SEARCH
Stäng den här sökrutan.

här är de Nominerade till digitalWell awards 2024

Utifrån de nomineringar som kommit in till DigitalWell Award 2024 har nu tre kandidater i utsetts i fyra olika kategorier. Vinnarna koras genom totalpoäng från DigitalWell Arenas styrgrupp  och den allmänna omröstningen.

Innovationsförmåga genom samverkan

Åsa Wahlén
Region Värmland

Åsa Wahlén står för ett ledarskap som driver förändring genom samarbete och kreativitet. Med över 20 års erfarenhet inom offentlig verksamhet, förstår hon de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Hon strävar ständigt efter att tänka nytt och testa innovativa lösningar för att förbättra vårdkvaliteten. Genom att främja en kultur av samarbete och lärande arbetar Åsa Wahlén för att introducera nya digitala verktyg som kan underlätta patienternas behandling och förståelse. Hennes engagemang för att främja innovation och samarbete inom vården gör henne värdig en nominering för detta pris.

Camilla Alfredsson
Helsingborgs stad

Den offentliga affären har potential att bana vägen för innovation – men det kräver mod. Helsingborg är en av de kommuner som går i bräschen för att hitta nya metoder för att lösa svåra samhällsutmaningar. Camilla Alfredsson bidrar i sin roll med både kompetens och trygghet för att en hel organisation ska våga utforska nya vägar för det offentliga att driva innovation och omställning. Det har lett till flera banbrytande initiativ, där Helsingborg öppnar möjligheter för samarbete med innovativa bolag, exempelvis kopplat till hur staden kan minska sin klimatpåverkan.

Andreas Hager och SABH
Karolinska Universitetssjukhuset

Med nyfikenhet och framåtanda utforskar Andreas och SABH, sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet, nya arbetssätt och metoder för att använda upphandlingens principer och metoder inom innovation. Genom ett nytt program öppnar Karolinska Universitetssjukhuset upp för samarbete med innovativa företag, för att nå insikter som kan ge visioner för framtidens sjukvård. Det skapar möjligheter för en effektivare vård som också kan höja kvaliteten för den enskilde patienten.

Individens delaktighet

Essi Sairainen
Karlstads universitet

Forskning spelar en central roll för att skapa både trovärdighet och nya användningsområden för digital teknik. Essi Sairainen är en framstående forskare inom kontextuell beteendevetenskap vid Karlstads universitet. Hon utvecklar webb- och mobilbaserade interventioner för att stötta föräldrar till barn med kroniska tillstånd, med fokus på att främja välbefinnande. Dessutom leder Essi en studie för att undersöka om virtuell verklighet (VR) kan förbättra människors självuppfattning. Resultaten visar en positiv inverkan på deltagarnas självuppfattning efter VR-interventionen, vilket antyder dess potential som ett värdefullt verktyg.

Maria Lindqvist
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Som en del av sin patientresa grundade eldsjälen Maria Lindqvist 2019 Hälso- och sjukvårdsnätverket. Grunden var att hon upplevde att vård, hjälpmedel och andra insatser inte alltid utgår från patienternas behov. I dag samlar nätverket 110 patientföreningar i hela Sverige och utgör en viktig mötesplats för hälso- och sjukvården och dess aktörer, såväl profession, som tjänstemän och politiker. Hälso- och sjukvårdsnätverket driver dessutom Sveriges största patientbehovsdatabas – vilket är en oerhört viktig resurs för att utveckla framtidens vård.

Ann-Louise Persson och Jerry Gull
Säffle kommun

Ann-Louise Persson, undersköterska med utbildning inom digital spetskompetens, och Jerry Gull, verksamhetsutvecklare, är två inspirerande nyckelpersoner inom vård- och omsorgsförvaltningen i Säffle kommun. Med hjärta och stark drivkraft har de lett tester av ett nytt virtuellt, upplevelsebaserat verktyg öka vårdpersonalens kunskap i att möta brukare med kognitiv svikt.

