Smart and Safe

DigitalWell Arena är samordnare för projektet Smart and Safe, där Karlstads kommun, Polismyndigheten, Karlstad Universitet samt Karlstads el- och stadsnät samverkar för att skapa miljöer som upplevs tryggare med hjälp av Internet of Things-lösningar.

Smart and Safe har som övergripande mål att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Detta ska göras genom användning av Internet of Things (IoT)-lösningar med syfte att nyttogöra och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer.

Projektet syftar till att samla aktörer som vanligtvis inte samverkar för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan.

Två tillvägagångssätt

Smart and Safe syftar till att jämföra olika tillvägagångssätt: En process för behovsdrivet tillvägagångssätt där behovet står i centrum och man genom metoder för innovationsupphandling (Efterfrågeacceleration) effektivare kan gå från behov till implementerad lösning.

En process för teknikdrivet tillvägagångssätt där konkreta tekniska lösningar kommer tas fram tillsammans med behovsägare och möjliggörare i tvärfunktionella team.

Tillvägagångssätten kommer analyseras huruvida själva processen har en inverkan på resultatet eller tillför andra positiva aspekter via genomförandet.

Mål

Projektet har identifierat tre delmål;

  • Genom smartare metoder effektivare gå från behov till upphandling av färdig lösning.
  • Att med hjälp av data skapa nya beteenden (t.ex. genom nudging).
  • Sätta grunderna till samverkan mellan organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och datadelning.

Projektresultat

Smart and Safes förväntade resultat är;

  • Trygghetsmätningar
  • Färdigställt lösning på definierat behov
  • Riktlinjer hur man kan skapa nya beteenden
  • Riktlinjer för samarbete över organisations-gränser (Smart and Safe modell)

Utöver de förväntade resultaten är förhoppningen att projektet ska bidra till bestående samverkansstrukturer som gynnar även framtida samarbete aktörerna emellan genom kunskapsöverföringsaktiviteter.

Kontakt

Relaterade case

Test i verklig miljö: Geras Solutions

Test av digitala tjänst för demensutredning på Torsby och Likenäs vårdcentral. Testen genomförs under 6 månader, där verktyget testas parallellt med ordinarie arbetsprocess. Testet i

Behovscase: Upplev min verklighet

Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens. Utmaningen har

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.