unika styrkeområden i värmland

  Utifrån styrkor inom tjänsteinnovation och digitalisering har Värmland under lång tid byggt upp unika styrkeområden för att ta en ledande roll i att forma framtidens digitala hälsotjänster. 

  ICT är en av regionens dominerande branscher

  Näringslivet i regionen har byggt upp en särskild kompetens kring test och teststrategier utifrån en tradition av IT-företagande, som sträcker sig tillbaka till Värmlandsdatas framgångar. Värmlandsdata startades i slutet av 60-talet och omsatte omkring 400 mkr med 650 anställda. Kunskapen hos de anställda har skapat avknoppningar som lagt grunden till de Karlstadsbaserade företagens stora framgångar. Här fanns också en stor produktutvecklingsenhet inom Ericsson med 1100 anställda, som avyttrades och flyttades 2002. Spetskompetensen från dessa framgångsrika verksamheter finns till stora delar kvar i Värmland och har lagt grund till de regionala företagens framgångar. Redan år 2000 bildades ICT-klustret Compare, av företag inom IT, digital marknadsföring och management. De ca 100 klusterföretagen har nu gemensamt omkring 3 000 anställda. ICT-sektorn är idag en av regionens dominerande branscher, med kraftig tillväxt och låg personalomsättning.

  Nordic MedTest – ett oberoende testcenter för vård-it

  Med grund i den kompetens inom produktutveckling och tester, som beskriv ovan, kom idén till ett centrum för regionens IT-näring. 2007 startade Compare Testlab – en IT-park och ett oberoende testcenter för nationell dragningskraft. Landstinget i Värmland (LiV) och Compare inledde ett samarbete kring utveckling av testtjänster för IT-system i hälso- och sjukvården, med syfte att öka patientsäkerheten och effektivisera landstingets verksamheter. Ur testlabbet växte 2012 det nationella kompetenscentret Nordic Medtest (NMT) fram. I nära samverkan mellan Compare, Region Värmland, RISE Service Labs och Karlstads universitet (Kau) etablerades NMT med det nationella uppdraget att testa framtidens IT-tjänster inom regioner och kommuner. Involveringen från näringslivet var stor och NMT tecknade ramavtal med ett stort antal företag för konsultstöd inom test av vård-it.
  NMT utför testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-infrastruktur inom vård och omsorg och tillhandahåller testrelaterade tjänster i alla faser under IT-tjänsters och IT-produkters livscykler. NMT är en aktör inom Nordic Proof – en nordisk samverkan med avseende på testbäddar/testmiljöer. NMT fokuserar på fyra områden; interoperabilitet, användbarhet, informationssäkerhet och lagar & förordningar. Numera är NMT ett dotterbolag till Inera AB och via sin bolagskonstruktion offentligt ägt av SKL Företag AB samt alla landsting och kommuner och har därigenom ett nationellt kvalitetssäkringsuppdrag.

  Spetsforskning vid Karlstads universitet

  Vid Karlstads universitet (Kau) finns två internationellt framstående forskargrupper med särskilt hög relevans. Den ena är Centrum för tjänsteforskning (CTF), som bildades 1986 och som idag bedriver spetsforskning av ca 70 forskare. CTF:s tyngdpunkt ligger på värdeskapande processer för användare, upplevelser av organisationers erbjudanden, innovation och adoption av nya erbjudanden, management (hur organisationen hanterar sina erbjudanden och styr dessa) och service (eko-) system. Vid CTF pågår ett antal forskningsprojekt som behandlar transformativa tjänster, vilket innebär ett fokus på just tjänster som leder till nya värdeskapande upplevelser för individer och organisationer. Den andra forskargruppen är Datavetenskap (DV), med fokus på datakommunikation, distribuerade system, datasäkerhet, personlig integritet samt programvaruutveckling. Kau har också forskning inom omvårdnad, inriktad mot upplevelser och interventioner som syftar till att öka vårdkvalitet, patientmedverkan, patienttillfredsställelse och patientsäkerhet.

  Tjänstetestbädden Experio Lab

  I nära samarbete med CTF har RISE Service Labs etablerat sig i Karlstad med fokus på byggande av tjänsteinnovationsinfrastrukturer. RISE Service Labs och Region Värmland har sedan 2012 byggt upp en omfattande verksamhet och projektportfölj kring tjänsteinnovation inom vård och hälsa, som utgör erfarenheter och kunskap kring hur FoU inom vård och hälsa fungerar. I samarbete etablerade Region Värmland, CTF och RISE Service Labs tjänstetestbädden och policylabbet Experio Lab, som nu är en del av landstinget. Experio Lab genomför projekt och experimenterar fram nya sätt att utforma vårdens tjänster tillsammans med personal, patienter och anhöriga, 2014 inleddes ett samarbete mellan NMT och Experio Lab för test av en ny öppen kommunikationskanal mellan patienter och vårdgivare.

  Samverkan med Region Värmland inom ”smart specielisering”

  Karlstads universitet har i nära samverkan med Region Värmland och Compare gjort medvetna satsningar under lång tid på forskning som möjliggör digitalisering av hälsotjänster. Under 2015/16 bedrev Compare förprojektet Nordic Digital Health Center (NDHC) – ”en testbädd i verkligheten”, i samverkan mellan Region Värmland, Karlstads kommun och Kau. Sammanlagt genomfördes elva case i avsikt att verifiera problemställningar samt testa och utforma metodik inför ett större utvecklingsprojekt. NDHC blev en viktig kunskapskälla till företagens behov och upplevda problem. Det ligger till grund för DigitalWell där 45 mkr nu investeras i en satsning som också ska lägga grunden till ett framtida kunskapscenter.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.