Test inom arenan

  DigitalWell Arena ska stimulera innovation inom hälsa och välfärd och skapa förutsättningar för utveckling av framtidens digitala hälsotjänster. Kunskap kring test och genomförande av testaktiviteter är en avgörande kvalitetsfaktor för att kunna arbeta med innovation och transformation, för utveckling av digitala hälsotjänster och för att offentlig sektor ska vara innovationsdrivare.

  Tillsammans med experter inom test tillhandahåller DigitalWell Arena trygga och säkra tester för både dig som företag och offentlig sektor.

  Test för innovativa företag

  Innovativa företag är beroende av test i tidiga skeden för att förstå vad som krävs när nya tjänster ska utvecklas. I prototyp och MVP (Minimum Viable Product) faser krävs test för att verifiera såväl tekniska som användarrelaterade behov och utmaningar. När tjänsten blir mer färdig behövs test i verkliga miljöer för att verifiera för investerare, användare och beställare mm att tjänsten fungerar tillfredställande eller om något måste utvecklas vidare. Tillgängligheten till verkliga miljöer för test är därför viktig och avgörande.  

  Test i offentlig sektor

  Offentlig sektor behöver hitta nya arbetssätt, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, samt använda individens egenförmåga betydligt mer för att klara framtidens stora hälsoutmaningar. För att kunna göra det krävs samverkan med andra aktörer såsom företag, akademi och civilsamhälle. Offentlig sektor är en drivande aktör i hälsosamhället och kan genom att tillgängliggöra verkliga miljöer för test bidra till att fler innovationer kan bli verklighet och att framtidens hälsotjänster utvecklas. För att göra det behöver ledning och verksamhet känna stor trygghet i att tester genomförs på ett säkert sätt och att de tjänster som testas uppfyller lagar och regler. Tester med flera olika aktörer kan bli komplexa och kräva stor kunskap att genomföra., vilket ställer krav på resurser som offentliga organisationer många gånger inte har eller kan frigöra.  

  Erbjudande inom DigitalWell Arena

  DigitalWell Arena bidrar med både kompetens, ramverk och tjänster som stöttar både företag och offentlig sektor att genomföra trygga och säkra tester. 

  Exempel på testtjänster

  Genomlysning och analys av produkt eller tjänst utifrån användbarhet, interoperabilitet, lagar och förordningar samt informationssäkerhet. För vem: företag som har en betaversion eller senare, eller offentlig sektor som vill ha mer information om en tjänst inför, eller under test. Genomlysningen är på 30 timmar.

  Behovet av att genomföra trygga och säkra tester för offentlig sektor och företag tillsammans är stort då efterfrågan på nya tjänster förväntas öka i takt med att utmaningarna blir större. Genom att genomföra dessa tester i verklig miljö skapas direkt nytta och synergieffekter för både organisation, användare och utvecklingen av den digitala tjänsten. Det genererar också ny kunskap och kunskapsspridning.

  Metodstöd test i verklig miljö

  Tillsammans med Karlstad universitet och Telia har DigitalWell Arena utvecklat en testmiljö där företag, offentlig sektor och akademi kan testa nya innovativa tjänster med 5G.
  Läs mer om 5G testmiljö här

  Analys av nytta och effekt under, eller efter pågående test genomförs med hjälp av modeller för nyttokalkylering. Med stöd av spetsforskningen på Karlstads universitet kan också mer omfattande studier genomföras för att belysa olika aspekter gällande nytta och effekt avseende testad tjänst. För företag och offentlig sektor som vill kunna visa på effekter av testad tjänst. 

  Ett tidigt skede kan innebära allt från en idé, ett behov eller en prototyp som behöver testas innan något kan tas vidare med utveckling. Omfattningen varierar och kan handla om allt från information om test till stöd för att identifiera behov av test. Vilka resurser som behövs och omfattningen avgörs i en diskussion med innovatören/entreprenören. Exempelvis omfattar analys av testbehov ca 4-8 timmar. 

  Fokus under utveckling ligger främst kring programvarutestning med fokus på den testade tjänstens genomförande. Test kan omfatta systemtester, användartester, test av tillgänglighet, säkerhet och prestanda. Vi har ett nätverk av testexperter för genomförandet av denna typ av tester. Vilka resurser som behövs och omfattningen avgörs i en diskussion med innovatören/entreprenören. 

  Kontakt

  Elin Fouganthine

  Innovation Manager
  elin.fouganthine@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.