SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Arenaprojektet bas för forskningen vid karlstads universitet

  Karlstads universitet är en av DigitalWell Arenas viktigaste samarbetspartners. Här finns också ”Arenaprojektet”, som erbjuder en bas där sex olika forskargrupper samverkar kring digital hälsoinnovation.

  Tillsammans med Vinnova satsar Karlstads universitet 16 miljoner mellan 2022 och 2026 på det så kallade ”Arenaprojektet”. Forskningsinfrastrukturen ska bland annat möjliggöra etablering av nya forskningsprojekt och ett tvärvetenskapligt samarbete.

  – Till skillnad mot ett vanligt forskningsprojekt, där en specifik fråga står i fokus, är syftet här att skapa förutsättningar för att bedriva mer forskning, skapa samverkansytor, söka och sätta upp nya forskningsprojekt, säger Erik Wästlund, koordinator för DigitalWell Arenas forskargrupp. 

  Sex forskargrupper deltar

  Det innebär att forskarna på Karlstads universitet får mer tid för att samverka och hitta gemensamma forskningsidéer – men också utökade möjligheter till samverkan med andra aktörer i samhället.

  Sammanlagt rymmer ”Arenaprojektet” ett 20 tal forskare från sex olika forskargrupper vid Karlstads universitet. Dessutom ingår Grants and Innovation Office (GIO), som har en viktig roll i att fungera som ett stöd i frågor om forsknings- och innovationssamarbeten mellan universitetet och företag, organisationer och myndigheter.

  Stefan Alfredsson (Datavetskap) och Erik Wästlund (Centrum för tjänsteforskning) representerar två av de sex forskargrupper vid Karlstads universitet som är knutna till Arenaprojektet.

  De sex forskargrupperna vid Karlstads universitet

  Datavetenskap

  En internationellt ledande forskningsgrupp med cirka 60 forskare med ett stort antal europeiska projekt (Horizon 2020) inom sina prioriterade hu­vudområden; datasäkerhet, datakommunikation och programutveckling. 

  Läs en intervju med Stefan Alfredsson, lektor i Datavetenskap, som berättar mer om forskargruppens roll i DigitalWell Arenas ekosystem

  Centrum för tjänsteforskning (CTF)

  Består av ca 70 forskare som bedriver internationell spetsforskning. Tyngdpunkten för CTF ligger på värdeskapande processer för användare, upplevelser av organisationers erbjudanden, innovation och adoption av nya erbjudanden, management och serviceekosystem. 

  Läs en intervju med Erik Wästlund, docent i psykologi, som berättar mer om forskargruppens roll i DigitalWell Arenas ekosystem

  Omvårdnad 

  Forskning inom Omvårdnad har fokus på modeller och innovationer för sä­ker vård och inriktas såväl mot enskildas som närståendes upplevelser och erfaren­heter. 

  Läs en intervju med Anna Nordin, doktor i patientsäkerhet, som berättar mer om forskargruppens roll i DigitalWell Arenas ekosystem

  Centrum för genusforskning (CGF)

  CGF har fokus på genus, hälsa och teknologi och är en del av det internation­ella forskningskollegiet GEXcel som är ett världsledande forskningscentra inom ge­nusforskningen och speciellt med fokus på genus- och jämställdhetsintegrering.

  Läs en intervju med forskaren Tara Mehrabi, som berättar mer om forskargruppens roll i DigitalWell Arenas ekosystem

  FoU Välfärd Värmland

  FoU Välfärd Värmlands uppdrag är att stödja socialtjänstens kunskapsbaserade arbete. Verksamheten riktar sig till socialtjänstens samtliga arbetsområden – äldreomsorgen, LSS samt Individ- och familjeomsorgen. 

  Läs en intervju med Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete, som berättar mer om forskargruppens roll i DigitalWell Arenas ekosystem

  Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU)

  CBU är en flervetenskaplig forskningsmiljö, med kompetenser från psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, omvårdnad och pedagogik. Forskningen avser barn och unga från födseln till 20-årsåldern.

  Kontakt

  Erik Wästlund

  Koordinator, Arenaprojektet
  erik.wastlund@kau.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.