SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  AGENDA 2030

  DigitalWell Arena bidrar aktivt till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Här kan du läsa om hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

  agenda2030_digitalwellarena

  3. Hälsa och välbefinnande

  Med datadriven innovation kan tekniken individanpassat. 
  Hälsosamma liv för alla.

  En allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk säkerställer hälsosamma liv och främjar välbefinnande för alla i alla åldrar. För att möta behoven finns ett allt större behov av att kunna leverera hög tillgänglighet samtidigt med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi bidrar genom att skapa nya tjänster som ökar tillgängligheten och där tekniken kan bidra till att möta individuella förutsättningar.

  5. Jämställdhet

  Digital teknologi kan underlätta för den enskilda att förebygga ohälsa.
  Teknik främjar kvinnors egenmakt.

  Ökad användning av gynnsam teknik, i synnerhet ICT, kan främja kvinnors egenmakt. Vi bidrar med att skapa nya digitala lösningar för välfärden. Genom en jämställd användarinvolvering säkerställer vi att nya tjänster möter behov hos både män och kvinnor. Genom värdeskapande lösningar förväntas vi bidra till större intresse hos kvinnor att utveckla digitala tjänster och ökad jämställdhet i ICT-branschen.

  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Teknik i välfärden öppnar marknad och förnyar i bransch med hög arbetsintensitet.
  Ekonomisk produktivitet.

  Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap utgör en grundpelare för tillväxt som hela samhället deltar i. Högre ekonomisk produktivitet uppnås genom teknisk uppgradering och innovation i sektorer med högt hög arbetsintensitet. Vi bidrar till att näringslivet, den personalintensiva offentliga sektorn, och akademin samverkar i utvecklingen av nya digitala välfärdstjänster.

  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Testmiljöer som grund för komplex samverkan. Integrera detta i verksamheterna.
  Infrastruktur att sprida för lika förhållanden.

  Utbyggnad av tillförlitlig, hållbar infrastruktur av hög kvalitet stödjer ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. Offentlig sektor ser möjligheter att öka tillgängligheten med hjälp av ökad digitalisering – och samtidigt leverera hög kvalitet kostnadseffektivt. Vi bidrar genom att utveckla processerna och skapa innovationsinfrastrukturen för framtidens digitala välfärdstjänster.
   

  10. Minskad ojämlikhet

  Individen i fokus.
  Motverka ökande hälsoskillnader.

  Med rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa och livskvalitet, även för människor med begränsade resurser motverkas de ökande hälsoskillnaderna. Vi bidrar genom att öka tillgängligheten i välfärden med nya digitala lösningar som sätter individens behov i fokus och ökar förmågan att göra mer saker själv, oberoende av tid och plats.processerna och skapa innovationsinfrastrukturen för framtidens digitala välfärdstjänster. 

  16. Fredliga och inkluderande samhällen

  Tjänstedesign.
  Inkluderande utveckling där invånarna är medskapare.
  Inkluderande utveckling där invånarna är medskapare.

  Vi bidrar till att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagarbaserat och representativt beslutsfattande. Genom en öppen innovationsmiljö och användarinvolvering i hela utvecklingsprocessen formas nya tjänster i välfärden som inkluderar och skapar värde för alla.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.