SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Prototypfas

Den andra fasen i den upphandlade innovationsprocessen

Prototypfasen

Leverantörer som kvalificerar sig till prototypfasen förväntas under något längre tidsperiod ta fram en förlaga av en produkt/tjänst eller en så kallad MVP, som står för Minimum Viable Produkt. Prototyp är en enkel form av lösningen med de viktigaste funktionerna och som ger en känsla för hur slutprodukten kommer att fungera.

Exempel från ”Upplev min verklighet”

I caset ”Upplev min verklighet” var prototypfasen 8 veckor lång. Tre leverantörer deltog i prototypfasen och ersattes med 50 000 kr var.

Leverantörerna ansvarade själva för planeringen och genomförandet av prototypfasen. Vilket innebar att de kunde följa sina egna utvecklingsprocesser. I praktiken kunde de planera in exempelvis workshops med behovsägarna och utvecklingssprintar som passade deras lösnings utvecklingsprocess.

I processen ingick även coachning med affärsutvecklare från DigitalWell GovTech Incubator varannan vecka och företagen hade möjlighet att få ytterligare affärsutvecklingsstöd om de önskade.

Leverabler efter MVP-fasen:
  • En MVP innehållande 2 scenarier
  • Material som visade att de uppnått angivna mognadsnivåer enligt KTH Innovation Readiness Levels
En utvärderingsmodell baserad på ”omvänd” bedömning

Istället för att välja ut den bästa så använde man en utvärderingsmodell som innebar att man valde bort dem som inte hade förutsättningarna för att ta lösningen vidare till marknaden. Man kan tala en ”omvänd” bedömning.

Som exempelvis vid bedömning av pris var inte målet att välja den billigaste lösningen, istället valdes en lösning bort om den inte anses ha potential att vara kostnadseffektiv över tid.

En 0-2-skala användes; i vilken 0 = underkänt, 1 = förknippat med viss risk, 2 = godkänt.

Utvärderingskriterier för lösningen i prototypfasen:

Genomförbarhet – Lösningen ska vara möjlig att driftsätta inom givna tidsramar.

Integrerbarhet – Fungerar väl i existerande eller önskade arbetssätt och är lätt att integrera i både teknisk och verksamhetsmässig arkitektur. Flera personer kan dela samma upplevelse vid samma tidpunkt. Enkel att använda och administrera.

Kostnad – Bedömning av kostnadseffektivitet över tid både för en första kund och på marknaden. Kostnader för att administrera, förvalta och använda i verksamheten. Även kostnader för ev. hårdvara, nytt innehåll etc.

Innehåll/Scenarier – Koncept, och förmåga att producera nya scenarier över tid.

Utvecklingsbarhet – Vidareutveckling (VU). Teknisk, organisatorisk och kompetensmässig förmåga att utveckla lösningen med nya funktioner/värden över tid.

Förvaltningsbarhet – Vidmakthållande (VM). Lösningens förvaltningsbarhet inklusive leverantörens förmåga att äga, förvalta och drifta tjänsten/lösningen.

Engagerande – Potential att engagera målgruppen känslomässigt. Bidra till bättre förståelse för de berördas situation. ”Gåshudsfaktorn”.

Skalningspotential/Unikitet – Bedömning av efterfrågan och betalningsvilja på marknaden kopplat till lösningen, samt lösningens unikitet (Market penetration potential). Lösningens potential att skala på marknaden.

Utvärdering av leverantören:

Leverantörens mognadsnivå utvärderades åter enligt KTH Innovation Readiness Levels. Tröskelvärden sattes upp för skalorna Customer, Team, Business, Sustainability samt Funding. 

DigitalWell GovTech Incubator bistod med affärsutvecklingsstöd för att stödja leverantörerna i att uppnå nödvändiga mognadsnivåer.

Se mer information om respektive mognadsnivå på: https://kthinnovationreadinesslevel.com/

 

Beskrivning av de leverabler som kopplades till tröskelvärdena för respektive mognadsnivå:

Customer Readiness Level 5 – Kontakt med kunder och referat från customer discovery-samtal. Minst två andra kunder än Karlstad vara minst en ”egen” identifierad kund. Beskriv vilka som är target customers/segments för lösningen.

Team Readiness Level 6 – (Utvärderades i konceptfasen, därav ingen ytterligare bedömning under MVP-fasen)

Business Readiness Level 4 – Lean Canvas kompletteras med siffror, prediktion baserat på antagande om marknadsandel.

Sustainability Readiness Level 5 – Validera antaganden om positiv respektive negativ impact av lösningen och affären tillsammans med kunder (se CRL5).

Funding Readiness Level 4 – Skriftlig presentation, tex PPT, web, etc, av affärsupplägg. Enkelt, kopplat till hållbarhetsaspekter (SRL) som också går att använda i kommunikation. Enkel finansieringsplan (12-18 mån). Kopplar mot BRL enligt ovan.

Övriga utvärderingskriterier för leverantören
  • Samarbetsförmåga
  • Professionalism
  • Initiativkraft
  • Skalningspotential (företaget)

 

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.