SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Demand Acceleration lyfts som ”Best Practice” av EU-kommissionen

  Demand Acceleration-metodiken lyfts nu fram av EU-kommissionen som en drivkraft för kunskapsnyttjande och innovation i offentlig sektor. Metodiken förenar innovation med offentlig upphandling, skapar nya samarbetsmöjligheter gentemot näringslivet och hanterar viktiga juridiska aspekter.

  Sedan början av oktober återfinns Demand-Accceleration-metodiken som ett exempel på ”best practice” på EU:s Knowledge Valorisation Platform, som ska inspirera och sprida kunskap om nya policys och metoder.

  Plattformens syfte är att koppla samman aktörer i Europa med ambitionen att omvandla forskningsresultat till hållbara produkter och lösningar för allmänhetens bästa. Det kan bland annat vara ekonomiska eller miljömässiga fördelar, sociala framsteg eller förbättrad policyutformning.

  – Det känns både stimulerande och hedrande att vi lyfts fram i ett sådant forum, säger Lina Svensberg, Innovation Manager i DigitalWell Arena.

  Sedan oktober är Demand Acceleration en metodik som lyfts fram på EU:s Knowledge Valorisation Platform. Här kan du läsa mer om andra metoder, etc, som lyfts fram som best practice.

  Demand Acceleration-metodiken har utvecklats inom DigitalWell Arena med stöd av Vinnova och i nära samarbete med Karlstad kommun. Den förenar offentlig efterfrågan med nya tekniska lösningar och möjliggör för offentlig sektor att upphandla ett innovationsarbete, med syfte att möta verksamheternas utmaningar. I processen kan flera bolag delta för att i nära samarbete med verksamheten utveckla nya, digitala tjänster.

  Affärsmässig bärkraft som alla vinner på

  På det här sättet kan tjänster som saknas på marknaden utvecklas för att lösa viktiga behov. En central princip är att tjänsterna ska ha potential att lösa ett större behov, och kunna skalas upp. Den affärsmässiga bärigheten bidrar till att tjänsterna kan vidareutvecklas och leva vidare, vilket samtidigt gagnar den kund som initierat upphandlingen.

  Lina Svensberg lyfter i denna kontext fram behovet av en ny typ av intermediär som en nyckelfaktor. Det vill säga aktörer inom innovationssystemet som kan processleda upphandlingarna.

  – Det är en roll som är svår att ta för offentlig sektor, eftersom den fångar upp perspektiv kring affärsutveckling och skalbarhet. Det ligger inte i offentlig sektors uppdrag. En utmaning är samtidigt att många aktörer i innovationssfären har ett uppdrag att stötta ett visst segment, till exempel en region eller bransch. Därför finns ett behov av en intermediär som inte bevakar ett särintresse, utan som kan fungera som en oberoende brygga mellan offentlig sektor och näringslivet.

  Jonas Matthing, Process Manager för DigitalWell Arena, och Lina Svensberg, Innovation Manager.

  DigitalWell Arena har tagit denna intermediära roll i de första upphandlingar som genomförts, vilka har fokuserat på innovation inom digital hälsa och välfärd. Demand Accceleration-metodiken är dock generell och har visat sig vara relevant för en större målgrupp.

  Arena där nya insikter delas

  En handfull kommuner har redan inlett processer i syfte att använda sig av upphandlingsmetoden för att adressera utmaningar utanför den direkta hälsosfären, bland annat kopplat till klimatutmaningar och kommunal service. Exempelvis driver Helsingborg en process för att minska klimatavtrycket av stadens offentliga konsumtion, och Hammarö kommun söker efter en digital lösning som bättre tillgodoser medborgarnas informationsbehov.

  – DigitalWell Arena gör det möjligt för organisationer att samarbeta kring utmaningar som kräver att vi samlar information ur många aspekter och upptäcker nya möjligheter. Man skulle kunna säga att vi är en lägereld där individer och information möts, vilket skapar nya insikter som olika aktörer kan använda kreativt. Demand Acceleration har uppstått som en effekt av detta sammanhang och är troligen intressant för många branscher och organisationer, säger Jonas Matthing, Process Manager för DigitalWell Arena.

  Juridisk aspekt relevant inom hela EU

  En viktig aspekt kring tillämpbarheten inom EU är också att Demand Accceleration-metodiken på ett strukturerat sätt fångar upp viktiga juridiska upphandlingsaspekter.   

  – Lagen om offentlig upphandling fungerar på samma sätt inom hela EU, det gör att metodiken är direkt överförbar till andra EU-länder, säger Lina Svensberg.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.