Data & digital teknik

Sussanna Heli
ELSA birth app

Genom en digital lösning, som både fungerar som en värkmätare och värkhanterare, erbjuds blivande föräldrar stöd under den stressfyllda latensfasen. Susanna Heli nomineras för sitt innovativa arbete med att digitalisera den framgångsrika och etablerade metoden "Föda utan rädsla" genom appen ELSA birth app. Tjänsten är utvecklad i samarbete med forskaren Karin Ängeby och ett tvärvetenskapligt forskarteam, och fyller ett viktigt behov genom att förbättra förlossningsupplevelsen. Samverkan mellan privat och offentlig sektor stärker dessutom produktens validering, vilket gör ELSA birth app till ett framstående exempel på hur digital teknik kan användas för att förbättra hälsa och välfärd

Kristin Norrgård och Anders Åmberg
Arvika Kommun

Det började som ett pilotprojekt på ett av Arvika kommuns äldreboenden. Resultatet blev så lyckat att det nya, digitala sensorsystemet nu har införts på samtliga äldreboenden och inom ytterligare några verksamheter. Fallolyckorna har efter att sensorsystemet införts minskat med över 40 procent. Den sammanhållande kraften bakom satsningen är projektledaren Kristin Norrgård och IT-strategen Anders Åmberg – som skapat en tryggare tillvaro för brukare och en mer hållbar arbetsmiljö för kommunens personal.

Birgitta Persdotter
Karlstads universitet

En ny digital process som stöttar i insamling, hantering och analysering av data för att ge förutsättningar för en ökad jämlikhet inom socialtjänsten. Birgitta Persdotter, docent i socialt arbete vid Karlstads universitet, har både varit med om att skapa processen och tillsammans med SKR ta den ut i verkligheten, där närmare 120 svenska kommuner och stadsdelar deltar i satsningen. Processen benämns VAVES® (Vetenskaplig analys för verksamhetsutveckling). Syftet är att möjliggöra insamling och analys av större datamängder för nationell uppföljning av socialtjänstens omställning (NUSO) utifrån ny Socialtjänstlag och bidra till analysstöd på lokal nivå och jämförelser mellan kommuner - en kombination av individbaserad systematisk uppföljning och forskning.

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Ann-Sophie Gustafsson
Karlstads kommun

För att nya innovationer ska nå offentlig sektor behövs samarbetsytor med innovativa bolag. Både för att validera behoven och för att öka kunskapen om de högt ställda krav den offentliga affären medför. Ann-Sophie Gustafsson har under lång tid erbjudit en sådan kontaktyta i Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning. Det gett kommunen en stark ställning som pådrivare för utveckling av nya tjänster som möter medborgarnas behov – och resulterat i att flera nya hälsoapplikationer fått fotfäste på marknaden.

Daniel Straume och Nina Norberg
Loopeli

Genom en till synes enkel lösning har Loopeli skapat en användarvänlig tjänst för att äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna kommunicera med sina anhöriga. Utan risk för vare sig bedrägerier eller tekniskstrul öppnar tjänsten nya möjligheter för säker videokommunikation, som bidrar till en ökad livskvalitet. Tjänsten adresserar en stor utmaning, då vårdens resurser har svårt att räcka till en växande grupp äldre som riskerar att drabbas av ofrivillig ensamhet. Genom ett effektivt förpackat erbjudande har Loopeli redan upphandlats av ett tiotal kommuner och skapat intresse på en internationell marknad.

Martin Bergstrand
ALMI

Som innovationsrådgivare hos ALMI, och representant i DigitalWells Innovationsråd, har Martin visat en unik förmåga att både identifiera, utforska och utveckla varje innovativ idé med precision och passion. Han ser möjligheter där andra ser hinder och har blivit en ovärderlig kraft för entreprenörer i tidiga utvecklingsfaser, särskilt de som är verksamma inom det komplexa området för hälsoteknik. Det har lett till att värmländska innovatörer och startups fått unika förutsättningar att navigera den svåra vägen från idé till validering. Genom att ständigt erbjuda ovärderlig input och stödja entreprenörer i att ta nästa steg, har Martin Bergstrand bidragit till att stärka ekosystemet för hälsoteknikinnovationer.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.