SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad gör innovativ upphandling för att öka stadens tillgänglighet

  Karlstad gör en andra upphandling med stöd av Demand Acceleration-metodik. Den här gången för att skapa en digital guide för människor med kognitiva utmaningar.
  "Eftersom vi ser att det är en stor innovationshöjd på denna utmaning tycker vi att det här är en bra metod", säger Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

  I Karlstad har vård- och omsorgsenheten länge sökt efter digitala verktyg för att ge människor med kognitiva utmaningar större möjligheter att på egen hand ta del av stadens utbud. Det kan exempelvis handla om kulturupplevelser, föreningsliv och andra upplevelser som kan bidra till ett rikare liv.

  – Att vara självständig är viktigt för alla och särskilt viktigt för personer med begränsningar i livet, då man ofta är beroende av andra. Målgruppen klarar inte alltid att på egen hand tolka information som finns i samhället. Att försöka ta fram en digital lösning som kan möjliggöra detta är mycket angeläget, säger Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.  

  Upphandlar innovationsarbete – inte färdig tjänst

  För att lösa behovet gör kommunen en upphandling med stöd av Demand Acceleration-metodik. Enkelt uttryckt innebär det att man upphandlar ett innovationsarbete där flera bolag i nära samarbete med verksamheten kan delta för att utveckla en ny, digital tjänst.

  – Eftersom vi ser att det är en stor innovationshöjd på denna utmaning tycker vi att Demand Acceleration är en bra metod. Att inte låsa in upphandlingen i förutsägbara perspektiv, utan se på frågan just utifrån samskapande och innovation. Det är viktigt, säger Marie Johansson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

  Ann-Sophie Gustafsson och Marie Johansson har bidragit till att göra vård- och omsorgsförvaltningen till ett nav för innovativa upphandlingar. Just nu pågår en andra upphandling med stöd av Demand Acceleration-metodik.

  Demand Accelerator-metodiken innebär, förutom att flera leverantörer kan upphandlas, att kommunens egen kravspecifikation får stå tillbaka jämfört med i en traditionell upphandling.

  – I en traditionell upphandling läggs fokus på ska-krav och fastställda kriterier. I en upphandling med Demand Acceleration-metodiken begränsas inte innovationshöjden med den typen av detaljer, i stället gynnas samskapande och utveckling i en integrerad designprocess. Leverantören får successivt kunskap och stöd av oss och vi kan nyttja leverantörens förmåga och kunskap på ett bättre sätt än om vi från början hade satt begränsningar. Vi får på sätt mer inflytande över hur slutprodukten blir när vi från början inte beskriver exakt hur den ska vara, säger Marie Johansson.

  Demand Acceleration-metodiken har utvecklats inom DigitalWell Arena. Karlstads kommun har spelat en nyckelroll både för att utveckla teorierna och som pionjär för att omsätta dem i praktiken. Den allra första upphandlingen, ”Upplev min verklighet”, genomfördes 2022. Den resulterade i en VR-tjänst som utbildar vårdpersonal i att på bästa sätt bemöta människor med kognitiv svikt.

  Vill sprida tjänster i offentlig sektor

  Initialt upphandlades då sju bolag i den inledande konceptfasen. Virotea blev sedan det bolag som tilldelades ett utvecklingskontrakt för att färdigställa slutprodukten. Bolaget har därefter sålt tjänsten vidare till flera andra kommuner – vilket är en bärande princip för de tjänster som utvecklas med stöd av Demand Acceleration. Den affärsmässiga bärigheten bidrar till att tjänsterna kan leva vidare och utvecklas, vilket också gagnar den kund som först upphandlat tjänsten.

  – Vi har egentligen bara bra erfarenheter från ”upplev min verklighet”. I samarbetsformen lyssnar leverantören in våra behov och tar därefter fram prototyper som värderas under processen, innan vi fastställer ett slutligt resultat. Att vi som offentlig aktör kan vara med och driva innovation är en förutsättning för att säkra att de tjänster vi ska utveckla framåt motsvarar verkliga behov av nya produkter och digitala tjänster, säger Ann-Sophie Gustafsson.

  Ivan Perlesi, vd för Virotea, i samarbete med Magdalena Swierczek och Maria Andersson under upphandlingen ”Upplev min verklighet”. Den VR-tjänst som skapades sprid nu i landets kommuner.

  Flera andra kommuner står nu i startgroparna för att inleda liknande upphandlingsprocesser, bland andra Helsingborg som söker banbrytande metoder för att minska klimatpåverkan av sin offentliga konsumtion.

  Intressenter runt om i landet

  En förstudie har också genomförts där 15 kommuner har deltagit för att berätta mer om vilka möjligheter, och utmaningar, de ser kopplat till Demand Acceleration-metodiken.

  – Nyfikenheten och intresset är stort men det är samtidigt en metod som innebär en viss osäkerhet kring slutresultatet, något som står i kontrast till hur man vanligtvis jobbar inom det offentliga. Trots det har förstudien hittills lett till inledande dialoger om att testa metodiken i så många som sju kommuner/regioner, och flera av dem har redan påbörjat arbetet, säger Elin Fouganthine, Innovation Manager i DigitalWell Arena och den som lett förstudien.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.