hamnar hos företaget, så att företaget därefter kan skala upp lösningen.  

 

Karlstad kommun är öppen för att tilldela flera företag initiala utvecklingskontrakt, för att kunna påbörja parallella utvecklingsprocesser och därigenom också få en ökad förståelse för verksamhetens behov, där urval av lösningar kommer ske under utvecklingsperioden. 

 

De företag som tilldelas utvecklingskontrakt får under kontraktsperioden också möjlighet att ta del av utbudet i DigitalWell Innovationssupport och DigitalWell Ventures, för att stärka tjänstens, och bolagets, skalningspotential.  

HUR?

Hur 

För att delta i upphandlingen av utvecklingsarbetet med Karlstad kommun behöver ni som företag spela in en film där ni besvarar ett antal frågor.  

 

Filmen behöver inte vara av professionell kvalitet – en mobilfilm går alldeles utmärkt.  

 
Kring lösningen  

 1. På en konceptuell nivå – hur skulle ni kunna lösa eller bidra till en lösning/-ar av utmaningen? Rita och förklara.  
 1. Har ni kunskap om lösning/-ar som helt eller delvis löser utmaningen?  
  Om inte heltäckande – beskriv hur ni kommer arbeta med att lösa problemet.  
 1. Hur bedömer ni svårighetsgraden i att ta fram en lösning/-ar och vilka tror ni är dom största svårigheterna?  
 1. Visa genom en idéskiss hur ni tänker att er lösning/-ar fungerar för att lösa behoven och de uppsatta kraven 

 

Kring bolaget 

 1. Beskriv ert företag och vad som karaktäriserar er kultur och era värderingar. Vilka erfarenheter har ni som är relevanta för den här utmaningen? 
 1. Vilket värde ser ni som bolag av att vara med i en upphandlingsprocess för att lösa den här utmaningen?  
 1. Har ni någon erfarenhet att tillämpa ett agilt arbetssätt i samskapande med externa partners sedan tidigare? Beskriv gärna.  
 1. Vad skulle ni behöva från Karlstad kommun för att kunna arbeta genom agil tillämpning? 
 1. Skulle ni ha kapacitet för, och intresse av, att skala upp lösningen regionalt eller nationellt, om ni skulle få en första affär med Karlstads kommun som ett resultat av det här projektet? Om så, vilket stöd skulle ni behöva i samband med en uppskalning av er lösning?  

 

Filmen ska skickas in till XXXX senast den YYYY 

 
Ni kommer att ges återkoppling bla bla bla 

 

Tack för att ni hjälper oss att skapa en XX YYY 

Lycka till! 

 

Samtliga frågor hänvisas till e-Avrop.

 

Övrig information

En upphandling kan föregås av en så kallad Request For Information, RFI. En RFI är ett sätt för Karlstads kommun att samla information om möjliga lösningar, leveransförutsättningar och kravställningsmodeller inom ett eller flera områden inför ett eventuellt framtagande av upphandlingsdokument. För bolagen är det alltså ett sätt att att vara proaktiv och att få möjlighet att påverka upphandlingar i god tid innan upphandlingsdokumenten färdigställs

Syftet med denna RFI är att få fram underlag för ställningstagande om en upphandling ska genomföras och hur den i så fall ska kunna genomföras. 

Om ni anser att någon del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds ni att ange detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som ni riskerar att åsamkas om uppgifterna röjs. Om uppgifterna begärs ut kommer Karlstads kommun att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni anfört angående sekretess. Karlstads kommun vill dock i detta sammanhang uppmärksamma er på att utrymmet enligt offentlighets- och sekretesslagen för att sekretessbelägga uppgifter som lämnats med anledning av en RFI är begränsat.

DigitalWell Arena kommer lämna ersättning om 5 000 kr plus mervärdesskatt till de bolag som lämnar seriösa svar på denna förfrågan. Det är DigitalWell Arena i samråd med Karlstad kommun som själva efter eget gottfinnande avgör om ett svar är tillräckligt väl genomarbetat för att erhålla ersättningen.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.