dot-1
dot-1
dot-1
dot-1

DigitalWell

Demand
Accelerator

Den offentliga affären
kan driva
innovation utveckling

Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg

Innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan

Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg, genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar.

Offentlig upphandling omsätter årligen över 800 miljarder kronor bara i Sverige. Om bara en procent skulle kunna användas för att driva innovation och utveckling så skulle det motsvara mer än dubbelt så mycket som hela Vinnovas nuvarande budget.

Data om innovation och upphandling

Arbetar för att upphandla innovativa lösningar

Kommuner

11%

Regioner

13%

Statliga myndigheter

18%

Innovations budget i myndigheterna och statliga offentligt upphandling

Sex principer för Demand Acceleration

1.

Upphandling kan driva utveckling och innovation

Upphandling i offentlig sektor kräver utvärdering, medan innovation innebär en osäker process utan fördefinierade specifikationer.

Det går det att kombinera upphandling och innovation genom att använda de grundläggande principerna för offentlig upphandling som riktlinjer för samarbete mellan den offentliga kunden och leverantörer.

2.

Innovation kräver utrymme för experimenterande och lärande

Innovation handlar om att skapa värde genom nya eller bättre lösningar via en utforskande, experimentell och iterativ process, som kräver utrymme, resurser och förankring i organisationen.

Framgångsrik innovation kräver förmågan att omfamna misslyckanden, lära sig stegvis och ta begränsade risker i början för att minimera osäkerhet och öka chanserna till framgångsrik upphandling av innovationer.

3.

Framgång kan inte analyseras fram, den framträder efterhand

Innovation är en process där användare och lösningstillhandahållare samarbetar, och flera alternativa leverantörer bör bjudas in istället för att välja en enda leverantör.

De som inte kan möta kundernas behov eller skala upp lösningen på marknaden bör gradvis avvisas, och innovationen bör tillåta samskapande i flera faser med minskad risk och osäkerhet.

4.

Interaktion triggar insikter

Skisser, presentationer, demonstratorer och prototyper används för att förtydliga behov, krav och lösningar och skapa interaktion och dialog för att öka förståelsen under processen.

I en samskapande process bör potentiella lösningar och leverantörer inkluderas tidigt, och behovsanalysen betraktas som en startpunkt i innovationsprocessen snarare än en slutpunkt.

5.

Skalbara lösningar ökar det gemensamma värdet

Skalbarhet är viktigt i alla steg av processen, från marknadsanalys av behovet till utvärdering av lösningens affärspotential och leverantörers spridningsförmåga.

6.

Immateriella tillgångar tillhör leverantören

Leverantörerna bör äga de immateriella tillgångarna som utvecklas under processen, vilket kan kombineras med principen om samskapande.

Cases

Senaste nytt från DigitalWell Demand Accelerator

Kontakta oss

Lina Svensberg

Process Manager
+46 (0)76 137 97 68
lina.svensberg@compare.se

Elin Fouganthine

Process Manager
+46 (0)73 328 17 36
elin.fouganthine@compare.se

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

16%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

Vinnovas budget (approx 4Mkr)

16%

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

16%

Sverige (BNP ca 800 Mkr)

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)

14%

EU (BNP ca 20.000 Mkr)
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.