SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Sekretessåtagande

  Compare åtar sig, med de begränsningar som anges nedan, att behandla sökandens stödansökan under sekretess. Detta sekretessåtagande omfattar inte information som (i) var eller blir allmänt känd, (ii) Compare eller någon av dess anställda eller uppdragstagare kände till innan Compare fick del av informationen från sökanden, (iii) Compare är skyldigt att lämna ut enlig lag, föreskrift, domstol eller annan myndighets beslut, (iv) Compare lämnar ut för att ta tillvarata Compares rättigheter och intressen, eller (v) Compare finner nödvändigt att lämna ut till för sökanden potentiella samarbetspartners i syfte att utvärdera och bedöma förutsättningarna för att bevilja sökanden stöd.

  Compare lämnar endast ut information till potentiell samarbetspartner enligt (v) ovan om sådan part åtagit sig att iaktta konfidentialitet avseende mottagen information samt åtagit sig att inte utnyttja eller använda sig av informationen om sådan part inte etablerar ett samarbete med sökanden.

  Sökanden är införstådd med att sökandens ansökan kommer att behandlas av Informationsrådet för DigitalWell, vilket bl.a. består av ledamöter från akademin och offentliga organ. Detta innebär att ledamöterna och den information som de kan komma att ta del av kan omfattas av särskilda bestämmelser om offentlighet och sekretess.

  Behandling av personuppgifter

  Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Stiftelsen Compares integritetspolicy vilket innebär att dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom antivirusprogram, brandväggar och system för att upptäcka personuppgifter i olika IT-system.

  Läs mer om dina rättigheter här

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.